Рихлік С. В.

гендерні ОсОБливОстинейрОнО-гліальнО-каПілярнихвЗаєминувентрОлатеральній груПі ядер таламуса ПрОміЖнОгО мОЗку лЮдини


Про автора:

Рихлік С. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Відповідно до сучасних уявлень захворювання нервової системи, такі як епілепсія, дитячий це-ребральний параліч, хвороба Паркінсона, шизофренія, розсіяний склероз, деякі типи тремора мають цере-броваскулярне походження. Значний теоретичний і практичний інтерес представляє вивчення взаємин трьох функціональних мікро-одиниць центральної нервової системи: нейрон – глія – мікроциркуляторноє русло в ядерному комплексі таламуса людини, що пов’язане з потребами лікування неврологічної патології. Метою роботи була оцінка особливостей зв’язків в системі нейрон – глія – мікроциркуляторноє русло у вентролатеральній групі ядер таламуса людини залежно від статі і віку. На підставі дослідження препаратів таламуса 31 людини (20 чоловіків, 11 жінок) у віці від 30-87 років встановлено особливості системи нейрон – глія – мікроциркуляторне русло у вентролатеральній групі ядер. Показано, що нейрони, глія і капіляри утворюють єдину функціональну систему, властивості якої залежать від віку і не залежать від статі. Як у чоловіків, так і у жінок мають місце однакові зміни показників нейроно-гліально-капілярних взаємин у вентролатеральній групі таламуса із збільшенням віку, гендерні відмінності полягають лише в ступені цих змін (у чоловіків показники змінюються більшою мірою, чим у жінок).

Ключові слова:

таламус, вентролатеральна група ядер, нейрон, глія, мікроциркуляторне русло

Список цитованої літератури:

 • 1. Аничков А. Д. Стереотаксические системы: монография / А. Д. Аничков, ю. З. Полонский, В. Б. Низковолос. – СПб.: Наука, 2006. – 142 с.
 • 2. Бережная Л. А. Обособленные клеточные скопления в некоторых ядрах переднего таламуса взрослого человека / Л. А. Бережная // Актуальные вопросы экспериментальной и клинической морфологии. – 2002. – №2. – С. 29 – 30.
 • 3. БережнаяЛ. А. Нейронная организация вентрального переднего вентрального латерального ядер таламуса человека / Л. А. Бережная // Морфология. – 2002. – Т. 121, №1. – С. 38 – 43.
 • 4. Боголепова И. Н. Некоторые критерии индивидуальной вариабельности корковых структур нижнетеменной области мозга человека / И. Н.Боголепова, Л. И.Малофеева // Современные проблемы нейробиологии, исследования висце-ральных систем и их регуляции в возрастном аспекте: материалы третьего междунар. симпозиума / Изд-во Мордов. ун-та. – Саранск, 2001. – С. 12.
 • 5. Иберла И. Факторный анализ / И. Иберла. – М.: Статистика, 1980. – 400 с.
 • 6. Кандель Э. И. Функциональная и стереотаксическая нейрохирургия / Э. И. Кандель. – М.: Медицина, 1981. – 368 с. 7. Коваленко В. Е. Гистоангиологическая характеристика медиального и вентролатерального ядер зрительного бугра
 • человека / В. Е. Коваленко, С. ю. Масловский, С. В. Рыхлик // Морфологические проблемы гистогенеза и регене-рации тканей: материалы научн. конф., Военно-медицинская академия. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 107.
 • 8. Коваленко В. Е. Методика определения границ ядерных образований таламуса человека / В. Е. Коваленко, С. В. Рых-лик // Буковинський медичний вісник. – 2001. – Т. 5, №3-4. – С. 51-52.
 • 9. Коваленко В. Е. Половые особенности количественных взаимоотношений нейроцитов, глиальных клеток и гемока-пилляров таламуса человека в системе стереотаксических координат / В. Е. Коваленко, С. В. Рыхлик // Медици-на третього тисячоліття: зб. тез конф. молодих вчених Харківського державного медичного університету. – Харків, 2002. – С. 20.
 • 10. Москаленко ю. Е. Принципы изучения сосудистой системы головного мозга / ю. Е. Москаленко, В. А. Хилько. – Л.: Наука, 1984. – 70 с.
 • 11. Рыхлик С. В. Способ подготовки препаратов головного мозга для изучения нейроно-глиально-капиллярных взаи-моотношений / С. В. Рыхлик, В. Е. Коваленко, С. ю. Масловский // Вісник проблем біології і медицини. – 2003. – Вип. 2. – С. 47-48.
 • 12. Рыхлик С. В. Особенности нейронной организации вентролатеральной группы ядер таламуса человека в возрастном аспекте с учетом асимметрии / С. В. Рыхлик // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. –2007. – Вип. 4. – С. 284-287.
 • 13. Stereotactic thalamotomy for Parkinsonian and others types of tremor. Experiences of thalamic multiunit burst activity by means of semimictrode / I. Balбs, C. Llumiguano, Z. Horvбth [et al.]// Rev. Neurol. – 2001. – Vol. 32 (6). – P. 520-524.
 • 14. The ventral lateral posterior nucleus of the thalamus in schizophrenia: a post-mortem study / P.Danos, B.Baumann, H. G.Ber-nstein [et al.] // Psychiatry Res. – 2002. – Vol. 114 (1). – P. 1-9.
 • 15. Scharrer T. The blood vessels of the nervous tissue / T. Scharrer // Quart. Rev. Biol. – 1949. – Vol. 19. – P. 308-318.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 280-284 сторінки, код УДК 611. 814. 7