Литвиненко А. П., Макогон Н. В., Янчій Р. І.

Скоротливість різних відділів міометрію у мишей


Про автора:

Литвиненко А. П., Макогон Н. В., Янчій Р. І.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

З використанням фазно-графічного методу досліджено скоротливість цервікального (ЦВ) і оваріального (ОВ) відділів міометрію у мишей. Встановлено, що індекс скоротливості (ІС) у ЦВ вищий, ніж в ОВ на 40%, швидкість розслаблення на 33%, проте частота скорочень вища в ОВ на 41%. За умов експери-ментального системного імунокомплексного ушкодження у ЦВ амплітуда та ІС зменшувались на 64 і 30%, відповідно, в порівнянні з величинами в контролі, амплітуда у ОВ зменшувалась на 70%, тоді як ІС – на 47%.

Ключові слова:

оваріальний відділ, цервікальний відділ, експериментальне системне імунокомплексне ушкодження

Список цитованої літератури:

  • 1. Беседін О. В. Удосконалення методів лікування хворих на генітальний ендометріоз шляхом корекції нейтрофіло-залежних механізмів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» / О. В. Беседін – К., 2000. – 19 с.
  • 2. Казарян К. В. Влияние кровоснабжения на характеристики пейсмекерной активности матки крысы / К. В. Казарян, Н. Г. Унанян, Н. Н. Мелконян // НАНА Физиология. – 2012. – Т. 112, №3. – С. 312-319.
  • 3. Чоп’як В. В. Системні васкуліти: імунозалежні механізми розвитку та принципи імунотерапії: дис. . . . доктора мед. наук: спец. 14. 01. 29 / Чоп’як Валентина Володимирівна. – Львів, 1998. – 369 с.
  • 4. Шелигін О. С. Патогенетичне обгрунтування інтерферонкоригуючої терапії в комплексному лікуванні хронічних за-пальних захворювань придатків матки: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.01 «Аку-шерство та гінекологія» / О. С. Шелигін. – К., 2003. –20 с.
  • 5. Aguilar H. N. Physiological pathways and molecular mechanisms regulating uterine contractility / H. N. Aguilar, B. F. Mitchell// Human Reproduction Update. – 2010. – Vol. 16, №6. – Р. 725–744.
  • 6. Garfield R. E. Physiology and electrical activity of uterine contractions / R. E. Garfield, W. L. Maner // Seminars in Cell & Developmental Biology. – 2007. – №18. – Р. 289–295.
  • 7. Gullam J. E. Phase-plot analysis of the oxytocin effect on human myometrial contractility / J. E. Gullam., A. M. Blanks, S. Thornton, A. Shmygol // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. – 2009. – Vol. 144, Suppl. 1. – P. 20-24.
  • 8. Larrubia J. R. Cytokines – their pathogenic and therapeutic role in chronic viral hepatitis / J. R. Larrubia, S. Benito-Martнnez, J. Miquel-Plaza // Rev. Esp. Enferm. Dig. – 2009. – Vol. 101, №5. – P. 343-351.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 160-163 сторінки, код УДК 612. 73: 611. 664