Гавенко В. Л., Лещина І. В., Мозгова Т. П.

РАННЯ ДіАГНОстИКА ЯК ФАКтОР ПРЕВЕНЦіЇ НЕПсИХОтИЧНИХ ПсИХіЧНИХ РОЗЛАДіВ У ОсіБ мОЛОДОГО ВіКУ


Про автора:

Гавенко В. Л., Лещина І. В., Мозгова Т. П.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проаналізовано результати комплексного клініко-анамнестичного, клініко-психопатологіч- ного, психодіагностичного обстеження 832 студентів Харківського національного медичного університету. Непсихотичні психічні розлади у студентів – медиків було діагностовано у 251 особи ( 30,17 %). Структура психічної патології представлена невротичними, пов’язаними зі стресом і соматоформними розладими, при меншому значенні афективних, органічних і поведінкових порушень. Визначено спільні та специфічні маркери ризику-антиризику виникнення НПР у студентів-медиків. Доведено відтворюваність, придатність для проведення масових обстежень студентської молоді низки психодіагностичних методик та їх показників, що є маркерами-мішенями психопрофілактичного та психокорекційного впливів. Розроблено систему пси- хопрофілактики психічних розладів у студентів-медиків, що складається з ранньої діагностики НПР (скринінг для масових обстежень) та комплексних психопрофілактичних втручань (поетапне формуванням груп ри- зику, виявлення та усунення факторів ризику НПР, визначення та потенціювання факторів антиризику НПР, виявлення мішеней психопрофілактичної та психокорекційної роботи).

Ключові слова:

непсихотичні психічні розлади, діагностика, психопрофілактика, маркери ризику-анти- ризику, студенти-медики.

Список цитованої літератури:

  • Гавенко В. Л. Пограничные психические расстройства у лиц напряженного умственного труда / В. Л. Гавенко // Екс- периментальна і клінічна медицина. – 2000. – № 3. – С. 54–56.
  • Ильина М. А. Особенности пограничных психических нарушений у студентов / М. А. Ильина // Здоровье и образова- ние в 21 веке: 4 Междунар. науч. – практ. конф., май 2003 г.: тезисы докл. – М., 2003. – С. 272–273.
  • Кожина А. М. Нарушение адаптации студентов младших курсов к учебной деятельности в вузе III–IV уровней аккреди- тации / А. М. Кожина, Л. М. Гайчук, Е. А. Зеленская // Медична психологія. – 2011. – № 1. – С. 37–39.
  • Марута Н. О. Состояние психического здоровья населения и психиатрической помощи в Украине // Нейро News: пси- хоневрология и нейропсихиатрия. – 2010. – № 5 (24). – С. 83–83.
  • Носков В. И. Студент в оздоровительно-воспитательном комплексе вуза. Основы психогигиенического обеспечения гуманистически ориентированной профессиональной подготовки студентов / В. И. Носков. – Донецк : Юго-восток, 2001. – 160 с.
  • Піскун Р. П. Особливості адаптаційного процесу студентів І курсу до вимог Болонської декларації / Р. П. Піскун, Т. Л. Полеся, А. А. Ващук [та ін.] // Клінічна та експериментальна патологія. – Чернівці, 2006. – Т. 5, № 1. – С. 20–22. Рогозина М. А. Ранняя диагностика пограничных психических расстройств у студентов медицинского ВУЗа / М. А. Рогозина, С. Н. Подвигин // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. – 2009. – Т. 8, № 3. – С. 720–722.
  • Сінайко В. М. Стани психічної дезадаптації у студентів (клініка, динаміка, принципи корекції та профілактики) : авто- реф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора мед. наук : спец. 14. 01. 16 «Психіатрія» / В. М. Сінайко. – Харків, 2005. – 35 с.
  • Соколова И. М. Психофизиологические механизмы адаптации студентов / И. М. Соколова. – Харьков : ХГМУ, 2007. – 412 с.
  • Уланова э. А. Методы оценки функциональных резервов психологического здоровья студентов медицинского вуза /э. А. Уланова // Психотерапия. – 2006. – № 8. – С. 27–31.
  • Швидкий О. В. Гігієнічна оптимізація навчання і заходи щодо охорони здоров’я студентів медичних училищ в умовах реформованої освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. мед. наук : спец. 14. 02. 01 «Гігієна» / О. В. Швид- кий. – Донецьк, 2003. – 14 c.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 59-63 сторінки, код УДК 616. 85 – 057. 87 – 084 – 07