Яловенко М. І.

РІВЕНЬ ВИСОКОЧУТЛИВОГО С-РЕАКТИВНОГО БІЛКУ ПЛАЗМИ КРОВІ ТА МАРКЕРІВ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ, АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ


Про автора:

Яловенко М. І.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Обстежено 78 хворих, середній вік – 66,3 ± 1,0 років. Обстежені були поділені на 2 групи. До 1 групи (n = 42) увійшли хворі на постійну форму фібриляції передсердь (ФП), артеріальну гіпертензію (АГ), ішемічну хворобу серця (ІХС), хронічну серцеву недостатність (ХСН). Групу 2 (n = 36) склали особи на АГ, ІХС та ХСН без порушення ритму серця. Групу контролю (n = 15) склали відносно здорові особи. На момент включення у дослідження всім хворим проводили збір скарг, даних анамнезу, фізикальне обстеження, вимірювали артеріальний тиск (АТ), виконували біохімічне дослідження крові (визначення рівня креатиніну, визначення рівнів високочутливого с-реактивного білку, інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-6, інтерлейкіну-10). Реєстрували 12-канальну електрокардіографію (ЕКГ), проводили добовий моніторинг ЕКГ та АТ, трансторакальну ехокардіографію (Ехо-КГ) серця. Висновки: Продемонстровано наявність хронічного запалення у пацієнтів з ФП, АГ, ІХС та ХСН. Виразність хронічного запалення була достовірно вищою у пацієнтів з постійною формою ФП, АГ, ІХС та ХСН у порівняні з хворими, що не мали порушення ритму. Для хворих на постійну форму ФП, АГ, ІХС та ХСН необхідно рекомендувати лікування, що було б спрямоване на пригнічення активності хронічного системного запалення як одного з ведучих патогенетичних механізмів прогресування атеросклеротичного процесу, з обов’язковим використанням блокаторів активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи та статинів.

Ключові слова:

постійна форма фібриляції передсердь, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, хронічна серцева недостатність, цитокіни

Список цитованої літератури:

  1. Mensah GA. An overview of cardiovascular disease burden in the United States. Health Affairs. 2007;26(1):38-48. Available from: https:// www.healthaffairs.org/doi/pdf/10.1377/hlthaff.26.1.38
  2. Kones R. Rosuvastatin, inflammation, C-reactive protein, JUPITER, and primary prevention of cardiovascular disease – a perspective. Drug Des Devel Ther. 2010;4:383-413. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21267417
  3. Goff DC, Lloyd-Jones DM, Bennett G, Coady S, D’Agostino RB, Gibbons R, et al. 2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardiovascular Risk: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2013;12. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24222018
  4. Martins OM, Fonseca VF, Borges I, Martins V. C-Reactive protein predicts acute myocardial infarction during high-risk noncardiac and vascular surgery. Clinics. 2011;66(5):773-6. Available from: https://www.researchgate.net/publication/51521408
  5. Guan H, Wang P, Hui R, Edin ML, Zeldin DC, Wang DW. Adeno-associated virus-mediated human C-reactive protein gene delivery causes endothelial dysfunction and hypertension in rats. Clin Chem. 2009;55:274-84. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC2749215/
  6. Kovalenko VM, Kozliuk AS. Kharakterystyka funktsionalnoho stanu peryferychnykh arterii v umovakh khronichnoho systemnoho zapalennia u khvorykh na osteoartroz iz suputnim metabolichnym syndromom. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal. 2015;4:70-7. [in Ukrainian].
  7. Khaniukov OO. Riven S-reaktyvnoho bilka plazmy krovi ta stan systemy tsytokiniv u khvorykh z multyfoaklnym aterosklerozom i tsukrovym diabetom. Medytsyna transportu Ukrainy. 2012;1:15-8. Dostupno: http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/mtu/4PagesfromMTi1i2012-4. pdf [in Ukrainian].
  8. Dzyak GV, Zharіnov OY. Fibrylyatsiya peredserdʹ. K.: Chetverta khvilya; 2011. 192 s. [in Ukrainian].
  9. Rebrova OYu. Statisticheskiy analiz meditsinskikh dannykh. Primeneniye paketa prikladnykh programm STATISTICA. Moskva: «MediaSfera»; 2000. 312 s. [in Russian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 1 (148), 2019 рік , 203-206 сторінки, код УДК 616.125-008.313:616.12-008.331.1:616.12-005.4:616.12-008.315-036.1-074:612.398

DOI: