Запорожченко М. Б.

ГОРМОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ЖІНКИ З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ


Про автора:

Запорожченко М. Б.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою роботи було дослідити гормональні зміни в організмі жінки з лейоміомою матки та їх вплив на проліферацію лейоміоматозних вузлів. Досліджено вміст естрадіолу, естрону, прогестерону, фо- лікулосимуюючого гормону, лютеінізуючого гормону та пролактину у 554 жінок з лейоміомою матки. Вміст естрадіолу у хворих з лейоміомою матки проліферативного типу був у 1,8 рази вищим по відношенню до групи хворих з простою лейоміомою. У сироваткі крові у хворих з проліферуючою лейоміомою рівень естро- ну був вищим у 1,5 рази у ніж у хворих з простою лейоміомою, а у регіонарному кровотоку у 1,8 рази більшим (р < 0,01). В регіонарному кровотоку рівень естрону при проліферуючій лейоміомі був вище у 1,3 рази по відношенню до системного кровотоку, а при простій лейоміомі – у 1,1 рази. Показники вмісту лютеїнізуючого гормону, фолікулостимуюючого гормону в сироватці крові у жінок з лейоміомою проліферативного типу були достовірно вищими (p < 0,001), ніж у хворих з простою лейоміомою. Рівень пролактину був у 1,4 рази вищим у групі хворих з лейоміомою проліферативного типу, ніж при простій лейоміомі. У хворих з проліферуючою ле- йоміомою пізнього репродуктивного віку вміст прогестерона був у 1,8 разів нижче, ніж у жінок відповідного віку з простою лейоміомою. При лейоміомі проліферативного типу відмічається пряма кореляція між ростом лейоміоми і наявністю високої концентрації естрогенів у системному і локальному кровотоку. Зміни вмісту в крові лютеїнізуючого, фолікулосимуюючого гормону та пролактину у більшій мірі залежать від функціональ- ного стану репродуктивної системи, ніж від наявності пухлини матки.

Ключові слова:

естрадіол, естрон, прогестерон, фолікулосимуюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, лейоміома матки

Список цитованої літератури:

  • Белых О. А. Гормоны и репродуктивная система / О. А. Белых, Е. А. Кочеткова, Б. И. Гельцер // Сибирский медицин- ский журнал: научно- практический рецензируемый журнал. – 2005. – Т. 20, № 3. – С. 56 – 61.
  • Буянова С. Н. Современные представления об этиологии, патогенезе и морфогенезе миомы матки / С. Н. Буянова, М. В. Мгелиашвили, С. А. Петракова // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2008. – Т, 8, № 6. – С. 45-51.
  • Косей Н. В. Лейоміома матки (клініка, патогенез, діагностика та лікування) : автореф. дис. на соискание ученой степе- ни доктора мед. наук : спец. 14. 01. 01 «Акушерство і гінекологія» / Н. В. Косей. – К., 2009. – 36 с.
  • Пролактин в реализации пролиферативного и морфологического действия эстрадиола на матку / В. А. Матвеева, А. А. Осипова, А. В. Самойлова [и др.] // Проблемы репродукции. – 2007. – Т. 13, № 6. – С. 45-50.
  • Тихомиров А. Л. Миома матки / А. Л. Тихомиров, Д. М. Лубнин. – М.: МИА, 2006. – 174 с.
  • Яворський П. В. Стан статевих стероїдів у жінок з фіброміомою матки та ожирінням / П. В. Яворський // Вісник ВНМУ. – 2010 – № 14(2). – С. 267 – 270.
  • Bouchard P. Selective progesterone receptor modulators: future clinical applications / P. Bouchard, S. Ouzounian, N. Chabbert-Buffet // Bull. Acad. Natl. Med. – 2008. – Vol. 192, № 6. – P. 1159-1171.
  • Kim J. J. The role of progesterone signaling in the pathogenesis of uterine leiomyoma / J. J. Kim, E. C. Sefton // Mol. Cell. Endocrinol. – 2012. – Vol. 358(2). – P. 223-231.
  • Progesterone is essential for maintenance and growth of uterine leiomyoma / H. Ishikawa, K. Ishi, V. A. Serna [et al.] // Endo- crinology. – 2010. – Vol. 151. – P. 2433-2442. doi: 10. 1210/en. 2009 – 1225.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 113-116 сторінки, код УДК 618. 14-006. 363. 03-06:612. 018