Казаков Ю. М., Мануша Ю. І., Трибрат Т. А.,Чекаліна Н. І., Шуть С. В.

КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ У ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ


Про автора:

Казаков Ю. М., Мануша Ю. І., Трибрат Т. А.,Чекаліна Н. І., Шуть С. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою роботи було вивчення клініко-біохімічних особливостей функціонального стану печінки у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки. Тривалий перебіг ІХС у поєднанні з НАЖХП супроводжується виснаженням системи антиоксидантного захисту внаслідок необхідності інактивації агресивних форм кисню. Підвищення швидкісних показників кровотоку у ворітній і печінкових венах у хворих на ІХС у поєднанні з НАЖХП може бути наслідком можливого ущільнення паренхіми печінки на тлі порушення її функціонального стану та реакції судин на хронічне низькоінтенсивне судинне запалення.

Ключові слова:

функціональний стан печінки, ішемічна хвороба серця, неалкогольна жирова хвороба печінки, коморбідність, хронічне низькоінтенсивне судинне запалення.

Список цитованої літератури:

 1. Handzyuk VA. Analiz zakhvoryuvanosti na ishemichnu khvorobu sertsya v Ukrayini. Ukrayinsʹkyy kardiolohichnyy zhurnal. 2014;3:45-52. [in Ukrainian].
 2. Amosova KM, Stremenyuk OT, Andryeyev YeV. Rolʹ endotelialʹnoyi dysfunktsiyi ta systemnoho imunnoho zapalennya u vynyknenni ishemiyi miokarda pry fizychnomu navantazhenni u khvorykh z hemodynamichno neznachushchym aterosklerozom vintsevykh arteriy sertsya. Ukrayinsʹkyy kardiolohichnyy zhurnal. 2011;4:14-9. [in Ukrainian].
 3. Manusha YuI, Kazakov YuM, Trybrat ТА, Ischeykin KE. Peculiarities of system inflammation of low intensity in patients with stable ischemic heart disease in combination with non-alcoholic fatty liver disease. The Medical and ecological problems. 2019;23(3-4):3-6.
 4. Chekalina NI. Vzayemozvʺyazky pokaznykiv systemnoho zapalennya, lipidnoho spektru krovi ta strukturno-funktsionalʹnoho stanu sertsya pry stabilʹniy ishemichniy khvorobi sertsya. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2017;3.1(137):251-7. [in Ukrainian].
 5. Babushkyna YV, Serheeva AS, Pyvovarov YuY, Kurylʹskaya TE, Koryakyna LB. Strukturnye y funktsyonalʹnye osobennosty sosudystoho éndotelyya. Kardyolohyya. 2015;2:82-6. [in Russian].
 6. Kolesnykova EV, Kurynnaya EH. Vlyyanye steatoza pecheny na vyrazhennostʹ dyslypydemyy. Ukrayinsʹkyy terapevtychnyy zhurnal. 2012;1:14- 20. [in Russian].
 7. Yahmur VB. Nealkoholʹna zhyrova khvoroba pechinky: pohlyad na patohenez, diahnostyku ta likuvannya. Hastroenterolohiya. 2013;3(49):138- 47. [in Ukrainian].
 8. Bashta HV, Tkachuk SO, Lapovetsʹ LYe. Osoblyvosti lipidnoho obminu u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsya i suputnʹoyu nealkoholʹnoyu zhyrovoyu khvoroboyu pechinky. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2013;4(2):70-3. [in Ukrainian].
 9. Virstyuk NH, Vakalyuk II. Otsinka prohresuvannya fibrozu pechinky u khvorykh na stabilʹnu ishemichnu khvorobu sertsya na tli nealkoholʹnoyi zhyrovoyi khvoroby pechinky. Suchasna hastroenterolohiya. 2017;1(93):38-42. [in Ukrainian].
 10. Loboda OM, Krasyuk IV, Alyeksyeyeva VV. Vzayemozv’yazok protsesiv perekysnoho okyslennya lipidiv ta khronichnoho zapalennya z aterosklerotychnymy zminamy sudyn ta pokaznykamy endotelialʹnoyi dysfunktsiyi u khvorykh na KhKhN II-IV stadiy. Ukrayinsʹkyy zhurnal nefrolohiyi ta dializu. 2015;1:13-20. [in Ukrainian].
 11. Kolesnykova EV. Sovremennyy patsyent s zabolevanyem pecheny y patolohyey serdechno-sosudystoy systemy: kakoy vybor sdelatʹ? Suchasna hastroenterolohiya. 2014;2(76):85-94. [in Russian].
 12. Fadeenko HD, Solomentseva TA, Dovhanyuk YÉ, Sytnyk KA. Rannye pryznaky ateroskleroza u bolʹnykh s nealkoholʹnoy zhyrovoy boleznʹyu pecheny. Suchasna hastroenterolohiya. 2014;4(78):32-6. [in Russian].
 13. Fadyeyenko HD, Chernyshov VA. Komorbidna patolohiya, shcho vplyvaye na sertsevo-sudynnyy ryzyk u postinfarktnykh khvorykh. Ukrayinsʹkyy terapevtychnyy zhurnal. 2014;2:10-20. [in Ukrainian].
 14. Cardiovascular risk across the histological spectrum and the clinical manifestations of non-alcoholic fatty liver disease: An update. World J Gastroenterol. 2015;21:6820-34.
 15. Bueverov AO. Mnoholykyy steatohepatyt. Klynycheskye perspektyvy hastroénterolohyy, hepatolohyy. 2012;3:3-9. [in Russian].
 16. Skybchyk VA, Voytovych MO. Nealkoholʹna zhyrova khvoroba pechinky: suchasna diahnostyka. Hepatolohiya. 2015;1:52-6. [in Ukrainian].
 17. Unifikovanyy klinichnyy protokol «Stabilʹna ishemichna khvoroba sertsya». Nakaz MOZ Ukrayiny № 152 vid 02.03.2016 r. [in Ukrainian].
 18. Unifikovanyy klinichnyy protokol «Nealkoholʹnyy steatohepatyt». Nakaz MOZ Ukrayiny № 826 vid 06.11.2014 r. [in Ukrainian].
 19. Tangney C, Rasmussen HE. Polyphenols, inflammation, andcardiovascular disease. Curr. Atheroscler. Rep. 2013;15(5):324.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (152), 2019 рік , 118-121 сторінки, код УДК 616.36 – 003.826 – 06:616.127 – 005.4] – 092

DOI: