Ткаченко І. М., Писаренко О. А.

Моніторинг кількісних та якісних показників дослідження кісткової тканини у стоматологічній практиці


Про автора:

Ткаченко І. М., Писаренко О. А.

Рубрика:

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

стосовно стоматологічної практики зі всього перерахованого різноманіття методів кількісної оцінки мінеральної щільності кісткової тканини мають значення лише ті методи, при застосуванні яких вико­ нуються програма дослідження «все тіло» або безпосередньо проводиться візуальна оцінка рентгенограм. при цьому необхідно мати чітке уявлення про те, що відображення щелеп займає дуже малий об’єм і ін­ формація, яку сподіваються отримати про стан кісткової тканини різних відділів черепа, включаючи і стан альвеолярних відростків украй важка для інтерпретації. тому для високоінформативного моніторингу стану кісткової тканини щелепно­лицевої ділянки стоматологічних хворих, рекомендуємо поєднувати вище згада­ ні методи контролю стану кісткової тканини у залежності від місця та характеру застосування діагностичних та лікувальних заходів.

Ключові слова:

моніторинг стану кісткової тканини, щелепно­лицева ділянка

Список цитованої літератури:

  • дедов н. и. костная денситометрия в клинической практике / н. и. дедов, т. о. чернова, о. р. григорян [и др.] // осте­ опороз в остеопатии. – 2000. – № 3. – с. 25­29.
  • замахаева е. В. Фотоденситометрическое определение плотности костной ткани в пародонтологии : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14. 01. 22 «стоматология» / е. В. замахаева. – М., 2007. – 19 с.
  • король д. М. обгрунтування протезування часткових дефектів зубного ряду і повної адентії з використанням імплантації субперіостального та ендоосального типу : дис. … доктора. мед. наук : 14. 01. 22 / король дмитро Михай­ лович. – п., 2009. – 376 с.
  • параскевич В. л. биология кости / В. л. параскевич // современная стоматология. – 1999. – № 2. – с. 3­9.
  • чибисова М. а. лучевая диагностика в амбулаторной стоматологии / М. а. чибисова, а. л. дударев, а. а. кураскуа. – спб, 2002. – 368 с.
  • Шемонаев В. и. Методы денситометрических исследований при оказании стоматологических услуг / В. и. Шемона­ ев, д. В. Михальченко, а. с. Величко // остеопороз в остеопатии. – 2001. – № 4. – с. 18­24.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 271-274 сторінки, код УДК 616. 314­001. 4 ­084­08