Шаторна В. Ф., Гарець В. І., Колосова І. І., Майор В. В., Нефьодова О. О., Бельська Ю. О.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕМБРІОТОКСИЧНОСТІ ТА ТЕРАТОГЕННОСТІ В МОРФОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАХ


Про автора:

Шаторна В. Ф., Гарець В. І., Колосова І. І., Майор В. В., Нефьодова О. О., Бельська Ю. О.

Рубрика:

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Досліджували можливий ембріотоксичний та тератогенний вплив ацетату свинцю та нано- металів в експерименті на щурах з використанням адекватних методик. Експериментальна частина робо- ти виконана на 42 білих статевозрілих щурах-самицях лінії Вістар вагою 180-200 грам у віці 95-110днів. В експериментальних моделях використовували розчини ацетату свинцю як токсикант окремо та в комбінації з цитратом срібла, або цитратом золота, отриманих за аквананотехнологією. Визначали показники емб- ріотоксичності обрахуванням доімплантаційної і постімплантаційної ембріональної смертності. Визначення тератогенності проводили за загальноприйнятими методиками. Показниками тератогенної дії є: наявність зовнішніх аномалій розвитку та наявність аномалій розвитку внутрішніх органів. Для їх виявлення застосову- вали метод стандартних зрізів, запропонований W. Wilson. Використання зазначених методик дозволило виявити та обрахувати показники ембріотоксичного впли- ву у експериментальних тварин. Використання методу стандартних зрізів тератогенної дії досліджуваних агентів не виявило

Ключові слова:

тератогенність, ембріотоксичність, ацетат свинцю, цитрат золота, цитрат срібла

Список цитованої літератури:

 • Білецька Е. М. Техногенне наванта- ження важкими металами та зміни гли- бокого кисневого статусу у вагітних в умовах інтенсивної промислової зони / Е. М. Білецька, К. В. Воронін, В. А. Пота- пов, Т. В. Лещева // Медичні перспекти- ви. – 2000. – Т. 5, № 1. – С. 83-89.
 • Доклад для международного совета по управлению риском. Управление риском для применений нанотехно- логий в продуктах питания и косме- тических средствах / А. М. Сердюк, М. П. Гулич, В. Г. Каплуненко [и др.] // Сб.: Проблемы окружающей среды и природних ресурсов. Обзорная ин- формация. Москва, 2009. – Вып. 5. – C. 3-79.
 • Динерман А. А. Роль загрязнителей окружающей среды в нарушении эм- брионального развития / А. А. Динер- ман. – М.: Медицина, 1980. – 191 с.
 • Динерман А. А. Накопление свинца в плаценте и эмбрионе при его введе- нии беременным самкам / А. А. Ди- нерман,     Н.  А.   Рождественская, С. И. Храмова // Свинец в окружаю- щей среде (гигиенические аспекты). – М.,1978. – С. 63–65.
 • Картель М. Т. Концепція методології ідентифікації        та токсикологічних досліджень  наноматеріалів  і  оцінки ризику для людського організму та довкілля при їх виробництві і застосуванні / М. Т. Картель, В. П. Терещенко // Хи- мия, физика и технология поверхности : Межвед. сб. науч. труд. – К.: Наукова Думка, 2008. – Вып. 14. – С. 565–583.
 • Лавриненко В. Є. Тератогенні ефекти різних класів наноматеріалів / В. Є. Лавриненко, С. С. Зінабадінова // Український науково-медичний молодіжний журнал «YouthNanoBioTech-2010. Молодіжний форум з нанобіотехнологій» Матеріали конференції 19 травня 2010 р. – Київ, 2010 – № 3. – С. 57-58.
 • Морфологічні передумови виникнення природжених вад та варіантів будови жіночих статевих органів / В. М. Круцяк, Ю. Т. Ахтемійчук, Д. Г. Манчуленко, О. М. Слободян // Матер. наук. -практ. конф. «Акт. пит. морфогенезу та регенерації» // Укр. мед. альманах. – 2000. – Т. 3, № 1 . – С. 34.
 • Новинюк Л. В. Цитраты – безопасные нутриенты / Л. В. Новинюк // Пищевые ингредиенты. Сырье и добавки. – 2009. – № 3 – C. 70-71.
 • Сердюк А. М. Перспективы использования достижений нанотехнологии для решения проблемы дефицита микро- элементов в питании населения / А. М. Сердюк, М. П. Гулич, В. Г. Каплуненко, Н. В. Косинов //В cб.: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання та організаційно-правові засади співробітництва України та КНР у сфері високих технологій», Київ, 2 червня 2009 р. . – К., 2009. – С. 135-140.
 • Якубчак О. М. Ефективність використання нанокомпозиту порошку феромагнетика в якості мікродобавки до корму для курчат-бройлерів / О. М. Якубчак, Л. В. Коваленко, Л. В. Бусол // Науковий Вісник НУБіП України. – 2010. – Вип. 151, Ч. 2. – С. 366–370.
 • Hoshno A. Physicochemical Properties and Cellular Toxicity of Nanocrystal Quantum Dots Depend on their Surface Modifica- tion / A. Hoshno, K. Fujioka, T. Oku [et al.] // Nano Letters. – 2004. – Vol. 4, № 11. – P. 2163-2169.
 • Oberdorster G. Principles for Characterizing the Potential Human Helth Effects From Exposure to Nanomaterials: Elements of a Screening Strategy, Particle, Fibre / G. Oberdorster, A. Maynard, K. Donaldson [et al.] // Toxicology. – 2005. – Vol. 2, № 8. – Р. 235-246.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 235-240 сторінки, код УДК 611. 12-034:591. 33-092. 9