Карлова О. О.

УЛЬТРАЗВУКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЕКСПОЗИЦІЇ СВИНЦЕМ


Про автора:

Карлова О. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета дослідження – виявити особливості ультразвукових змін у працівників, експонованих свинцем. Об’єктом досліджень були 203 особи, чоловічої статі, віком 38–47 р. З них 146 електромонтери кабельних мереж були включені до основної групи, а 57 інженерно-технічних працівників – до контрольної. Всім працівникам досліджуваних груп було проведено ультразвукове дослідження органів черевної по- рожнини проводили за стандартною методикою за допомогою ультразвукового сканеру «Aloka-3500» (Япо- нія) з використанням конвексного датчику 5 мГц. Ультразвукові ознаки гепатомегалії були визначені у 90,9 ± 4,16 % (46 працівників) І групи (небезпечні рівні свинцю у крові);. у 69,56 ± 6,78 % (32 працівника) ІІ групи (допустимі рівні свинцю у крові); у 20,40 ± 5,72 % (10 працівників) ІІІ групи (допустимі рівні свинцю у крові). Дифузні зміни печінки у І групи працівників (небезпечні рівні свинцю у крові) встановлені у 35,29 ± 6,69 % (18 працівників), у ІІ групи (допустимі рівні свинцю у крові) в 21,73 ± 6,08 (10 працівників), у ІІІ групи (допусти- мі рівні свинцю у крові) в 4,08 ± 2,82 % (2 працівника). В структурі сонографічної патології найбільш розповсюдженою патологією є жировий гепатоз та дифузні зміни печінки, частота яких зростає зі збільшенням вмісту свинцю у крові. У працівників І групи виявлена гепатомегалія та збільшення розмірів хвостатої долі печінки. Ультразвуковий метод є інформативної та не- інвазивною методикою у разі виявлення структурної патології при експозиції свинцем.

Ключові слова:

ультразвукове дослідження, свинець, гепатомегалія

Список цитованої літератури:

  • Гнатенко О. З. Екогенетичні аспекти патології людини, спричиненої впливом шкідливих факторів зовнішнього середо- вища / О. З. Гнатенко, Н. С. Лукяненко // Здоровье ребенка. – 2007. – № 6 (9). – С. 108-114.
  • Куценко Г. И. Заболеваемость рабочих болезнями органов пищеварения в условиях воздействия свинца / Г. И. Куцен- ко, Т. дЗдольник // Гигиена и санитария. – 2003. – № 2. – С. 31–34.
  • Лобанова Е. А. Заболевания гастродуоденальной зоны у работающих в контакте со свинцом / Е. А. Лобанова, Н. С. Соркина, Л. С. Семенова // Медицина труда и промышленная экология. – 2001. – № 5. – С. 42–44.
  • Луговський С. П. Комплексна токсиколого-гігієнічна оцінка свинцю як фактору малої інтенсивності (до патогенезу, діагностики та профілактики сатурнізму) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора мед. наук : спец. 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» / С. П. Луговський; НДІ промисл. медицини МОЗ України; Ін-т медицини праці НАМН України. – 2012. – 36 c.
  • Митьков В. В. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая діагностика / Мить- ков В. В. – М.: Издательский дом Видар-М, 2005. – 720 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 126-130 сторінки, код УДК 616. 36+ 616. 361]:615. 916:546. 815