Танас О. В., Хухліна О. С.

Динаміка показників цитокінового та оксидантного гомеостазу при лікуванні діацереїном у пацієнтів з остеоартрозом та коморбідними захворюваннями


Про автора:

Танас О. В., Хухліна О. С.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті викладені дані щодо результатів дослідження впливу діацереїну на клінічний перебіг остеоартрозу колінних суглобів за коморбідності з артеріальною гіпертензією і ожирінням, показники цито­ кінового профілю та параметри оксидантно–протиоксидантного гомеостазу. Встановлено, що включення до комплексної терапії остеоартрозу на тлі коморбідності з ожирінням та артеріальною гіпертензією діаце­ реїну сприяє швидкому усуненню больового синдрому в уражених суглобах, підвищенню їх рухомості, при­ гніченню активності запального процесу, зниженню інтенсивності оксидативного стресу, а також гальму­ ванню цитокінової ланки регуляції запалення шляхом нейтралізації дії прозапальних цитокінів: Іл­1β, Іл­6, Фнп­α та відновлення потенціалу стимуляторів регенерації хряща (тФр­β1).

Ключові слова:

остеоартроз, артеріальна гіпертензія, ожиріння, цитокіни, оксидативний стрес

Список цитованої літератури:

 • алексенко е. Ю. изменение показателей липидов и цитокинов крови у больных первичным остеоартрозом на фоне лечения препаратом артра / е. Ю. алексенко, а. В. говорин // науч. ­практ. ревматология. – 2011. – № 3. – с. 37­40.
 • балабанова р. М. остеоартроз или остеоартрит? современное представление о болезни и ее лечении / р. М. балаба­ нова // современная ревматология. – 2013. – № 3. – с. 67–70.
 • диацереин в терапии больных остеортрозом и ожирением / с. М. носков, и. г. красивина, к. Ю. Широкова [и др.] // тезисы VII Всероссийской конференции «ревматология в реальной клинической практике». – 2012. – с. 37.
 • лазебник K. б. практична геріатрія (Вибрані клінічні і організаційні аспекти) / к. б. лазебник. – М.: Медицина, 2002. – 328 с.
 • леушина е. а. применение диацереина при остеоартрозе суставов кистей / е. а. леушина, о. В. симонова // лечеб­ ное дело. – 2013. – № 1. – с. 62­65.
 • роль цитокинов в патогенезе остеоартроза. Цитокины и воспаление / л. Ю. Широкова, с. М. носков, о. М. паруля [и др.] // проф. мед. – 2010. – № 9(4). – с. 16–19.
 • чичасова н. В. остеоартроз как общетерапевтическая проблема / н. В. чичасова, о. и. Мендель, е. л. насонов // рус. мед. журн. – 2010. – № 18 (11). – с. 729–734.
 • Comorbidities of patients with knee osteoarthritis / K. W. Chan, H. Y. Ngai, K. K. Ip [et al.] // Hong Kong Med. J. – 2009. – Vol. 15, № 3. – P. 168–172.
 • Diacerein : a new symptomatic slow acting drug for osteoarthritis / A. Mahajan, K. Singh, V. R. Tandon [et al.] // J. k. science. – 2006. – Vol. 8, № 3. – P. 173 – 174
 • Neumann B. A meta­analysis of controlled clinical studies with diacerhein in the treatment osteoarthritis / B. Neumann, B. F. Leeb // Arch. Int. Med. – 2006. – Vol. 166, № 17. – P. 1899–1906
 • The efficacy and safety of Diacerhein in the treatmen of painful osteoarthritis of the knee: a randomised, multicentre, dou­ ble­blind, placebocontrolled study with primery end points at two months after the end of a three­month treatment period / Pavelka K, Trc T, Karpas K [еt al.] // Arthr. Rheum. – 2007. – Vol. 56. – р. 4055–4064.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 241-244 сторінки, код УДК 616. 72–007. 24: 616. 12–008. 331. 1]–056. 257­002–092: 577. 121