Бойко Л. А., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А.

Проникність плазматичних мембран гепатоцитів та еритроцитів в динаміці ураження щурів карбофосом


Про автора:

Бойко Л. А., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Василишин Н. А.

Рубрика:

ПАТОМОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В експерименті на тваринах, уражених карбофосом, встановлено, що тридцятиденне застосу-вання токсиканта призводить до цитолізу гепатоцитів, про що свідчить підвищення у сироватці крові актив-ностей амінотрансфераз та лужної фосфатази. Токсичний вплив карбофосу на кров зумовлює збільшення проникності еритроцитарних мембран, маркером чого є підвищення еритроцитарного індексу інтоксикації.

Ключові слова:

карбофос, амінотрансферази, плазматичні мембрани, гепатоцити, еритроцитарний ін-декс інтоксикації

Список цитованої літератури:

1. Біологічна хімія: лабораторний практикум: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. 3-4 рівн. акредитації / за ред. Я. І. Гонського. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 288 с.

2. Воронко Е. А. Острые отравления фосфоорганическими веществами / Е. А. Воронко // Медицина. – 2004. – №4. – С. 26-29.

3. Жмінько П. Г. Токсичність і антихолінестеразна дія деяких фосфорорганічних пестицидів у залежності від їх сорбції на протеїнах сироватки крові / П. Г. Жмінько, ю. І. Лобода // Современные проблемы токсикологии. –2003. – №1. – С. 18-21.

4. Жолымбекова Л. Д. Окислительный метаболизм белков крови при острой интоксикации фосфором / Жолымбекова Л. Д., Адильбекова Д. А., Орманов Б. Н. // Матеріали конференції «Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині». – Одеса, 2007. – С. 42-45.

5. Іванюта Л. І. Ендогенна інтоксикація: причини виникнення, значення для клінічного застосування / Л. І. Іванюта, І. О. Баранецька // Здоровье женщины. – 2006. – Т. 25, №1. – С. 252-256.

6. Лапач С. Н. Статистические методы в медикобиологических исследованиях с использованием Ехсеl / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – К.: Морион, 2000. – 320 с.

7. Лысенко В. И. Эффективность антигипоксантов в лечении острых отравлений фосфорорганическими соединениями / В. И. Лысенко, В. В. Гнатив // Современные проблемы токсикологии. – 2003. – №1. – С. 88-90.

8. Лупырь В. М. Состояние антиоксидантной системы и окислительно-восстановительных процессов при воздействии на организм синтетических фосфорсодержащих детергенов / В. М. Лупырь, В. В. Бобин, И. Л. Колесник // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: 36. Наук. ст. – Запоріжжя. 2003. – Вип. 11. – С. 265-272.

9. Науково – практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними / ю. М. Кожем’якін, О. С. Хро-мов, М. А. Філоненко, Г. А. Сайфетдінова. – К.: Авіцена, 2002. – 136 с.

10. Покровский А. А. Биохимические методы исследования в клинике / А. А. Покровский [и др.]. – М.: Медицина, 1969. – 651 с.

11. Способ диагностики эндогенной интоксикации / А. А. Тогайбаев, А. В. Кургузкин, И. В. Рикун [и др.] // Лаб. дело. – 1988. – №9. – С. 22-24.

12. The organophosphorus insecticideparathion changes properties of naturl and model membranes / M. Suwalsky, P. Ramos, F. Villena [et al.] // Pestic. Biochem. and Physiol. – 2001. – Vol. 70, №2. – P. 74-85.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 285-288 сторінки, код УДК 548. 393 – 06: [611 – 08. 51+611. 36 – 018. 1] – 0929