Микитюк М. Р.

Аналіз ефективності різних схем лікування акромегалії з урахуванням сучасних вимог до стану клініко-гормонального контролю


Про автора:

Микитюк М. Р.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

проведено аналіз ефективності різних схем лікування у 268 хворих на акромегалію (в т. ч. 47 хворих de novo). Вік хворих – від 15 до 75 років (Ме 45,0), тривалість захворювання – від 1 до 38 років, се­ редня (145,44 ± 103,45) міс. первинне хірургічне лікування (Хл) проведено 166 хворим, первинне меди­ каментозне лікування – 21 хворому, ад`ювантна медикаментозна і променева терапія (пт) 69 і 6 хворим, відповідно і комплексне лікування – 20 хворим. період після Хл становив (Ме 1,2) років. повну ремісію акро­ мегалії після Хл отримано у 30 % хворих. 37 хворим проведено повторні хірургічні втручання з приводу по­ довженого росту аденоми гіпофіза. після Хл відмічено зниження рівня стг з (Ме 51,4) до (Ме 28,45) нг/мл (Р = 0,00003). ускладнення Хл виникли у 16,4 % хворих. ремісію акромегалії після ад`ювантної пт досягнуто у 42,3 % хворих. у хворих на активну форму акромегалії на момент обстеження рівень стг в крові після пт зни­ зився на 51,4 %, концентрація ІрФ­1 – на 39,3 %, в ремісії захворювання – на 95,7 і 73,2 % відповідно. після ад`ювантної терапії октреотидом­депо 20 мг (середня тривалість 18 міс.) рівень стг знизився на 92,5 %, ІрФ­1 в крові – на 68,2 %. результати дослідження демонструють необхідність перегляду підходів до лікуван­ ня хворих на акромегалію в україні.

Ключові слова:

акромегалія, соматотропний гормон гіпофіза, інсуліноподібний ростовий фактор­1, хі­ рургічне лікування, променева терапія, октреотид­депо

Список цитованої літератури:

 • AACE Acromegaly Guidelines Task Force, AACE Medical Guidelines for Clinical Practice for the diagnosis and treatment of acromegaly [Text] // Endocr. Pract. – 2004. – Vol. 10. – № 3. – P. 213­225.
 • Acromegaly. A handbook of history, current therapy and future prospects [Text]. Ed. J. Wass . – [S. I.] BioSсientifica, 2009. – P. 137­153.
 • Alexander L. Epidemiology of acromegaly in the Newcastle region [Text] / L. Alexander, D. Appleton, R. Hall [et al.] // Clin. Endocrinol. (Oxf.). – 1980. – Vol. 12. – P. 71­79.
 • Armitage P. Statistical Methods in Medical Research [Text] / P. Armitage, G. Berry. – Cambridge : University Press, 1994. – 620 p.
 • Di Chiro G. The volume of the cella turcica [Text] / G. Di Chiro, K. B. Nelson // Am. J. Radiol. – 1962. – Vol. 87. – P. 989­1008
 • Establishment of reference values for endocrine tests– part V: acromegaly [Text] / E. Endert, M. van Rooden, E. Fliers, M. F. Prummel [et al.] // Neth. J. Med. – 2006. – Vol. 64. – P. 230–235.
 • Etxabe J. Acromegaly: an epidemiological study [Text] / J. Etxabe, S. Gaztambide, P. Latorre [et al.] // J. Endocrinol. Invest. – 1993. – Vol. 16. – P. 181­187.
 • Guidelines for Acromegaly Management: An Update [Text] / S. Melmed, A. Colao, A. Barkan, M. Molitch [et al.] / J. Clin. En­ docrinol. Metab. – 2009. – Vol. 94, № 5. – р. 1509–1517.
 • Holdaway I. M. Excess mortality in acromegaly [Text] / I. M. Holdaway // Horm. Res. – 2007. – 68 Suppl. 5. P. 66­172
 • Mortality in acromegaly: A metaanalysis [Text] / O. Dekkers, N. Biermasz, A. Pereira [et al.] / J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2008. – Vol. 93, № 1. – р. 61­67.
 • Sheppard M. C. GH and mortality in acromegaly [Text] / M. C. Sheppard // J. Endocrinol. Invest. – 2005. – Vol. 28. – 11 Suppl International. – P. 75­77.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 183-188 сторінки, код УДК 616. 432:616­006:616. 71­007. 152:616­007. 61:612. 433. 664