Кравчун П. Г., Дєлєвська В. Ю.

Особливості ремоделювання лівих відділів серця при хронічному обструктивному захворюванні легень у поєднанні з артеріальною гіпертензією


Про автора:

Кравчун П. Г., Дєлєвська В. Ю.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета дослідження − виявити особливості геометрії та діастолічної функції лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією (аг), асоційованою з хронічним обструктивним захворюванням легень (Хозл). проведено клінічне обстеження 68 пацієнтів (35 чоловіків і 13 жінок). пацієнти були розподілені на дві групи: аг і Хозл II стадії, аг і Хозл III стадії. групою порівняння служили пацієнти з аг. група контролю включила 20 практично здорових осіб. систолічну та діастолічну функції серця оцінювали за допомогою ехо­ кардіографії. зміни геометрії лівого шлуночка і діастолічна дисфункція були виявлені у всіх групах у порів­ нянні з контролем. концентрична гіпертрофія лівого шлуночка з незначним потовщенням стінок домінують у пацієнтів з аг і аг в поєднанні з Хозл II стадії, ексцентрична і концентрична гіпертрофії лівого шлуночка зустрічалися практично однаково при поєднанні аг і Хозл III стадії. діастолічна дисфункція за типом пору­ шення релаксації та псевдонормальним типом були виявлені у досліджених пацієнтів.

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, хронічне обструктивне захворювання легень, діастолічна дис­ функція, гіпертрофія лівого шлуночка, ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка

Список цитованої літератури:

  • радченко г. д. гіпертрофія лівого шлуночка: визначення, методи оцінки, можливості регресу / г. д. радченко // український кардіологічний журнал. – 2010. – № 6. – с. 99­109.
  • Ganau A. Patterns of left ventricular hypertrophy and geometric remodeling in essential hypertension / A. Ganau, R. B. De­ vereux, M. S. Roman [et al.] // J. Amer. Coll. Cardiology. – 1992. – Vol. 19. – P. 1550­1558.
  • Hawkins N. M. Heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: diagnosis pitfalls and epidemiology / N. M. Hawkins, M. C. Petrie, P. S. Jhund [et al.] // Eur. J. Heart Fail. – 2009. – Vol. 11, № 2. – P. 130­139.
  • Paulus W. J. How to diagnose diastolic heart failure: a consensus statement on the diagnosis of heart failure with normal left ventricular ejection fraction by the Heart Failure and Echocardiography Associations of the European Society of Cardiology / W. J. Paulus, C. Tschope, J. E. Sanderson, C. Rusconi // Eur. Heart J. – 2007. – № 28. – P. 2539­2550.
  • The Task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and of the European Society of Cardiology // J. Hypertens. – 2013. – Vol. 31. – № 7. – P. 1281­1357.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 148-151 сторінки, код УДК 616. 124. 2–073. 432. 19:[616. 24–007. 272–036. 12+616. 12–008. 331. 1]