Іванько О. В., Свиридюк Б. В., Хоменко І. П.

ОДНОЕТАПНІ ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ ГОСТРОМУ ХОЛЕЦИСТИТІ, ЯКИЙ УСКЛАДНЕНИЙ ХО- ЛЕДОХОЛІТІАЗОМ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ


Про автора:

Іванько О. В., Свиридюк Б. В., Хоменко І. П.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті викладено результати хірургічного лікування пацієнтів похилого та старечого віку, які хворі на гострий калькульозний холецистит, поєднаний з холедохолітіазом. Доведено, що використання од- номоментної лапароскопічної холецистектомії з холедохолітотомією та зовнішнім дренуванням загальної жовчної протоки при гострому холециститі, який ускладнений холедохолітіазом у хворих похилого та старе- чого віку з загальним станом, який дорівнює за шкалою ASA – І-ІІ групі при тривалості захворювання не біль- ше трьох діб і при відсутності перітоніту в порівнянні з одномоментною холецистектомією з мінідоступу та холедохолітотомією, холедохолітоекстракцією дозволяє зменшити кількість післяопераційних ускладнень з 47,2 % до 21,9 %; післяопераційну летальність з 11,1% до 3,1%; тривалість призначення медикаментозної терапії з 9,4 діб до 6,8 діб.

Ключові слова:

гострий холецистит, холедохолітіаз, похилий вік, операція

Список цитованої літератури:

  • Баулина Е. А. Двухэтапная тактика при холецистите как профилактика эндоскопических и эндохирургических ослож- нений / Е. А. Баулина, Г. К. Шокаров, А. А. Баулин [и др.] // Эндоскопическая хирургия. Приложение. Тезисы докладов XVII съезда Российского общества эндоскопических хирургов. – 2014. – № 1. – С. 56-57.
  • Бойко В. В. Прогнозування вираженості спайкового процесу у хворих з лапаротоміями в анамнезі при виборі варіанту холецистектомії // В. В. Бойко, А. О. Кулик, А. Д. Вовк [и др.] // Медицина сьогодні і завтра. – 2010. – № 4. – С. 121-124.
  • Бобоев Б. Д. Результаты одномоментного лапароскопического лечения больных холецистохоледохолитиазом / Б. Д. Бобоев // Анналы хирургической гепатологии. – 2012. – № 4. – С. 80-85.
  • Кононенко С. Н. Диагностика механической желтухи и пути повышения эффективности миниинвазивных технологий, направленнях на ее ликвидацию / С. Н. Кононенко, С. В. Лимончиков // Хирургия. – 2011. – № 9. – С. 4-10.
  • Ташкинов Н. В. Пути оптимизации лечения острого холецистита, осложненного холедохолитиазом, у пациентов по- жилого и старческого возраста / Н. В. Ташкинов, Е. В. Николаев, Н. И. Бояринцев [и др.] // Дальневосточный медицин- ский журнал. – 2009. – № 1. – С. 44–46.
  • Chiarugi M. Laparoscopic transcystic exploration for single-stage management of common duct stones and acute cholecys- titis / M. Chiarugi, C. Galatioto, L. Decanini [et al.] // Surg. Endosc. – 2012. – № 1. – Р. 124-129.
  • Gutt C. N. Acute cholecystitis: primarily conservative or operative approach? / C. N. Gutt // Chirurg. – 2013. – № 3. – Р. 185-190.
  • Yun S. S. Better Treatment Strategies for Patients with Acute Cholecystitis and American Society of Anesthesiologists Classification 3 or Greater / S. S. Yun, D. W. Hwang, S. W. Kim [et al.] // Yonsei. Med. J. – 2010. – № 4. – Р. 540-545.
  • Zerem E. What is the optimal treatment for acute cholecystitis in elderly patients? / E. Zerem, S. Omerović, Z. Guzin, B. Imširović // Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. – 2013. – № 6. – Р. 749.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 117-120 сторінки, код УДК 616. 365-002. 1-089 ± 616. 367-003. 7-06