Люлька О. М.

Діагностичні критерії гострої непрохідності кишечника непухлинного походження


Про автора:

Люлька О. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

гостра непрохідність кишечника займає одне з провідних місць у структурі гострої хірургічної патології. Відсутність високоінформативних критеріїв виявлення непрохідності на ранньому етапі призво­ дить до діагностичних помилок та несвоєчасності проведення оперативного втручання. у роботі проведено аналіз клінічних, лабораторних та інструментальних методів обстеження при гострій непрохідності кишечни­ ка непухлинного походження. доведено високу діагностичну інформативність ультразвукового дослідження при виявленні непрохідності на етапі її формування у порівнянні з провідним на теперішній час рентгеноло­ гічним методом.

Ключові слова:

гостра непрохідність кишечника, ультразвукове дослідження

Список цитованої літератури:

  1. антонюк с. М. диагностика острой непроходимости кишечника / с. М. антонюк, п. Ф. головня, н. В. свиридов [и др.] // клінічна хірургія. – 1998. – № 5. – с. 15­16.
  2. діагностика і тактика лікування хворих на гостру кишкову непрохідність. навчальний посібник / [т. І. тамм, о. я. бар­ дюк, о. б. даценко та ін.]. – Харків, 2003. – 124 с.
  3. соловьев и. е. непосредственные и отдаленные результаты лечения больных обтурирующим раком ободочной киш­ ки / и. е. соловьев, п. я. чумак, а. я. кузнецов [и др.] // проблеми екології та медицини. – 2001. – т. 5, № 5. – с. 14­16.
  4. чекмазов и. а. спаечная болезнь брюшины / и. а. чекмазов. – М.: гЭотар­Медиа, 2008. – 160 с.
  5. Bisset R. A. L., Khan A. N. Differential Diagnosis in Abdominal Ultrasound. – Bailliere Tindall. – London, 1990. – P. 254.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 179-182 сторінки, код УДК 616. 34­007. 272­07