Железнякова Н. М.

ДІАГНОСТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ СТАНУ ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ У ПА- ЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНИМ ПЕРЕБІГОМ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ


Про автора:

Железнякова Н. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті висвітлено зміни в показниках системи комплементу (сумарній активності, компонен- тах С3 та С5), імуноглобуліновому профілі, вмісті ЦІК у хворих хронічним обструктивним захворюванням ле- генів і супутнім хронічним панкреатитом. Показані особливості формування гуморальної імунної відповіді в умовах коморбідної патології. Доведено, що наявність супутнього хронічного панкреатиту з екскреторною недостатністю підшлункової залози посилює зміни в даних показниках, що може бути пов’язане з високим ризиком розвитку ускладнень у даної категорії хворих і є прогностично несприятливим чинником.

Ключові слова:

ХОЗЛ, хронічний панкреатит, екскреторна недостатність, система комплементу, імуно- глобуліни, ЦІК

Список цитованої літератури:

  • Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология: пособие / Г. Н. Дранник. – 4-е изд., доп. – К.: Полиграф плюс, 2010. – 552 с.
  • Казмірчук В. Є. Клінічна імунологія та алергологія / В. Є. Казмірчук, Л. В. Ковальчук. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 526 с.
  • Мейл Д. Иммунология / Д. Мейл, Дж. Бростофф, Д. Б. Рот, А. Ройт. – М.: Логосфера, 2007. – 556 с.
  • Carroll M. V. Complement in health and disease / M. V. Carroll, R. B. Sim // Adv. Drug Deliv. Rev. – 2011 – № 63 (12) – P. 965- 975.
  • Chen M. The complement system in systemic autoimmune disease / M. Chen, M. R. Daha, C. G. Kallenberg // J. Autoim- mun. – 2010. – № 34 (3). – Р. 276-86
  • Daha N. A. Complement activation by (auto-) antibodies / N. A. Daha, N. K. Banda, A. Roos [et al.] // Mol. Immunol. – 2011. – № 48 (14). – Р. 1656-1665.
  • Ehrnthaller C. New insights of an old defense system: structure, function, and clinical relevance of the complement system / C. Ehrnthaller, A. Ignatius, F. Gebhard, M. Huber-Lang // Mol. Med. – 2011. – № 17 (3-4). – Р. 317-329.
  • Shishido S. N. Humoral innate immune response and disease / S. N. Shishido, S. Varahan, K. Yuan [et al.] // Clin. Immunol. – 2012. – № 144 (2) – Р. 142-158.
  • Trouw L. A. Role of complement in innate immunity and host defense / L. A. Trouw, M. R. Daha // Immunol. Lett. – 2010. – № 138 (1). – Р. 35-37.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 104-108 сторінки, код УДК 616. 24-007. 272-036. 12-07-037:616. 37-002-036:12