Солєйко О. В., Качан В. В., Сухань С. С., Черних М. О.

ХАРАКТЕР УРАЖЕННЯ ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЙ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ НА ТЛІ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ


Про автора:

Солєйко О. В., Качан В. В., Сухань С. С., Черних М. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

На основі даних коронаровентрикулографічного дослідження проведено аналіз характеру ураження вінцевих артерій (ВА) у 120 пацієнтів з хронічними формами ішемічної хвороби серця (ХІХС) на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини (НДСТ). Встановлено, що вроджені аномалії ВА зустрічались тільки у пацієнтів з ішемічною хворобою серця на тлі НДСТ. Атеросклеротичне ураження ВА зі стенозом ≤75% та локальне стенозування ВА виявлялись достовірно частіше у пацієнтів з ХІХС та постінфарктним кардіосклерозом на тлі НДСТ, ніж у пацієнтів без НДСТ. Встановлено прямий кореляційний зв’язок середньої сили (r=0,51; р<0,05) між числом маркерів НДСТ та частотою виявлення локального стенозування ВА у осіб із ХІХС на тлі НДСТ.

Ключові слова:

хронічна ішемічна хвороба серця, вінцеві артерії, недиференційована дисплазія сполучної тканини

Список цитованої літератури:

 • 1. Бодрова О.В. Атеросклероз / О.В. Бодрова, Н.П. Ларионова. – М.: Крон-пресс, 2000. – 405 с.
 • 2. Гавриш А.С. Ишемическая кардиомиопатия / А.С. Гавриш, В.С. Пауков. – Москва. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 536 с. : ил.
 • 3. Евсевьева М.Е. Диастолическая дисфункция левого желудочка при инфаркте миокарда и дисплазии соединительной ткани / М.Е. Евсевьева, О.Н. Алейник // Российский кардиологический журнал. – 2007. – № 5. – С. 18-23.
 • 4. Лебедєва Є.О. Феномен звивистості коронарних артерій у розвитку клінічних виявів ішемічної хвороби серця / Є.О. Лебедєва, О.І. Плиска, М.М. Груша // Серце і судини. – 2014. – № 4. – С. 46-51.
 • 5. Сахарный диабет типа 2 и дисплазия соединительной ткани / И.С. Маслова, И.А. Курникова, Т.Е. Чернышова [и др.] // Клинико–лабораторный консилиум. –2010. – № 2-3. – С. 67-69.
 • 6. Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від концепції патогенезу до стратегії лікування : навчальний посібник / О.В. Солєйко, Н.А. Рикало, І.П. Осипенко, Л.П. Солейко; Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 166 с.
 • 7. Солодухин К.А. Особенности течения ишемической болезни сердца на фоне синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани / К.А. Солодухин, А.С. Свистов, А.Е. Филиппов // Военно–медицинский журнал. – 2007. – № 1. – С. 34-37.
 • 8. Чумакова Г.А. Клиническое значение патологической извитости коронарных артерий / Г.А. Чумакова, В.А. Подковыркин // Сердце. – 2010. – Т. 9, № 2 (52). – С. 1724-1728.
 • 9. Шапаренко П.Ф. Принцип пропорциональности в соматогенезе / П.Ф. Шапаренко. – Винница, Центр НИТ ВМУ, 1994. – 225 с.
 • 10. Яковлев Б.Ф. Ліпідний стан хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця на фоні ендотоксикозу / Б.Ф. Яковлев // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24 (2). – С. 382-390.
 • 11. Coronary tortuosity: a long and winding road / E.S. Zegers, B.T.J. Meursing, E.B. Zegers, A.J.M. Oude Ophuis // Neth. Heart. J. – 2007. – Vol. 15. – P. 191-195.
 • 12. European Cardiovascular Disease in Euroupe: epidemiological update [Електронний ресурс] / M. Nichols, N. Townsend, P. Scarborough [et al.] // European Heart J. – 2013. – Vol. 34. – P. 3028-3034.
 • 13. Heron M. Death: Leading Causes for 2009 / M. Heron // National Vital Statistics Reports. – 2012. – Vol. 61, № 7. – P. 3-96.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 112-115 сторінки, код УДК 616.12-005.4:616-018.2-007.17:612.13:575.21