Ковтун І. І.

Динаміка маркерів обміну хрящової тканини та ноцицептивної системи у хворих із болем у нижній частині спини на фоні комплексного лікування із застосуванням хондропротектору


Про автора:

Ковтун І. І.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

проведено обстеження 26 хворих (14 чоловіків, 12 жінок) віком від 34 до 54 років із гострим больовим синдромом (гбс), обумовленим дискогенною радикулопатією L5,S1. Метою дослідження було визначення динаміки рівнів оксипроліну, незв’язаної з білками фукози, глікозаміногліканів, протеолітичної активності, інгібіторів трипсину (маркерів обміну хрящової тканини), субстанції р (маркера ноцицептивної системи), в сироватці крові пацієнтів. аналіз результатів дослідження виявив, що застосування комплек­ сного лікування з використанням хондропротектору – хондроітин сульфату призвело до зменшення інтен­ сивності больового синдрому нормалізації обміну в хрящовій тканині та покращення рівня життєдіяльності пацієнтів з гбс, обумовленого дискогенною попереково­крижовою радикулопатією.

Ключові слова:

больовий синдром, радикулопатія, субстанція р, обмін хрящової тканини

Список цитованої літератури:

  • Ван роенн дж. Х. диагностика и лечения боли / дж. Х. Ван роенн, дж. а. пейс, М. и. преодерю. – М.: бином, 2012. – 494 с.
  • литвиненко н. В. динаміка маркерів ноцицептивної системи та больового синдрому в процесі лікування болю у нижній частині спини, обумовленого дискогенною радикулопатією / н. В. литвиненко, І. І. ковтун // актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник української медичної стоматологічної академії. – 2013. – т. 13, № 3(43). – с. 151–153.
  • Міщенко т. с. сучасна діагностика і лікування у неврології та психіатрії / за ред. т. с. Міщенко, В. с. підкоритова. – к.: «докто­Медіа», 2008. –624 с.
  • Морозова о. г. Эффективность применения хондропротекторов в лечении вертеброгенных дорсалгий / о. г. Моро­ зова, л. В. климович, а. а. ярошевский // Международный неврологический журнал. – 2011. – № 4(42). – с. 117–123.
  • носивец д. с. применение хондропротекторов при патологии хрящевой ткани / д. с. носивец // Мат. ХII северо­за­ падной научн. ­пркт. конф. «актуальные проблемы ревматологии». – спб., 2013. – 156 с. – с. 80­82.
  • Breivik H. Assesment of pain / H. Breivik, P. C. Borchgrevink, S. M. Allen [et al.] // British Journal of Anaethesia. – 2008. – Vol. 101 (1). – P. 17­24
  • Treede R. D. Neuropathic pain: redefinition and a grading system for clinical and research diagnostic purposes / R. D. Treede, T. S. Jensen, G. N. Campbell [et al.] // Neurology. – 2008. – Vol. 70. – P. 3680­3685.
  • Simanek V. The efficacy of glucosamine and chondroitin suifate in the treatment osteoarthritis: are these saccharides drugs ornutraceuticals? / V. Simanek, V. Kren, J. Ulrichova, J. Gallo // Biomed. Papers. – 2005. – Vol. 149(1). – P. 51­56.
  • Wandel S. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta­analy­ sis / S. Wandel, P. Juni, B. Tendal [et al.] // BMJ. – 2010. – № 341. – P . 46­75.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 144-147 сторінки, код УДК 616. 833. 2:616. 21