Копиця М. П., Литвин О. І., Лещенко О. В.

Порівняння клінічної ефективності фленокса і нфг у хворих ОКС з підйомом сегменту ST


Про автора:

Копиця М. П., Литвин О. І., Лещенко О. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Стаття присвячена пробному дослідженню за оцінкою клінічної ефективності та порівнянні частоти великих кардіологічних небажаних явищ – виникнення звороньої стенокардії, рецидиву інфаркту міокарду, виникнення або посилення серцевої недостатності – при застосуванні вітчизняного препарату – Фленокс (діюча речовина – еноксапарин) – порівняно з препаратом нефракційонований гепарин (НФГ) у хворих на інфаркт міокарда з підйомом сегменту ST (ІМ з підйомом ST), які отримували тромболітичну терапію стрептокіназою. Метою дослідження: вивчення клінічної ефективності та підтвердження без-пеки застосування Фленокса. У 1 -у групу пацієнтів був відібраний 21 хворий гострим ІМ з підйомом сег-мента ST, що знаходилися на лікуванні в ВРІТ Інституту терапії взимку 2003–04 р. р. – 18 чоловіків (86%) і 3 жінки (14%), середній вік склав (68±11,39) років. Пацієнти отримували в/в введення НФГ тривалістю 2 доби. Другу групу хворих склали 30 хворих, які перебували на лікуванні взимку 2013р. – 23 чоловіка (77%) і 7 жінок (23%), середній вік склав (63±12,7) років. Хворі отримували терапію Фленоксом: 30мг в/в болюсно, наступні інфузії – 1мг/кг ваги хворого кожні 12 год до виписки їх з стаціонару або максимально 8 днів, перші 2 дози не повинні були перевищувати 100 мг. Пацієнти старше 75 років болюс не отримували, п/шк введен-ня Фленоксу здійснювалося в дозі 0,75 мг/кг двічі на добу п/шк, максимальна доза не перевищувала 75 мг для перших двох п/шк введень. Статистичний аналіз показав відсутність достовірних відмінностей серед клінічних, функціональних і лабораторних показників між групами порівняння (t – test) по всіх параметрах, крім кількості тромбоцитів на 7 -й день захворювання. Визначалася достовірно менша кількість тромбоцитів у хворих, які отримували НФГ, в порівнянні з пацієнтами, які отримували Фленокс, на 7 -й день ГІМ. Таким чином, отримане підтвердження ефективності та безпеки і встановлена клінічна еквівалентність Фленоксу і НФГ при застосуванні у хворих ІМ з підйомом ST, які отримали ТЛТ стрептокіназою.

Ключові слова:

гострий інфаркт міокарда з підйомом сегмента SТ, тромболітична терапія, нефраціонірованний гепарин, Фленокс (еноксапарин)

Список цитованої літератури:

  • 1. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. The Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC) // Ph. G. Steg, S. K. James, D. Atar [et al.] // Europ. Heart J. – 2012. – №33. – P. 2569–2619.
  • 2. Enoxaparin prevents death and cardiac ischemic events in unstable angina/non-Q-wave myocardial infarction. Results of the thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) 11B trial // E. M. Antman, C. H. McCabe, E. P. Gurfinkel [et al.] // Circulation. – 1999. – №100 (15). – P. 1593-1601.
  • 3. Fox K. Low molecular weigth heparin (enoxaparin) in the management of unstable angina: the ESSENCE study / K. Fox // Heart. – 1999. – № 82(Suppl 1). – P. 112–114.
  • 4. Harenberg J. Heparin-induced thrombocytopenia: pathоphysiology and new treatment options / J. Harenberg, I. Jorg, T. Fenyvess // Pathophysiol. Haemost. Thromb. – 2002. – №32. – P. 289-294.
  • 5. High risk patients with acute coronary syndromes treated with low-molecular weigt or unfractionated heparins: outcomes in 6 months and 1 year in the SyNERGyTrial/ K. W. Mahaffey,M. Cohen,J. Garg[et al.] // Jama. – 2005. – №294. – P. 2594-2600.
  • 6. Schmidt-Lucke C. Еnoxaparin injection for the treatment of high risk patients with non-ST-elevation ACS / C. Schmidt-Lucke, H. -P. Schultheiss // Vasc. Health Risk Manag. – 2007. – № 3(2). – P. 221–228.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 133-137 сторінки, код УДК 616. 127-005. 5-085:612. 155. 85