Логвиненко В. В.

Порівняльна характеристика методів променевої діагностики при розривах ротаційної манжети плеча


Про автора:

Логвиненко В. В.

Рубрика:

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження було порівняння променевих симптомів розривів ротаційної манжети плеча, які виявлялися при ультрасонографії і магнітно­резонансній томографії та визначення діагностичної цінності цих методів діагностики. досліджено 156 пацієнтів з пошкодженнями плечових суглобів, оперативне лікування проведено 71 (45,5 %) хворому. Встановлено, що відмінностей у відображенні розривів ротаційної манжети плеча на ультрасонограмах і магнітно­резонансних томограмах, в залежності від нозологічної оди­ ниці, при якій вони виявлялися, не було. прямий симптом – відсутність візуалізації манжети в типовому місці виявлявся у всіх обстежених з повними розривами і був спільним для обох методів, непрямі симптоми мали свої особливості пов’язані з фізико­технічними можливостями методів променевого дослідження. доведе­ но високу діагностичну цінність методів променевої діагностики: при повних і часткових розривах ротаційної манжети плеча: чутливість магнітно­резонансної томографії становила 100 % і 83,3 %, специфічність 95,8 % і 95,5 %, точність 97,1 % і 91,2 %, чутливість ультрасонографії становила 97,6 % і 84 %, специфічність 96,7 % і 95,6 %, точність 97,2 % і 91,4 %.

Ключові слова:

ротаційна манжета плеча, ультрасонографія, магнітно­резонансна томографія

Список цитованої літератури:

  • абдуллаєв р. я. ультразвукова діагностика повних розривів ротаторної манжети плеча / р. я. абдуллаєв, т. а. дудник // український радіологічний журнал. – 2011. – т. XIX, № 1. – с. 37­41.
  • дудник т. а. комплексна ультразвукова діагностика травматичних ушкоджень ротаторної манжети плеча: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14. 01. 23 «променева діагностика та променева терапія» / тетя­ на анатоліївна дудник. – Харків, 2011. – 20 с.
  • сучасні принципи діагностики та лікування травматичних вивихів плеча / Ю. п. литвин, І. п. чабаненко, Ю. М. півень [та ін.] // Вісник ортопедії травматології та протезування. – 2006. – № 1. – с. 25­28.
  • спузяк М. І. рентгенодіагностика травматичних пошкоджень кінцівок / М. І. спузяк, о. п. Шармазанова, н. с. лисен­ ко. – Харків, 2008. – 89 с.
  • Финк л. и. ультразвуковая диагностика и магнитно­резонансная томография в выявлении повреждений мягкоткан­ ных структур плечевого сустава : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.13 «лучевая диагностика, лучевая терапия» / лилия ивановна Финк. – томск, 2010. – 24 с.
  • The effectiveness of diagnostic tests for the assessment of shoulder pain due to soft tissue disorders: a systematic review / [Dinnes J., Loveman E., McIntyre L., Waugh N.] // Health Technol. Assess. – 2004. – Vol. 7, № 29. – P. 1­180.
  • Validity of ultrasound examinations of disorders of the shoulder joint / Kayser R., Hampf S., Pankow M. [et al.] // Ultraschall. Med. – 2005. – Vol. 26. – P. 291­298.
  • Rutten M. Ultrasound of the shoulder / Rutten M. – The Netherlands : Vlijmen, 2010. – 300 p.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 266-270 сторінки, код УДК 616. 727. 2–001. 4/. 6–073. 75