Книшов Г. В., Лебедєва Є. О., Кундін В. Ю., Плиска О. І.

МІСЦЕ СЦИНТИГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ПОРУШЕНЬ ПЕРФУЗІЇ МІОКАРДА, ОБУМОВЛЕНИХ ЗВИВИСТІСТЮ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ


Про автора:

Книшов Г. В., Лебедєва Є. О., Кундін В. Ю., Плиска О. І.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Стаття присвячена питанням діагностики феномена звивистості коронарних артерій. З огляду на відсутність в літературі даних про роль звивистості коронарних артерій в ґенезі ішемічного уш- кодження міокарду, метою даної роботи було визначення клінічної значущості цієї судинної аномалії та, відповідно, необхідності її медичної корекції та профілактики виникнення. На підставі аналізу даних міокардіосцинтиграфії 22 пацієнтів з звивистістю коронарних артерії за відсутності їх атеросклеротичного ураження, яким коронарографія було виконано у ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України», встановлено, що звивистість коронарних артерій може бути незалежною при- чиною порушення міокардіальної перфузії.

Ключові слова:

звивисті коронарні артерії, ішемія міокарда, ішемічна хвороба серця, міокардіосцинтиграфія

Список цитованої літератури:

  • Алекян Б. Г. Селективная коронарография / Б. Г. Алекян, А. В. Стаферов // Руководство по рентгеноэндоваскулярной хирургии сердца и сосудов / Под ред. Л. А. Бокерия, Б. Г. Алекяна. Т. 3, гл. 2. – М. : НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, 2008. – С. 18–62.
  • Гогаева Е. К. Туннелированные коронарные артерии: клинико-диагностические аспекты и лечение : дисс. канд. мед. наук : спец. 14. 01. 04 / Е. К. Гогаева. – К., 2009. – 140 с.
  • Зиньковский М. Ф. Врожденные пороки сердца / М. Ф. Зиньковский. – К. : Книга плюс, 2008. – С. 373, 377, 383, 386- 394, 399-400.
  • Іванів Ю. А. Оцінка життєздатності міокарда у хворих з постінфарктним кардіосклерозом. / Ю. А. Іванів // Серцева недостатність. – 2009. – № 1. – С. 8-11.
  • Чумакова Г. А. Клиническое значение патологической извитости коронарных артерий / Г. А. Чумакова, В. А. Подковыр- кин // Сердце. – 2010. – Т. 9, № 2(52). – С. 1724-1728.
  • Groves S. S. Severe coronary tortuosity and the relationship to significant coronary artery disease / S. S. Groves, A. C. Jain, B. E. Warden [et al.] // W. V. Med. J. – 2009. – Vol. 105, № 4. – P. 14-17.
  • Fricke H. A method to remove artifacts in attenuation-corrected myocardial perfusion SPECT introduced by misalignment between emission scan and CT-derived attenuation maps / H. Fricke, E. Fricke, R. Weise [et al.] // J. Nucl. Med. – 2004. – Vol. 45. – P. 1619-1625.
  • Li Y. Clinical implication of coronary tortuosity in patients with coronary artery disease [Електронний ресурс] / Y. Li, C. Shen, Y. Ji [et al.] // PLoS ONE. – 2011. – Vol. 6, № 8. – Р. e24232. – Режим доступу: http://www. biomedsearch. com/attach- ments/00/21/90/46/21904618/pone. 0024232. pdf
  • Loyd-Jones D. L. Heart disease and stroke statistics–2010 update: a report from the American Heart Association / D. L. Loyd- Jones, R. J. Adams, T. M. Brown [et al.] // Circulation. – 2010. – Vol. 121. – P. e46–e215.
  • Zegers E. S. Coronary tortuosity: a long and winding road / E. S. Zegers, B. T. J. Meursing, E. B. Zegers [et al.] // Neth. Heart. J. – 2007. – Vol. 15. – P. 191-195.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 135-138 сторінки, код УДК 616. 127-005. 4:616. 132. 2-007. 2]-71