Пчеловська С. А.

ОЦІНКА АДАПТАЦІЇ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ДО ДІЇ ХЛОРИДУ КАДМІЮ ПО ФАКТОРУ РАДІОЄМНОСТІ


Про автора:

Пчеловська С. А.

Рубрика:

БІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Вивчали адаптацію рослин кукурудзи в умовах водної культури до дії хімічного фактору, а саме – внесення в поживне середовище розчину хлориду кадмію. Для вивчення адаптації застосовували стандартну схему, згідно якої варіанти спочатку піддавали дії адаптуючої дози (АД), а через певний час (Δt) застосовували тест-дозу (ТД). В якості характеристик стану рослин використовували фактор радіоємності та ростові показники рослин. Отримано концентраційні залежності фактору радіоємності рослин, а також залежності при адаптивному та стресовому впливах. Виявлено залежність прояву адаптації від величи- ни часового інтервалу між адаптуючою і тестуючою концентраціями хлориду кадмію. Зокрема, адаптація спостерігалась при внесенні «тест-концентрації» 25 мкМ через 24 год. після адаптуючої концентрації CdCl2 1 мкМ. При внесенні тестуючої концентрації через 4 год. після адаптуючої, спостерігали сенсибілізуючу дію солі CdCl2 на ростові и поглинальні характеристики рослин. Показано, що фактор радіоємності є адекват- ним, чутливим показником, який відображає реакцію рослин на стресовий вплив в умовах застосування адаптаційної схеми впливу.

Ключові слова:

адаптація, фактор радіоємності, хлорид кадмію, кукурудза

Список цитованої літератури:

  • Костюк О. П. Модификация способности растений накапливать радионуклиды / О. П. Костюк, А. Н. Михеев, Д. М. Гродзинский, Ю. А. Кутлахмедов // Докл. АН Украины. – 1993. – Вып. 8. – С. 162–165.
  • Костюк О. П. Модификация способности накапливать радионуклиды с помощью их стабильных изотопов / О. П. Ко- стюк, А. Н. Михеев, Ю. А. Кутлахмедов; Окружающая среда и здоровье. Укр. научн. гигиен. центр. – К., 1993. – 10 с.  – Деп. в ГНТБ Украины.
  • Михеев А. Н. Гетерогенность распределения 137Cs и 90Sr и обусловленные ими дозовые нагрузки на критические тка- ни главного корня проростков / А. Н. Михеев // Радиационная биология. Радиоэкология. – 1999. – Т. 39, Вып. 6. – С. 663–666.
  • Міхєєв О. М. Індукція перехідних процесів як механізм модифікації нагромаджувальної здатності рослин / О. М. Міхєєв, О. П. Костюк, Ю. О. Кутлахмедов, Д. М. Гродзінський // Доп. АН України. – 1995. – № 5. – С. 143-145.
  • Пчеловська С. А. Вивчення комбінованої дії радіаційного та токсичного факторів за показниками радіоємності: авто- реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03. 00. 01 «Радіобіологія» / С. А. Пчеловська. – Київ, 2006. – 20 с.
  • Пчеловская С. А. Исследование комбинированного влияния гамма-облучения и фракционированного внесения соли токсического металла CdCl2 на состояние модельной растительной экосистемы / С. А. Пчеловская, Ю. А. Кутлахме- дов // Збірник наук. праць Інституту ядерних досліджень. – 2004. – № 1 (12). – С. 88-95.
  • Радиобиологические эффекты хронического облучения растений в зоне влияния Чернобыльской катастрофы / [Д. М. Гродзинский, Н. И. Гуща, А. П. Дмитриев и др.]; под ред. Д. М. Гродзинского. – К.: Наукова думка, 2008. – 374 с.
  • Kostuk O. Accumulation of radioceasium by root top could be index of meristem functional activity / O. Kostuk, A. Micheev, N. Zezina, Y. Kutlahmedov // Abstr. of 10th congress of Radiation Research. Wurtzburg, 1995.
  • Pchelovska S. Using the radiocapacity parameter for the estimation of radiation and toxic influences on plant system / S. Pchelovska // Modern problems of genetics, radiobiology, radioecology and evolution. Dubna: Atomizdat. – 2005. – Р. 307- 309.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 35-38 сторінки, код УДК 57. 017. 32 : 57. 044