Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Гданська Н. М.

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ МІОЕНДОКРИННИХ КЛІТИН ПЕРЕДСЕРДЬ ПРИ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНІЙ ПОРТАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ


Про автора:

Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Гданська Н. М.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Комплексом морфологічних методів досліджено особливості морфофункціональних змін міоендокринних клітин передсердь при пострезекційній портальній гіпертензії. Встановлено, що видалення лівої та правої бокових часток печінки у білих щурів призводить до пострезекційної портальної гіпертензії та змін секреторної активності міоендокринних клітин передсердь, яка характеризується зменшенням відносних об’ємів секреторних гранул, порушенням співвідношень між їх типами, зростанням кількості дифундуючих гранул. Більш виражені зміни досліджуваних структур домінують у лівому передсерді.

Ключові слова:

пострезекційна портальна гіпертензія, міоендокринні клітини передсердь.

Список цитованої літератури:

 1. Shevchenko KM, Tverdokhlib IV. Ontohenetychni osoblyvosti sekretornoho aparata peredserdnoho miokarda shchuriv. Morfolohiia. 2012;6(3):72-7. [in Ukrainian].
 2. Tylkova L, Novotova M, Zahradnikov I. Evaluation a changes in secretory granules of atrial myocytes a morphometric approach. Anat. Quant. Cytol. Histol. 2008;30(1):53-9.
 3. Zharikov MYu. Sekretorni komponenty sertsya v normi ta za umov vplyvu zovnishnikh chynnykiv. Ukr.med.alʹmanakh. 2013;16(4):65-9. [in Ukrainian].
 4. Pan SS. Alterations of atriol natriutretic peptide in cardiomyocytes and plasma of rats after different intensity exercise. Scand. J. Med. Sci. Sports. 2008;18(3):346-53.
 5. Hnatyuk MS, Slabyy OB, Tatarchuk LV. Osoblyvosti sekretornoyi aktyvnosti mioendokrynnykh klityn peredserdʹ lehenevoho sertsya pry riznykh typakh krovopostachannya. Visnyk naukovykh doslidzhenʹ. 2017;2:154-8. [in Ukrainian].
 6. Shepitʹko VI, Lasachenko OD, Donetsʹ IM. Strukturna orhanizatsiya miokardu peredserdʹ u intaktnykh shchuriv. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2016;2.2(129):392-5. [in Ukrainian].
 7. Tatarchuk LV, Hnatjuk MS. Morfometrychnyy analiz osoblyvostey strukturnoyi perebudovy arteriy klubovoyi kyshky pry postrezektsiyniy portalʹniy hipertenziyi. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalʹnoyi medytsyny. 2018;2:116-21. [in Ukrainian].
 8. Reznikov OH. Zahalni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh. Endokrynolohiia. 2003;8(1):142-5. [in Ukrainian].
 9. Horalʹskyy LP, Khomych VP, Konopsʹkyy OI. Osnovy histolohichnoyi tekhniky i morfofunktsionalʹni metody doslidzhennya u normi ta pry patolohiyi. Zhytomyr: Polissya; 2011. 288 s. [in Ukrainian].
 10. Avtandilov GG. Osnovy kolichestvennoy patologicheskoy anatomii. Moskva: Medicyna; 2002. 240 s. [in Russian].
 11. Lapach SN, Gubenko AV, Babich PN. Statistichieskiie metody v medico-biologicheskikh issledovaniyakh Excell. Kiev: Morion; 2001. 410 s. [in Russian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (153), 2019 рік , 218-220 сторінки, код УДК 616.36-089.87-06:616-091]-092.9

DOI: