Панькевич В. В., Готь І. М., Кучер А. Р.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПІСЛЯ ТРАВМАТИЧНИХ КОНТРАКТУР ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ


Про автора:

Панькевич В. В., Готь І. М., Кучер А. Р.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Зростання кількості виникнення післятравматичних контрактур жувальних м’язів, як ускладнень після переломів кісток лицевого скелету призвело нас до пошуку високоінформативного та неінвазивного методу дослідження даної патології. Поряд з такими відомими на сьогодні сучасними методами променевої діагностики як КТ та МРТ, УСГ вигідно відрізняється від них відсутністю протипоказів, швидкістю проведення, можливістю спостерігати за лікувальним процесом в динаміці. Проведене нами УСГ дослідження 40 хворим з переломами кісток лицевого скелету дозволило з високою точністю встановлювати в кожному клінічному випадку не тільки наявність післятравматичної контрактури, але й її ступінь. З цією метою в діагностичному процесі ми застосували модифіковану розрахункову математичну формулу для визначення ступеню після-травматичної контрактури жувальних м’язів. Результати дослідження були використані при складанні плану адекватного лікування хворих з післятравматичними контрактурами жувальних м’язів, що вказує на доціль-ність та ефективність застосування методу УСГ.

Ключові слова:

ультрасонографія, післятравматична контрактура, жувальні м’язи, переломи кісток, розрахункова формула

Список цитованої літератури:

  • Ультрасонографія як один з провідних методів обстеження з переломами виличної кістки та дуги / Я. Е. Варес, А. Р. Кучер, А. В. Філіпський, Т. А. Філіпська // Ліки України Плюс. – 2012. – №1-2. – С. 56-57.
  • Кучер А. Р. Ультрасонографія в оцінці стану гіалінового хряща при гонартрозі / А. Р. Кучер, Н. Я Гарбар, В. А Алейнік // Променева діагностика, променева терапія. – 2005. – №4. – С. 31-34.
  • Маланчук В. А. Изучение пространственной ориентации и площади поперечного сечения жевательных мышц по дан-ным компьютерной томографи / В. А. Маланчук, В. А. Копчак // Вісник стоматології. – 2011. – №3 – С. 46-51.
  • Пат. 2188579 С2 Российская Федерация, МПК7 А61В8/08. Способ диагностики воспалительных контрактур нижней челюсти при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области / Кислых Ф. И, Суторихин Д. А., Оборин Л. Ф..; заявитель и патентообладатель Пермская государственная медицинская академия. – №2000115160/14; заявл. 09.06 2000; опубл. 10. 09. 2002, ФИПС. –2002;
  • Пат. №2356516 С1 Российская Федерация, А61С19/04. Устройство для измерения ширины открывания рта при дис-функциях височно-нижнечелюстных суставов / Сидоренко А. Н., Голосьев К. Ф., Васильев Ю. А. ; заявитель и патен-тообладатель: Казанский государственный медицинский университет. – №2008102890; заявл. 25.01.2008; опубл. 27.05.2009, ФИПС. – 2009;
  • Friedrich R. E. The value of ultrasonography in the diagnosis of zygomatic arch fractures / R. E. Friedrich, R. J. Volkenstein // Disch. Z. Mund. Kiefer Gesichtchir. – 1991. – Vol. 15, №6. – P. 472-479.
  • Krimmel M. The role of intraoperative ultrasonography in zygomatic complex fracture repair / M. Krimmel, D. Gulicher, S. Rein-ert // Int. J. Oral. Maxillofac. Surg. – 2006. – Vol. 35, №3. – Р. 22.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 075-079 сторінки, код УДК 616. 742. 7-001. 3-009. 12-073. 48