Шаторна В. Ф., Кононова І. І., Каплуненко А. М.

ВПЛИВ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ ТА НАНОСРІБЛА НА КАРДІОГЕНЕЗ ЩУРІВ


Про автора:

Шаторна В. Ф., Кононова І. І., Каплуненко А. М.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

При ізольованому внутрішньошлунковому введенні ацетату свинцю в дозі 0,05 мг/кг вагітним самкам щурів виявлено його кардіотоксичність на серця ембріонів. На 20-у добу пренатального розвитку в ембріональних серцях визначали: зменшення товщини компактного міокарда стінки шлуночків, витончення відділів міжшлуночкової перегородки, утворення додаткових аномальних сухожильних струн передсердношлуночкових клапанів. Комбіноване введення ацетату свинцю і цитрату срібла (в дозі 2 мкг/кг) знижує кардіотоксичність ацетату свинцю і відновлює товщину міокарда серця ембріона. Комбіноване введення цитрату срібла попереджає негативний вплив ацетату свинцю на кардіогенез щурів в експерименті.

Ключові слова:

ацетат свинцю, цитрат срібла, кардіогенез, міокард, міжшлуночкова перегородка.

Список цитованої літератури:

  1. Volosovetsʹ OP. Suchasni dosyahnennya ta problemy dytyachoyi kardiorevmatolohichnoyi sluzhby Ukrayiny. Zdorovʹe rebenka. 2006;1:9-14. [in Ukrainian].
  2. Koval’ AP, Mokrik IYu, Dubovaya AV. Toksichnyye elementy u detey s vrozhdennymi porokami serdtsa i magistral’nykh sosudov. Medikosotsial’nyye problemy sem’i. 2012;3-4(17):95-9. [in Russian].
  3. Natsionalʹna dopovidʹ pro stan navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukrayini u 2010 rotsi. Ministerstvo okhorony navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrayiny. 2010. 548 s. [in Ukrainian].
  4. Hnateyko OZ, Lukyanenko NS. Ekohenetychni aspekty patolohiyi lyudyny, sprychynenoyi vplyvom shkidlyvykh faktoriv zovnishnʹoho seredovyshcha. Zdorovʹe rebenka. 2010;6(9):82-7. [in Ukrainian].
  5. Zerbino DD, Solomenchuk TI, Pospishil’ YuA. Svinets – etiologicheskiy faktor porazheniya sosudov: osnovnyye dokazatel’stva. Mistetstvo líkuvannya. 2009;8(64):12-4. [in Russian].
  6. Trakhtenberh IM, Chekman IS, Lynnyk VO, Kaplunenko VH, Biletsʹka EM, Shatorna VF, ta in. Vzayemodiya mikroelementiv: biolohichnyy, medychnyy i sotsialʹnyy aspekty. Visn. NAN Ukrayiny. 2013;6:11-20. [in Ukrainian].
  7. Zerbino DD. Koronaryty v dytyachomu vitsi: kliniko-patomorfolohichni zminy. Sertse i sudyny. 2015;4:100-3. [in Ukrainian].
  8.  Lakhtin VM, Afanas’yev SS, Lakhtin MV. Nanotekhnologii i perspektivy ikh ispol’zovaniya v meditsine i biotekhnologii. Vestn. RAMN. 2008;4:50- 5. [in Russian].
  9.  Glushchenko NN, Bogoslovskaya OA, Ol’khovskaya IP. Sravnitel’naya toksichnost’ soley i nanochastits metallov i osobennost’ ikh biologicheskogo deystviya. Izvestiya Akademii promyshlennoy ekologii. 2006;3:46-7. [in Russian].
  10. Shatorna VF, Haretsʹ VI, Nefedova EA, Ostrovskaya SS, Kononova YY. Modyfytsyruyushchee deystvye tsytratov metallov na kardyotoksychnostʹ atsetata svyntsa u émbryonov krys. Aktualʹni pytannya medychnoyi nauky ta praktyky. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Vypusk 82. Zaporizhzhya. 2015;2:377-87. [in Russian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (149), 2019 рік , 309-312 сторінки, код УДК 611.12-034:591.33-092.9

DOI: