Руденко Л. А., Катрушов О. В., Філатова В. Л., Костріков А. В.

Оцінка умов праці провідників пасажирського сполучення Укрзалізниці за ступенем шкідливості та небезпечності


Про автора:

Руденко Л. А., Катрушов О. В., Філатова В. Л., Костріков А. В.

Рубрика:

ГІГІЄНА ТА ЄКОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

переобладнання рухомого складу новою сучасною технікою корінним чином змінює умови праці провідників пасажирських вагонів залізничного транспорту. Метою дослідження стала оцінка санітарно­гігієнічних умов та характеру праці провідників пасажирського сполучення. доведено, що є необ­ хідність проводити оцінку умов праці провідників окремо для рейсів ближнього та дальнього сполучення, так як вони відрізняються за тривалістю впливу окремих чинників на організм працівників. за показниками шкідливості, важкості та напруженості трудового процесу праця провідників відноситься до 3­го класу 1­го ступеню згідно «гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів вироб­ ничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Ключові слова:

провідник залізничного транспорту; шкідливість, важкість та напруженість праці

Список цитованої літератури:

  • аманжол и. а. оценка условий труда некоторых профессий железнодорожных предприятий / и. а. аманжол, Ж. Ж. Жарылкасын, е. Ж. отаров // актуальные проблемы транспортной медицины. – 2005. – № 1. – с. 64 – 66.
  • Войтенко а. М. гігієнічні проблеми транспортної галузі / а. М. Войтенко // гігієнічна наука та практика на рубежі століть: Матеріали 14 з’їзду гігієністів україни. 19­21 травня 2004 року (дніпропетровськ) / під ред. Ю. І. кундієва, а. М. сердю­ ка, Є. г. гончарука, о. В. лапушенко. – т. 1. – к., 2004. – с. 365­367.
  • гоженко а. и. старые и новые проблемы железнодорожной медицины (обзор литературы) / а. и. гоженко, л. п. за­ рицкая // актуальные проблемы транспортной медицины. – 2006. – № 2(16). – с. 10­19.
  • державні нормативні акти охорони праці (днаоп) 9. 1. 50 – 5. 00 – 96/02.
  • капцов В. а. основные факторы профессионального риска у работников железнодорожного транспорта / В. а. кап­ цов, В. б. панкова, В. с. кутовой // гигиена и санитария. – 2001. – № 1. – с. 38­43.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 93-96 сторінки, код УДК 613. 62. 656. 2