Шипко А. Ф.

ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ У ПОПУЛЯЦІЇ: ОЦІНКА РИЗИКУ ДИСПЛАСТИКОЗАЛЕЖНОЇ ПАТОЛОГІЇ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ЗА КОМПЛЕКСОМ РЕГІОНАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ


Про автора:

Шипко А. Ф.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

За результатами вивчення дійсної поширеності можливих факторів ризику визначені найбільш інформативні з них, прогностичне значення яких використано у якості критеріїв для оцінки ризику диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи у дітей. Складено патометричний табличний алгоритм та наведено приклад його застосування. Виконано верифікацію цього алгоритму та з’ясовано, що частота помилок першого роду склала α=3,0%, а помилок другого роду β=7,2%; рекомендовано його використання, як етапу популяційного моніторингу в медико-соціальних дослідженнях здоров’я населення.

Ключові слова:

соціальна медицина, здоров’я дитячого населення, регіональні особливості, бронхолегенева система, прогнозування

Список цитованої літератури:

 • 1. Агашков В.С. Бронхолегенева дисплазія у новонароджених / В.С. Агашков, Т.М. Кліменко // Проблеми сучасної науки та освіти. – 2010. – № 4. – С. 83-86.
 • 2. Артаментова Л.А. Статистические методы в биологии: учебник для студ. высших учебных заведений / Л.А. Артаментова, О.М. Утелевская. — Горловка: Ліхтар, 2008. – 248 с.
 • 3. Беш Л.В. Особливості перебігу рецидивного бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку, які в неонатальний період перенесли розлади дихання / Л.В. Беш, О. І. Мацюра // Акушерство та гінекологія. – 2009. – Т. 3, № 15 – С. 5-11.
 • 4. Давидова И.В. Формирование течение и исходы бронхолегочной дисплазии у детей: автореф. дис. … д-ра мед. наук / И.В. Давидова. – Москва, 2010. – 47 с.
 • 5. Панченко А.С. Бронхолегочная дисплазия у детей: клиника, диагностика, исходы / А.С. Панченко, И.Н. Гаймоленко, О.А. Тихоненко [и др.] // Забайкальский медицинский вестник. – 2013. – № 1. – С. 175-183.
 • 6. Сенаторова А.С. Оптимізація медичної допомоги дітям з бронхолегеневою дисплазією / А.С. Сенаторова, А.Ф. Шипко, О.Л. Логвінова, Г.Р. Муратов // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2014. – Т. IV. — № 4 (14). — С. 31-36.
 • 7. Сенаторова А.С. Стратегія реформування організації педіатричної допомоги населенню на сучасному етапі / А.С. Сенаторова, Т.В. Чайченко, А.Ф. Шипко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2014. – Т.IV. — № 3(13). — С. 15-19.
 • 8. Сенаторова Г.С. Ураження апарату зовнішнього дихання у формуванні та перебігу бронхолегеневої дисплазії доношених / Г.С. Сенаторова, Л.М. Черненко, А.Ф. Шипко // Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (24-25.10.2014). — Львів: Львівська медична спільнота. — 2015. — С. 75-78.
 • 9. Снисарь В.I. Бронхолегенева дисплазія у недоношених новонароджених: патогенез, клініка, лікування та профілактика (частина 1) / В.I. Снисарь, О.I. Оболонський, Д.М.Сурков // Здоровье ребенка. – 2013. – Т. 4, № 47.
 • 10. Фролова Т.В. Стан популяційного здоров’я дітей Харківського регіону на сучасному етапі / Т.В. Фролова, А.Ф. Шипко, О.В. Охапкіна, І.Р. Сіняєва, Н.Ф. Стенкова // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2014. - №9. — С. 86-90.
 • 11. Шипко А.Ф. Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи детям с заболеваниями органов дыхания / А.Ф. Шипко // Медицина сьогодні i завтра. – 2014. — № 1 (62). — С. 110-116.
 • 12. Шипко А.Ф. Персоніфікований регіонально-популяційний аналіз бронхолегеневої дисплазії та диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи: інноваційні методичні підходи та їх практична реалізація / А.Ф. Шипко // Український медичний альманах, 2015. — № 4. — С. 17-23.
 • 13. Шипко А.Ф. Проблемные вопросы ресурсного обеспечения областной детской клинической больницы и пути совершенствования медицинской помощи детям / А.Ф. Шипко // Експериментальна та клінічна медицина. – 2015. — № 1 (66). — С. 196-200.
 • 14. Senatorova A. Markers of unfavorable of bronchopulmonary dysplasia in children at the present stage / А. Senatorova, L. Chernenko, L. Telnova, A. Shipko // Canadian journal of science, education and culture. — 2014. — Vol. 1. № 2 (6). — P. 140-145.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (127), 2016 рік , 205-211 сторінки, код УДК 616-053.2: 614.2