Запорожан В. М., Непорада С. М.

Позитивистська парадігма в клінічній практиці: основні принципи та власний досвід роботи


Про автора:

Запорожан В. М., Непорада С. М.

Рубрика:

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження була оцінка ролі позитивістської парадигми при оцінці та інтерпретації клінічних даних у гінекологічній практиці. показано, що застосування підходів позитивістської парадигми вимагає ретельного дотримання алгоритмів статистичної обробки інформації, зокрема дані шкали найме­ нувань доцільно категоризувати для полегшення інтерпретації одержаних даних. для оцінки факторів ризику розвитку міоми матки на ретроспективному етапі запропоновано використовувати базу даних із можливіс­ тю категоризації дистракторів. доведено, що застосування принципів позитивістської парадигми дозволяє оптимізувати аналіз ретроспективних даних та може бути корисним для планування подальших досліджень.

Ключові слова:

міома матки, фактори ризику, методологія дослідження

Список цитованої літератури:

  • антомонов М. Ю. алгоритмизация выбора адекватных математических методов при анализе медико­биологических данных / М. Ю. антомонов // кибернетика и вычислительная техника. – киев, 2007. – Вып. 153. – с. 12­23.
  • антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико­биологических данных / М. Ю. антомонов. – киев, 2006. – 558 с.
  • брико н. и. клиническая эпидемиология и доказательная медицина: дефинции и соотношение / брико н. и. // тера­ певтический архив. – 2009. – т. 81, № 4. – с. 84­86.
  • Молекулярна епідеміологія [текст] / В. М. запорожан, Ю. І. бажора, В. й. кресюн [та ін.] ; за ред. В. М. запорожана ; одес. держ. мед. ун­т. – о.: одМу, 2010. – 314 с.
  • Щепин о. п. к развитию методологии в исследованиях общественного здоровья / Щепин о. п., овчаров В. к. // Вест­ ник российской академии медицинских наук. – 2004. – № 4. – с. 38­43.
  • A novel Medical Achievement Self­efficacy Scale (MASS): A valid and reliable tool / S. Turan, M. Valcke, J. De Maeseneer [et al.] // Med. Teach. – 2013. – Vol. 35(7). – P. 575­580.
  • Dahlberg K. The publication of qualitative research findings / K. Dahlberg // Qual Health Res. – 2006. – Vol. 16 (3). р. 444­446.
  • Hunt E. Les methodes de recherche quantitatives et qualitatives peuvent­elles deja coexister? / Hunt E, Lavoie AM. // Rech Soins Infirm. – 2011. – Vol. 105. – P. 25­30
  • Gresz M. Az adatgyujtes paradigm Magyarorszagon es az egeszsegugy / M. Gresz // Orv Hetil. – 2012. – Vol. 153(29). – P. 1158­1162.
  • Zбcek A. Nalezne lekarstvi v novem stoleti svou identitu? Cast II. Metodologie medicinskeho vyzkumu a dichotomie lekarstvi / A. Zбcek // Cas Lek Cesk. – 2001 – Vol. 140(21). – S. 647­650.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 263-265 сторінки, код УДК 618. 14­006. 36: 519. 2