Різник Ю. Б.

ДИСФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН ПАРОДОНТУ І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У РОЗВИТКУ І ПРОГРЕСУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ


Про автора:

Різник Ю. Б.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

На підставі проведених комплексних клінічних, імунологічних та електронно-мікроскопічних досліджень вивчена роль дисфункції ендотелію мікроциркуляторного русла пародонту у розвит-ку і прогресуванні ГП. Розвиток патологічного процесу у хворих на ГП супроводжується підвищенням концентрації маркерів ДЕ: ЕТ-1, прозапальних цитокінів – ІЛ-1β, ІЛ-6, ФНП-α у пародонтальній крові та ротовій рідині, що сприяє порушенню гемодинаміки пародонту, обумовленої підвищеним тонусом судин, сповільненим капілярним кровоплином. Внаслідок підвищеної секреції ендотеліально-залежного конструк-тора (ЕТ-1) виникають стаз крові, адгезія та внутрішньокапілярний гемоліз еритроцитів. Вказані зміни ведуть до гіпертрофії ендотелію, сповільнення мікрогемодинаміки, агрегації клітин крові та апоптозу ендотеліоцитів.

Ключові слова:

генералізований пародонтит, дисфункція ендотелію, ендотелін-1, ІЛ-1β, ІЛ-6, ФНП-α, ультраструктура кровоносних капілярів

Список цитованої літератури:

  • Вольф Г.Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Здит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; пер. с нем.; под ред. проф. Г.М. Барера. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 548 с.
  • Гомазков О. А. Эндотелин в кардиологии: молекулярные, физиологические и патологические аспекты / О. А. Гомазков // Кардиология. – 2001. – № 2. – С. 50-58.
  • Гильямиров Э. М. Клинико-метаболическая база по хроническому генерализированному пародонтиту / Э. М. Гилья-миров, В. П. Бережной, И. Е. Гильямирова // Стоматология. – 2008. – № 5. – С. 23-26.
  • Дмитриева Л. А. Пародонтит: Учебн. пособие / Под ред. проф. Дмитриевой Л. А. – М. : МЕДпресс-информ, 2007. – 500 с. 5. Коркушко О. В. Эндотелиальная дисфункция. Клинические аспекты, проблемы / О. В. Коркушко, В. Ю. Лишневская //Кровообіг та гемостаз. – 2003. – № 2. – С. 4–15.
  • Мащенко И. С. Обмен цитокинов у больных генерализованным пародонтитом / И. С. Мащенко // Современная стома-тология. – 2004. – № 1. – С. 73-75.
  • Михалева Л. М. Ультраструктурная характеристика сосудов микроциркуляторного русла десны при хроническом па-родонтите / Л. М. Михалева, Т. Г. Бархина, В. Д. Шаповалов // Архив патологии. – 2002. – № 2. – С. 45-48.
  • Ярова С. П. Роль судинних змін у розвитку і перебігу генералізованого пародонтиту / С. П. Ярова, Н. В. Мозгова // Український стоматологічний альманах. – 2004. – № 3-4. – С. 23-26.
  • Cosentino F. Endothelial dysfunction in hypertension / F. Cosentino, T. Luscher. – Milano : Grafiche Serenissima, 2003. – 52 p.
  • Hetz J. Пародонтология сегодня / J. Hetz // Новое в стоматологии. – 2001. – Т. 4. 2. – С. 39-48.
  • Halcox J. Endothelial dysfunction and prognosis circulation / J. Halcox // Circulation. – 2002. – Vol. 106. – P. 653-659.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 115-120 сторінки, код УДК (616-007. 15+616-092); 616. 314. 17-008