Щiпський О. В., Афанасьев В. В.

ЦИФРОВА СІАЛОГРАФІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРЕЦИЗІОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН СЛИННИХ ЗАЛОЗ І ОСНОВА ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ


Про автора:

Щiпський О. В., Афанасьев В. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Сіалографія є додатковим методом дослідження слинних залоз. При багатій історії метод на даний момент знаходиться на переломному етапі розвитку. Аналогова сіалографія вже не відповідає су-часним вимогам до якості дослідження. Автори звертають увагу на науково-методичні особливості, за до-помогою яких сіалографія може стати джерелом точної і практично-значимої інформації. В якості такого дослідження представляється дігитальная субтракційна сіалографія. Матеріал і методи дослідження. До да-ного дослідження увійшли 25 дігитальних субтракційних сіалограм, виконаних у 8 пацієнтів з сіалодохітом, 12 пацієнтів із слинокам’яною хворобою, 5 пацієнтів з новоутвореннями слинних залоз. Представлена мето-дика дігитальної сіалографії і оригінальний метод планіметрії слинних залоз. Результати досліджень і обго-ворення. Висока інформативність дігитальной сіалографії дозволяє вивчати дрібні деталі контрастного зо-браження за рахунок субтракції кісток лицевого скелета. Оптимальний режим контрастування досягається за рахунок візуального моніторингу. Відеозображення процесу контрастування і евакуації дозволяє вибира-ти значимі в діагностичному плані кадри. Вірогідність діагностичної помилки практично відсутня. Запропо-нований метод планіметрії простий у виконанні і дозволяє вимірювати будь-які деталі сіалографічного зо-браження. У статті обговорюються варіанти клінічного аналізу і практичної значущості інформації, отриманої за допомогою дигітальної субтракційної сіалографії. Наприклад, при захворюваннях слинних залоз, що пе-редбачають необхідність хірургічного лікування. Сіалографію можна використовувати в пластичній хірургії для виключення випадків травми привушної протоки. Висновок. Перехід аналогової сіалографії на циф-рову форму зображення підвищить якість зображення, проте не усуне інші недоліки. Статичний характер інформації можна змінити при виконанні сіалографії на ангіографі. Діагностика в процесі і аналіз сіалограм дигітальних субтракційних сіалограм на найбільш інформативних етапах перетворює метод на прецизійне дослідження, за допомогою якого можна приймати відповідальні лікарські рішення.

Ключові слова:

сіалографія, дигітальная субтракційна сіалографія, планіметрія слинних залоз, слинокам’яна хвороба, слинний камінь, мегастенон, новоутворення слинних залоз, діагностика захворю-вань слинних залоз

Список цитованої літератури:

 • Бабич Н. И. Сиалография водорастворимыми рентгеноконтрастными веществами в диагностике заболеваний слюн-ных желез : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14. 01. 14 «Стоматлогия» / Н. И. Бабич. – Киев, 1984. – 21 с.
 • Зедгенидзе Г. А. Рентгенодиагностика заболеваний слюнных желез / Г. А. Зедгенидзе. – М. : Медгиз, 1953. – 120 с.
 • Касаткин С. Н. Рентгеновское исследование слюнных желез / С. Н. Касаткин // Стоматология. – 1947. – №. 2. – С. 44-50.
 • Кондрашин С. А. Лучевая диагностика заболеваний слюнных желез : дис. … доктора мед. наук : 14. 01. 19 / Кондрашин Сергей Алексеевич. – М., 1997. – 284 с.
 • Коннов А. И. Стенонов проток в рентгеновском изображении (саливография) : дис. … канд. мед. наук : 14.00.21 / Кон-нов А. И. – Л., 1947. – 151 с.
 • Кулаков А. А. Диагностическая значимость методик рентгенологического исследованиия при дентальной импланта-ции / А. А. Кулаков, Н. А. Рабухина, А. П. Аржанцев [и др.] // Стоматология. – 2006. – №1. – С. 34-40.
 • Литвин В. О. Дигитальная сиалография в диагностике слюннокаменной болезни : автореф. дис. на соискание уче-ной степени канд. мед. наук : спец. 14. 01. 14 «Стоматология», 14. 01. 13 «Лучевая диагностика, лучевая терапия» / В. О. Литвин. – М., 2010. – 24 c.
 • Морозов А. Н. Пантомосиалография при хронических некалькулезных сиалоаденитах : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14. 00. 21 «Стоматология» / Морозов А. Н. – М., 1978. – 17 c.
 • Рабухина Н. А. О некоторых ошибках при терерентгенологическом исследовании в ортодонтии / Н. А. Рабухина, Х. А. Каламкаров, В. И. Титов // Стоматология. – 1977. – №1. – С. 73-75.
 • Ромачева И. Ф. О сиалографии при слюннокаменной болезни / И. Ф. Ромачева // Стоматология. – 1948. – №. 3. – С. 30-34.
 • Ромачева И. Ф. Сиалография при заболеваниях околоушной и подчелюстной слюнных желез : дис . . . канд. мед. наук: 14. 00. 21 / И. Ф. Ромачева. – М., 1952. – 144 с.
 • Ромачева И. Ф. Воспалительные заболевания слюнных желез : дис . . . доктора мед. наук : 14. 00. 21 / Ромачева И.Ф.– М., 1973. – 533 с.
 • Рыбалов О. В. Клиника, диагностика и лечение первичных хронических паротитов : автореф. дис на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14. 00. 21 «Стоматология» / О. В. Рыбалов. – Калинин, 1970. – 19 с.
 • Рыбалов О. В. Рентгенологические исследования околоушных слюнных желез при их хронических заболеваниях у детей / О. В. Рыбалов // Науч. -технич. прогресс и здоровье человека : тез. докл. – Полтава, 1987. – С. 112 – 113.
 • Саидкаримова У. А. Сиалозы (этиология, патогенез, диагностика, клиника, профилактика и лечение) : дисс. . . . док-тора мед. наук : 14. 00. 21 / У. А. Саидкаримова. – М., 1991. – 225 с.
 • Щипский А. В. Дифференциальная диагностика различных форм хронических заболеваний слюнных желез – сиало-зов, сиаладенитов : дисс. … кандидата мед. наук : 14. 00. 21/ А. В. Щипский. – М., 1997. – 208 с.
 • Щипский А. В. Сиаладеноз (сиалоз). Классификация, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика и выбор схем лечения. (Клинико-экспериментальное исследование) : дис. … доктора мед. наук : 14. 00. 21/ А. В. Щипский. – М., 2002. – 357 с.
 • Щипский А. В. Диагностика хронических заболеваний слюнных желез с помощью дифференциально-диагностиче-ского алгоритма. Практическое руководство / А. В. Щипский, В. В. Афанасьев. – М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 160 с.
 • Щипский А. В. Способ планиметрии структурных и патологических элементов слюнной железы / Щипский А. В., Афа-насьев В. В. б Кондрашин С. А., Демурчян М. Ю. // Роспатент, Патент на изобретение №2007145366, 2009. Опублико-вано 27. 05. 09. Бюллетень №15.
 • Юдин Л. А. Функциональная дигитальная субтракционная сиалография в диагностике заболеваний слюнных желез / Л. А. Юдин, У. А. Саидкаримова, К. В. Таточенко [и др.] //. Вестн. Рентгенологии. – 1991. – №. 5. – С. 44 – 48.
 • Arselin. Radiographie d’un calcus salivaire sub-linguale / Arselin. // Lyon med. – 1912. – Vol. 118. – Р. 769-773.
 • Blady I. V. Sialography: its technique and application in the roentgen study of neoplasmas of the parotis gland / I. V. Blady, A. T. Hocker //. Surg. Gynec. Obstet. – 1938. – Vol. 67, №. 6. – Р. 777-787.
 • Borkovic Z. The Value of Digital Subtraction Sialography in the Diagnosis of Diseases of the Salivary Glands / Z. Borkovic, B. Peric, I. Ozegovic // Acta Stomat. Croat. – 2002. – Vol. 36, №. 4. – Р. 505-506.
 • Drage N. Interventional Radiology in the Removal of Salivary calculi / N. Drage, J. Brown, М. Escudier // Radiology. – 2000. – Vol. 214. – Р. 139-142.
 • Gmelin E. Digitale Subtrations Sialographie / E. Gmelin, B. Hollands-Thorn, E. Rinast // Laryngol. Rhinol. Otol. – 1987. – Vol. 66, №. 8. – Р. 444 – 446.
 • Goas R. W. Oral radiology: principles and interpretation / R. W. Goas, S. C. White. – St. Louis, Mosby, 1992. – 100 р.
 • Hedin M. Calculation of the submandibular gland volume by sialography / M. Hedin, S. Ericson //. Acta Odontol., Scand. – 1971. – Vol. 29. – Р. 415-422.
 • Hetzar W. Die Sialographie zugleich ein Beitrag zur Klinik der Speicheldrusenerkrankungen / W. Hetzar. – Leipzig, 1942. – 84 р.
 • Kalinowski M. Comparative Study of MR Sialography and Digital Subtraction Sialography for Benign Salivary Gland Disorders / M. Kalinowski, J. Heverhagen, E. Rehberg // American Journal of Neuroradiology. – 2002. – Vol. 23. – Р. 1485-1492.
 • Keith H. M. Injection of the parotid gland with iodized oil / H. M. Keith // Jama. – 1928. – Vol. 34. – Р. 1270-1271.
 • Lightfoote J. B. Digital subtraction ductography / J. B. Lightfoote, R. M. Friedenberg, M. F. Smolin // AJR Am. J. Roentgenol. – 1985. – Vol. 144, №3. – Р. 635-638.
 • Payne R. T. //Sialography: Its technique and applications. Brit. J. Surg., 1931, n. 19, p. 142-148.
 • Pfiffer K. Zur Technik der Sialographie / K. Pfiffer //Rontgenlabor-Praxis. – 1955. – №. 8. – Р. 93-97.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 248-256 сторінки, код УДК 616. 314-089-07