Хміль О. В., Карпенко О. О., Бережна О. Е., Солошенко Ю. І.

СТАН МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ ПОРОЖНИНИ РОТА У ПІДЛІТКІВ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ


Про автора:

Хміль О. В., Карпенко О. О., Бережна О. Е., Солошенко Ю. І.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Обстеження підлітків хворих на цукровий діабет дозволило встановити характер функціональ-них змін лейкоцитів в порожнині рота та обгрунтувати роль зниження місцевого імунітету ротової порожнини при можливому формуванні пошкодження тканин пародонта і СОПР. Активація киснеутворюючої функції лейкоцитів та гіперпродукція активних форм кисню в порожнині рота у дітей та підлітків хворих на ЦД знижує місцевий імунітет, що сприяє пошкодженню тканин пародонта і СОПР.

Ключові слова:

цукровий діабет, місцевий імунітет, ротова порожнина

Список цитованої літератури:

  • Видерская А. В. Особенности клинического проявления заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных, страдающих сахарным диабетом / А. В. Видерская, Н. А. Зелинская, Г. А. Мельничук [и др.] // Вісник стоматології. – 1995. – №2. – С. 100-103.
  • Ганбаева Г. З. Клинико-диагностическая и прогностическая оценка продукции активных форм кислорода нейтрофи-лами у детей с инсулинзависимым сахарным диабетом и в группах риска : автореф. дис. на соискание учёной степени канд. мед. наук: спец. 14. 00. 09 «Педиатрия» / Г. З. Ганбаева. – Томск, 1993. – 21 с.
  • Гудыма Г. О. Динамика нарушений показателей клеточного и гуморального иммунитета у больных инсулинзависи-мым сахарным диабетом / Г. О. Гудыма, Л. П. Алексеев, Е. Н. Злобина // Проблемы эндокринологии. – 1992. – №2. – С. 8-10.
  • Кунаева И. Б. Микроэкологические и иммунные нарушения у детей / И. Б. Кунаева, К. С. Ладодо. – М. : Медицина, 1991. – 249 с.
  • Марченко І. Я. Клініко-експериментальне обґрунтування комплексного лікування кандидозу слизової оболонки по-рожнини рота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14. 01. 22 «Стоматологія» / І. Я. Мар-ченко. – Полтава, 1996. – 18 с.
  • Несвижинский Ю. В. Микробиоценоз человека в норме, патологии и имунный статус / Ю. В. Несвижинский, А. Э. До-рофеев // Архив клинической и экспериментальной медицыны. -1985. – №2. – С. 175-177.
  • Саяпина Л. М. «Дыхательный взрыв» нейтрофилов в полости рта и протоковой слюне при воспалении тканей челюст-но-лицевой области / Л. М. Саяпина, О. И. Цебржинский // Вестник стоматологи. – 1997. – №3. – С. 385-387.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 200-202 сторінки, код УДК 616. 31: 616. 379 – 008. 64] – 053. 5