Каськова Л. Ф., Моргун Н. А., Амосова Л. І., Новікова С. Ч., Маковка І. Л.

Показники гомеостазу порожнини рота у дітей із флюорозом регіонів із різним вмістом фтору в питній воді


Про автора:

Каськова Л. Ф., Моргун Н. А., Амосова Л. І., Новікова С. Ч., Маковка І. Л.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

за підсумками обстеження 120 дітей (60 − мали дуже слабкий та слабкий ступінь флюорозу зубів, 60 − слабкий та помірний) у віці 6 років, які проживають у місцевості із різним умістом фтору в питній воді ви­ явлено, що флюороз має перебіг на фоні погіршення показників тесту емалевої резистентності, зменшення показників мінералізуючого потенціалу ротової рідини, збільшення вірогідного інтервалу відхилення величини рн від середнього значення.

Ключові слова:

діти, флюороз, гомеостаз порожнини рота

Список цитованої літератури:

 • деньга о. В. Модифицированный рн – тест смешанной слюны для экспресс­оценки кариесогенной ситуации / о. В. деньга, Э. М. деньга, а. п. левицкий // информ. листок. – одесса, 1996. – № 110­96 ргаснти 76. 29. 55. – с. 1­4.
 • каськова л. Ф. порівняльна характеристика ступенів тяжкості флюорозу постійних зубів та гігієни порожнини рота у дітей полтавської області / л. Ф. каськова, н. а. Моргун // актуальні проблеми сучасної медицини. – 2006. – т. 6, вип. 3. – с. 50­53.
 • каськова л. Ф. поширеність флюорозу постійних зубів у дітей полтави та полтавської області / л. Ф. каськова, н. а. Моргун // український стоматологічний альманах. – 2006. – № 1. – с. 22­23.
 • каськова л. Ф. розповсюдженість захворювань тканин пародонта у дітей залежно від умісту фтору в питній воді / л. Ф. каськова, о. е. абрамова // український стоматологічний альманах. – 2004. – № 5­6. – с. 42­44.
 • косарева л. и. Метод клинической оценки структурно­функциональной резистнентности эмали и его применение в системе диспансеризации школьников : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «стоматология» / л. и. косарева. – киев, 1983. – 24 с.
 • ніколішин а. к. Флюороз зубів : підруч. [навч. посібник для студ.] / а. к. ніколішин. – полтава, 1999. – 135 с.
 • поворознюк В. В. костная система и заболевания пародонта / В. В. поворознюк , и. п. Мазур. – к., 2004. – 447 с.
 • рединова т. л. клинические методы исследования слюны при кариесе зубов / т. л. рединова, а. р. поздеев // Метод. рекомендации. – ижевск, 1994. – 24 с.
 • тарасенко л. М. биохимия органов ротовой полости (учебно­методичское пособие для студентов стоматологическо­ го факультета) / л. М. тарасенко, р. а. Юхновец, В. к. григоренко [и др.]. – полтава, 1990. – 119 с.
 • тарасенко л. М. слюнные железы (биохимия, физиология, клинические аспекты) / л. М. тарасенко, г. а. суханова, В. п. Мищенко [и др.]. – томск : изд­во нтл, 2002. – 124 с.
 • Muller I. J. Dental Fluorose of Caries / Muller I. J. – Copenhagen, 1965. − 288 р.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 358-360 сторінки, код УДК 616. 314­13­053. 5. 615:916