Дибкова С. М.

Наночастинки золота та срібла – ефективні агенти елімінації плазмід антибіотикорезистентності


Про автора:

Дибкова С. М.

Рубрика:

НАНОТЕХНОЛОГІЇ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Вивчення характеру впливу наночастинок золота та срібла на генетичний апарат прокаріотич­ ної клітини відкриває нові перспективи для їх практичного застосування у біотехнології, медицині та ветери­ нарії. Метою роботи було визначення характеру взаємодії наночастинок золота (20 і 30 нм) та срібла (30нм) з плазмідами pUс19 і pBR322, які несуть гени антибіотикорезистентності. показано, що наночастинки золота розмірами 20 і 30 нм та наночастинки срібла розміром 30 нм змінюють структуру плазмід pUC19 і pBR322 шляхом релаксації. досліджувані наночастинки металів викликають високу частоту елімінації плазмід pUC19 і pBR322 із бактерій штамів E. coli XL1 ­Blue (pUC19) и E. coli XL1 ­Blue (pBR322). для остаточного висновку щодо елімінуючих властивостей досліджених наночастинок металів потрібно провести подальші досліджен­ ня із залученням плазмідовмісних резистентних клінічних ізолятів патогенних мікроорганізмів.

Ключові слова:

наночастинки золота і срібла, плазміди, днк, елімінація

Список цитованої літератури:

  • кундієв Ю. І. проблема оцінки потенційних ризиків наноматеріалів та шляхи її вирішення / Ю. І. кундієв, з. р. ульберг, М. І. трахтенберг [та ін.] // доповіді нану. – 2013. – № 1. – с. 177­183.
  • Маниатис е. Методы генетической инженерии. Молекулярное клонирование / е. Маниатис, Э. Фрич, дж. сэмбрук. – Москва : Мир, 1984. – 479 с.
  • Методические разработки к практикуму по коллоидной химии / под ред. а. В. перцова – М.: изд­во Мгу, 1976. – 132 с.
  • пехов а. п. основы плазмидологии / а. п. пехов – Москва, издательство российского университета дружбы наро­ дов, 1996 г. – 230 c.
  • чекман І. с. нанофармакологія / І. с. чекман. – київ : пВп “задруга”, 2011. – 422 с.
  • чекман І. с. нанонаука, нанобіологія, нанофармація / І. с чекман, з. р. ульберг, В. о. Маланчук – к.: поліграф плюс, 2012. – 328 с.
  • Birnboim H. C. A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA / H. C. Birnboim, J. Doly // Nucleic Acids Res. – 1979. – Vol 7, № 6. – P. 1513–1523.
  • Sahoo S. K. The present and future of nanotechnology in human health care / S. K. Sahoo, S. Parveen, J. J. Panda // Nanomedicine. – 2007. –№ 3. – P. 20­31.
  • West J. L. Application of nanotechnology to biotechnology / J. L. West, N. J. Halas // Curr.Opin. Biotechnol. – 2000. – Vol. 11. – P. 215­217.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 314-318 сторінки, код УДК 577. 352. 3:616­006. 04:57. 02:661. 859