Карлова О. О.

ПРОГНОСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАРКЕРІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ ЕКСПОЗИЦІЇ СВИНЦЕМ


Про автора:

Карлова О. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою даного дослідження було вивчення прогностичної цінності показників оксидативного стресу та системи оксиду азоту при експозиції свинцем. У 146 електромонтерів кабельних мереж які зазна- вали виробничого впливу свинцю, проводили дослідження стану вільнорадикального окиснення за допомо- гою визначення показників діенових кон’югатів (Е220), СОД, ТБК-АПК. Для визначення змін в системі оксиду азоту визначали вміст суми нітрат-нітрит, S-нітрозотіолів та 2-4 динітрозильних комплексів заліза. Встановлено, що збільшення Pb–K супроводжується дисбалансом у системі ВРО, що проявляється надмірною продукцією діенових кон’югатів (Е220) та ТБК-АПК, з виснаженням антиоксидантного захис- ту при зниженні вмісту СОД. В системі оксиду азоту відбувається підвищення вмісту суми нітрит-нітрату та накопиченню продуктів його метаболізму у «депо», що підтверджується збільшенням рівня показників S-нітрозотіолів та 2-4 динітрозильних комплексів заліза. У працівників, експонованих свинцем, встановлені зміни процесів перекисного окиснення ліпідів, та сис- темі оксиду азоту. Встановлено, що модель оцінки відносних ризиків зміни параметрів стану ПОЛ, антиокси- дантної системи та системи оксиду азоту є гетерогенною – І2 = 33,5 %, р = 0,0007.

Ключові слова:

свинець, специфічність, чутливість, пороговий рівень, оксид азоту, вільнорадикальне окиснення

Список цитованої літератури:

 • Ванин А. Ф. Динитрозильные комплексы железа и S-нитрозотиолы – две возможные формы стабилизации и транс- порта оксида азота в біосистемах / А. Ф. Ванин // Биохимия. – 1998. – № 63 (7). – С. 924–938.
 • Визначення вмісту дієнових кон’югатів. Лабораторные методы исследования в клинике. Справочник / Под. ред. В. В. Меньшикова. – М. : Медицина, 1987. – С. 125.
 • Дмитруха Н. М. Імунотоксична дія свинцю і кадмію як гігієнічна проблема (до патогенезу, діагностики та профілактики інтоксикацій важкими металами) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора біол. наук : спец. 14.02.01 «Гігієна (медичні науки)» / Н. М. Дмитруха; ДУ «Ін-т медицини праці АМН України». – К., 2010. – 32 с.
 • Дубинина Е. Е. Окислительная модификация белков сыворотки крови человека, метод определения / Е. Е. Дубинина, С. О. Бурмистрова, Д. А. Ходов // Вопр. мед. химии. – 1995. – № 1. – С. 24-26.
 • Значение определения нитритов-нитратов как маркеров дисфункции эндотелия при сердечно – сосудистой патоло- гии / Л. А. Лапшина [и др.] // Укр. мед. часопис. – 2009. – № 6 (74). – С. 49–53.
 • Костюк В. А. Простой и чувствительный метод определения активности супероксиддисмутазы, основанный на ре- акции окисления кверцетина / В. А. Костюк, А. И. Потапович, Ж. В. Ковалева // Вопр. мед. хим. – 1990. – № 36 (2). – С. 88–91.
 • Лабораторные методы исследования в клинике. Справочник / Под. ред. В. В. Меньшикова. – М. : Медицина, 1987. – С. 125.
 • Селютина С. Н. Модификация опpеделения концентpации ТБК-активных пpодуктов сывоpотки кpови / С. Н. Селюти- на, А. Ю. Селютин, А. И. Паль // Клин. лаб. Діагностика. – 2000. – № 2. С. 8–11.
 • Характеристика стадий эндогенной интоксикации / В. Е. Марусанов, В. А. Михайлович, И. А. Доманская [и др.] // Эф- ферентная терапия. – 1995. – Т. 1, № 2. – С. 26-30.
 • Чемерис М. Токсикопротеоміка, специфічні властивості ксенобіотиків та підходи щодо індивідуалізації органно- протекторної та детоксикаційної терапії у хворих на токсикодермії / Мар’яна Чемерис, Борис Шейман // Буковинський медичний вісник. – 2008. – Т. 12, № 4. – С. 35-42.
 • Guevara I. Determination of nitrite/nitrate in human biological material by the simple Griess reaction / I. Guevara, J. Iwanejko, A. Dembinska-Kiec [et al.] // Clin. Chim. Acta. – 1998. – № 274 (2), Jun 22. – Р. 177–188.
 • Jourd’heuil D. Dynamic state of S-nitrosothiols in human plasma and whole blood / D. Jourd’heuil, K. Hallen, M. Feelisch [et al.] // Free Radic. Biol. Med. –2000. – № 28 (3) . – Р. 409-417.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 129-134 сторінки, код УДК 615. 916’1:546. 815/. 819:616-002