Ющенко Ю. П., Филенко Б. М.

Філософія в контексті вищої медичної освіти


Про автора:

Ющенко Ю. П., Филенко Б. М.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті обґрунтовано значення філософії у процесі світоглядного й професійного формування майбутніх лікарів. Розкрито важливі аспекти її взаємодії з медициною та доведено, що філософія є методологічним фундаментом медичного знання. Тому у процесі професійної підготовки студентів-медиків повинні бути знайдені нові підходи та важелі для формування у них позитивного ставлення до вивчення філософії, а також повинні змінитися існуючі стереотипи в суспільстві.

Ключові слова:

філософія, медицина, методологія, освіта, теорія

Список цитованої літератури:

  • 1. Володин Н. Н. Медицинское образование на рубеже веков / Н. Н. Володин, В. С. Шухов // Лечащий врач. – 2000. – №4. – С. 68–70.
  • 2. Журавський В. С. Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти / В. С. Жу-равський, М. З. Згуровський. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2003. – 200 с.
  • 3. Кульниченко В. Л. Современная медицина: трансформація парадигм теории и практики (философско-методологиче-ский анализ) / Валентин Леонидович Кулиниченко. – К.: Центр практичної філософії, 2001. – 240 с.
  • 4. Мальцев М. А. Реформа высшей медицинской школы: история и современность / М. А. Мальцев // Врач. – 2000. – №5. – С. 39-41.
  • 5. Попов М. В. Сучасна наукова картина світу та методологічні проблеми розвитку теоретичної медицини / М. В. Попов // Практична філософія. – №1. – 2000. – С. 141-148.
  • 6. Сабиров А. Ф. Формирование отношения студентов к социально-гуманитарным дисциплинам / А. Ф. Сабиров // Со-циол. исслед. – 1998. – №11. – С. 84-86.
  • 7. Саркисов Д. С. Общая патология человека / Д. С. Саркисов, М. А. Пальцев, Н. К. Хитров. – М.: Медицина, 1995. – 272 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 105-108 сторінки, код УДК 101+61]:378. 14