Криволап Н.В., Красножон С. В.

Прогнозування реакції дитячого організму на фізичні навантаження за наявності проявів диспластичної кардіопатії


Про автора:

Криволап Н.В., Красножон С. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Завданням медичного забезпечення фізичного виховання є підвищення якості лікарсько-го контролю. Особливо важливим це є у зв’язку зі смертельними випадками на уроках фізичної культури, причина яких у нездатності організму дітей адаптуватися до пропонованих шкільною програмою фізичних навантажень. Під час дослідження вивчалися показники, отримані під час оцінки рівня фізичного здоров’я відібрано-го контингенту школярів за методикою Г. Л. Апанасенка. В основі якої лежить використання показників, які мають високий кореляційний зв’язок з МСК, тобто можуть замінити пряме визначення цього показника, та в сукупності характеризувати функціональний стан, адаптаційні можливості досліджуваного організму і відповідно, проводити первинний скринінг з кількісним визначенням рівня індивідуального здоров’я шко-ляра, а не наявність чи відсутність патології та дефектів розвитку. Встановлено, що є чітка залежність між рівнем фізичного здоров’я та станом здоров’я, визначеним звичайним шляхом. Чим більше «кількість» здоров’я, тим менша вірогідність розвитку та проявленню захворювання.

Ключові слова:

збереження здоровя, школярі, фізичне виховання, адаптація до фізичного навантаження

Список цитованої літератури:

 • 1. АльбицкийВ. ю. Заболеваемость детей и инвалидность / В. ю. Альбицкий, Д. И. Зелинская, Р. Н. Терлецкая // Россий-ский педиатрический журнал. – 2008. – №1. – С. 32–35.
 • 2. Апанасенко Г. Л. Профилактика в кардиологии: необходимость новой стратегии / Г. Л. Апанасенко // Здоров’я України. – 2004. – №22 (107). – С. 8-9.
 • 3. Апанасенко Г. Л. Санологія (Медична валеологія): Навч. посібник / Г. Л. Апанасенко, Л. О. Попова. – К.: Здоровье, 2011. – 248 с.
 • 4. АпанасенкоГ. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека / Г. Л. Апанасенко. – С-Пб.: Петрополис, 1992. – 123 с. 5. Баранов A. A. Состояние здоровья современных детей и подростков и роль медико-социальных факторов в его фор-мировании / A. A. Баранов, В. Р. Кучма, JI. M. Сухарева // Вестник Российской АМН. – 2009. – №5. – С. 6–11.
 • 6. Валеологічний інструментарій апаратно-програмної діагностики й моніторингу здоров’я: методичний посібник / За ред. Гончаренко М. С. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 148 с.
 • 7. Громбах С. М. Оценка здоров’я детей и подростков при массовых осмотрах / С. М. Громбах // Вопр. охр. матер. и детства. – 1973. – №7. – С. 3–7.
 • 8. Даниленко Г. М. Внутрішня картина здоров’я як системоутворююча складова активно-конструктивної профілактики неінфекційних захворювань школярів / Г. М. Даниленко // Гігієна населених місць. – 2006. – Вип. 48. – С. 462 – 467.
 • 9. Земцовский Э. В. Спортивная кардиология / Э. В. Земцовский. – СПб.: Гиппократ, 1995. – 448 с.
 • 10. Маковкіна ю. А. Своєчасна діагностика здоров’я дітей: оцінка адаптаційних можливостей / ю. А. Маковкіна, Л. В. Квашніна // Мистецтво лікування. – 2005. – №10. – С. 28–30.
 • 11. Сердце в условиях спортивной деятельности: физиологические и врачебно-педагогические аспекты: пособие для физиологов и врачей, работающих в области физической культуры и спорта / [В. Я. Якобашвили, Г. А. Макарова, М. Л. Игельник, В. В. Бессчастная]. – М.: Советский спорт, 2006. – 234 с.
 • 12. Considerations for the interpretation of epidemiological studies of injuries in team sports: illustrative examples / L. E. Ham-mond, J. M. Lilley, G. D. Pope [et al.] // Clin. J. Sport Med. – 2011. – Vol. 21, №2. – P. 77-87.
 • 13. Maron B. J. The heart of trained athletes: cardiac remodeling and the risks of sports, including sudden death / B. J. Maron, A. Pelliccia // Circulation. – 2006. – Vol. 114, №15. – Р. 1633-1644.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 155-159 сторінки, код УДК 616. 127–002–007. 17+613. 73] –037–053. 2