Кравчун П. Г., Шелест О. М., Ковальова Ю. О., Шелест Б. О.

Цитокіновий профіль в динаміці лікування артеріальної гіпертензії


Про автора:

Кравчун П. Г., Шелест О. М., Ковальова Ю. О., Шелест Б. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

проведена оцінка впливу гіпотензивного препарату раміприлу на артеріальний тиск і інтерлейкін­1β у 43 хворих на артеріальну гіпертензію через 2­3 тижні і через 3 місяці після лікування. під впливом дії раміприлу через 2­3 тижні лікування систолічний артеріальний тиск знизився на 16,81 %, до­ сягнувши значень контрольної групи, діастолічний – на 12,5 %. через 3 місяці після початку лікування рамі­ прилом величина систолічного артеріального тиску становила на 13,9 % менше вихідного рівня. Величина діастолічного артеріального тиску у ці ж терміни дорівнювала на 7,8 % менше вихідного рівня. Встановлено, що у хворих з артеріальною гіпертензією концентрація Іл­1β вірогідно підвищена порівняно з контрольною групою. рівень Іл­1β у хворих з артеріальною гіпертензією має прямий кореляційний зв’язок з артеріальним тиском, більшою мірою з систолічним і меншою – з діастолічним. при лікуванні раміприлом рівень Іл­1β у хворих з артеріальною гіпертензією знижується однонаправлено зі зниженням артеріального тиску.

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, артеріальний тиск, інтерлейкін, раміприл

Список цитованої літератури:

  • галова е. а. значение цитокинов в патогенезе хронического гастродуоденита у детей дошкольного возраста / е. а. галова // Цитокины и воспаление. – 2008. – т. 7, № 1. – с. 48­51.
  • Железнякова г. Ф. Цитокины как предикторы течения и исхода инфекции / г. Ф. Железнякова // Цитокины и воспале­ ние. – 2009. – т. 8, № 1. – с. 10­17.
  • кетлинский с. а. / а. с. кетлинский, а. с. симбирцев // Цитокины. спб.: Фолиант. – 2008. – 408 с.
  • оценка содержания с­рб, интерлейкина­1 и ­6 и рецепторного антагониста интерлейкина­1 в крови больных ранним остеоартрозом коленных суставов / М. с. светлова, н. н. Везикова, В. В. ромашина [и др.] // терапевтический ар­ хив. – 2009. – № 6. – с. 52­56.
  • Штыгашева о. В. роль иммунорегуляторных цитокинов в патогенезе хронического гастрита и язвенной болезни, по­ иск предикторов заболеваний / о. В. Штыгашева, е. с. агеева, В. М. иптышев // сибирский медицинский журнал. – 2011. – № 1. – с. 88­90.
  • Gadek­Michalska A. Prostaglandins and IL­1β in the hypothalamic­pituitary­adrenal response to systemic phenylephrine un­ der basal / а. Gadek­Michalska, A. J. Bugajski, J. Bugajski // J. Physiol. Pharmacol. – 2008. – Vol. 59, № 3. – P. 563­575.
  • Godbout J. P. Stress­Induced Immune Dysregulation: Implications for wound Healing, Infections Disease and Cancer / J. P. Godbout, R. Glaser // J. Neuroimmune Pharmacol. – 2006. – Vol. 1, № 4. – P. 421­427.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 152-155 сторінки, код УДК 616. 12­008. 331. 1­056. 52­085. 225. 2:612. 017. 1