Голотюк В. В.

ОКИСНЮВАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНИХ СТРУКТУР ПІД ВПЛИВОМ ПРОМЕ- НЕВОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА РАК ПРЯМОЇ КИШКИ


Про автора:

Голотюк В. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Аналіз маркерів вільнорадикального стресу в крові 43 хворих на рак прямої кишки ІІ-ІІІ стадій показав їх суттєве збільшення в динаміці неоад’ювантного курсу променевої терапії (ПТ). Рівні малонового діальдегіду і дієнових кон’югатів були найбільшими в підгрупі хворих з ІІ ступенем токсичності ПТ, переви- щуючи вихідний показник відповідно в 1,8 та 2,5 разу. Концентрація альдегід-динітрофенілгідразонів, які є показником фрагментації білків, переважала під час перших сеансів ПТ, в подальшому спостерігали віднос- не переважання кетонових форм – маркерів агрегації білків. Показники окисної модифікації макромолекул в цілому корелювали з важкістю проявів захворювання і ускладнень ПТ, що вказує на їх діагностичну цінність і безпосередній внесок у формування клінічної симптоматики раку прямої кишки.

Ключові слова:

рак прямої кишки, неоад’ювантна променева терапія, окиснювальний стрес, перекисне окиснення ліпідів, окиснювальна модифікація білків

Список цитованої літератури:

 • Гаврилов В. Б. Измерение диеновых конъюгатов в плазме крови по УФ-поглощению гептановых и изопропанольных экстрактов / В. Б. Гаврилов, А. Р. Гаврилова, Н. Ф. Хмара // Лабораторное дело. – 1988. – № 2. – С. 60-63.
 • Губский Ю. И. Токсикологические последствия окислительной модификации белков при различных патологических состояниях / Ю. И. Губский, И. Ф. Беленичев, Е. Л. Левицкий [и др.] // Сучасні проблеми токсикології. – 2005. – Т. 8, № 3. – С. 20-27.
 • Дубинина Е. Е. Окислительная модификация белков сыворотки крови человека. Метод её определения / Е. Е. Дубини- на, С. О. Бурмистров, Д. А. Ходов, И. Г. Поротов // Вопросы мед. химии. – 1995. – Т. 41, №1. – С. 24-26.
 • Дубинина Е. Е. Продукты метаболизма кислорода в функциональной активности клеток / Е. Е. Дубинина. – СПб.: Ме- дицинская пресса, 2006. – 400 с.
 • Коробейникова Э. Н. Модификация определения продуктов перекисного окисления липидов в реакции с тиобарбиту- ровой кислотой / Э. Н. Коробейникова // Лабораторное дело. – 1988. – № 7. – С. 8-9.
 • Cai Z. Protein Oxidative Modifications: Beneficial Roles in Disease and Health / Z. Cai, L. -J. Yan // J. Biochem. Pharmacol. Res. – 2013. – Vol. 1, № 1. – P. 15-26.
 • Davies M. J. Singlet oxygen-mediated damage to proteins and its consequences / M. J. Davies // Biochem. Biophys. Res. Commun. – 2003. – Vol. 305, № 3. – P. 761-770.
 • Dean R. T. Free radical damage to proteins: the influence of the relative localization of radical generation, antioxidants, and target proteins / R. T. Dean, J. V. Hunt, A. J. Grant [et al.] // Free Rad. Biol. Med. – 1991. – Vol. 11, № 12. – Р. 161-165.
 • Hohenberger W. Neoadjuvant radiochemotherapy for rectal cancer / W. Hohenberger, G. Lahmer, R. Fietkau [et al.] // Chirurg. – 2009. – Vol. 80, № 4. – Р. 294-302.
 • Leufkens A. M. Biomarkers of oxidative stress and risk of developing colorectal cancer: a cohort-nested case-control study in the European prospective investigation into cancer and nutrition / A. M. Leufkens, F. J. van Duijnhoven, S. H. Woudt [et al.] // Am. J. Epidemiol. – 2012. – Vol. 175, № 7. – P. 653–663.
 • Morgan P. E. Protective mechanisms against peptide and protein peroxides generated by singlet oxygen / P. E. Morgan, R. T. Dean, M. J. Davies // Free Radic Biol Med. – 2004. – Vol. 36, № 4. – P. 484-496.
 • Rahmanto A. S. Cellular effects of peptide and protein hydroperoxides // A. S. Rahmanto, P. E. Morgan, C. L. Hawkins [et al.] ь// Free Radic. Biol. Med. – 2010. – Vol. 48, № 8. – P. 1071-1078.
 • Rцdel C. Treatment of rectal cancer / C. Rцdel, H. P. Bruch, R. Hofheinz [et al.] // Onkologie. – 2010. – Vol. 33, Suppl. 4. – P. 19-23.
 • Valko M. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease / M. Valko, D. Leibfritz, J. Mon- cola [et al.] // The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. – 2007. – Vol. 39. – P. 44–84.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 92-95 сторінки, код УДК 616. 351+616-006. 66+577. 115+615. 849. 1