Мануша Ю. И., Казаков Ю. М., Мамонтова Т. В., Шлыкова О. А., Чекалина Н. И.

ПРИМЕНЕНИЕ БЕТАРГИНА В ЛЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ


Об авторе:

Мануша Ю. И., Казаков Ю. М., Мамонтова Т. В., Шлыкова О. А., Чекалина Н. И.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Цель: изучение влияния бетаргина на клиническое течение стабильной ишемической болезни сердца (ИБС) и неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), показатели ХСВ (TNFα, IL-6 и IL-10), эндотелиальной дисфункции, состояние центральной гемодинамики и кровотока вен печени. Объект и методы: в открытом клиническом исследовании приняло участие 83 человека больных ИБС: стенокардия напряжения стабильная, II ФК, СН 0-І в сочетании с НАЖБП (стеатогепатозом). Больным были проведены лабораторные исследования по определению концентрации цитокинов в крови: TNFα, IL-6 и IL-10, экспрессии гена ингибитора каппа В α (IkBα), количества циркулирующих эндотелиальных микрочастиц (ЦЭМ) CD32 и CD40, а также инструментальные: ЭхоКГ, с целью исследования показателей центральной гемодинамики, и ультразвуковую импульсную допплерографию печени для определения скоростей кровотока в воротной и печеночных венах. Результаты: исследование продемонстрировало снижение уровней провоспалительных цитокинов, уменьшение экспрессии гена ингибитора каппа В α (IkBα) и количества циркулирующих эндотелиальных микрочастиц (ЦЭМ) CD32 и CD40 в крови, улучшение систолической и диастолической функции левого желудочка и снижение скорости кровотока в воротной и печеночных венах. Выводы: полученные результаты обуславливают целесообразность рекомендовать применение в практике лечебного средства бетаргин у больных ИБС в сочетании с патологией гепатобилиарной системы, а именно с НАЖБП.

Ключевые слова:

ишемическая болезнь сердца, неалкогольная жировая болезнь печени, хроническое системное воспаление, эндотелиальная дисфункция, центральная гемодинамика, кровоток в воротной и печеночных венах

Список цитируемой литературы:

 1. Shi A, Tao Z, Wei P, Zhao J. Epidemiological aspects of heart. Exp Ther Med diseases. 2016;12(3):1645-50.
 2. Drapkina OM. Nealkogol’naya zhirovaya bolezn’ pecheni kak komponent metabolicheskogo sindroma. Rossiyskiye meditsinskiye vesti. 2010;2:72-8. [in Russiаn].
 3. Vakalyuk II, Virstyuk NH. Perebih stabilʹnoyi ishemichnoyi khvoroby sertsya na tli nealkoholʹnoyi zhyrovoyi khvoroby pechinky v reabilitatsiynomu periodi pislya revaskulyaryzatsiynykh vtruchanʹ. Visnyk naukovykh doslidzhenʹ. 2016;4:23-5. [in Ukrainian].
 4. Shul’pekova YuO. Patogeneticheskoye znacheniye lipidov pri nealkogol’noy zhirovoy bolezni pecheni. Rossiyskiy zhurnal gastroenterologii gepatologii koloproktologii. 2012;1:45-56. [in Russiаn].
 5. Galkina E, Ley K. Immune and inflammatory mechanisms of atherosclerosis. Annu Rev Immunol. 2009;27:165-97.
 6. Chekalina NI. Pokaznyk endotelialʹnoyi dysfunktsiyi u khvorykh na avtoimunnyy tyreoyidyt u poyednanni z ishemichnoyu khvoroboyu sertsya. J Clin Exp Med Res. 2016;4(2):293-302. [in Ukrainian].
 7. Shchukin YuV, Medvedyeva EA. Korektsiya okysnoho stresu i zapalennya u patsiyentiv z aterosklerozom pry sudynnykh rekonstruktsiyakh. Naukovyy visnyk natsionalʹnoho medychnoho universytetu imeni O. O. Bohomolʹtsya. 2013;3(2/3):206-12. [in Ukrainian].
 8. Kaidashev IP. Aktivaciya yadernogo faktora kB kak molekulyarnoj osnovy patogeneza metabolicheskogo syndroma. Pathol Physiol and Experim Ther. 2013;(3):65-72. [in Russiаn].
 9. Hashizume M, Mihara M. Atherogenic effects of TNF-α and IL-6 via up-regulation of scavenger receptors. Cytokine. 2012;58(3):424-30.
 10. Kharchenko NV, Anokhina HA, Kharchenko VV. Pechinkovi ta pozapechinkovi efekty likuvalʹnoho kompleksu z L-arhininom ta betayinom u khvorykh iz metabolichnym syndromom. Suchasna hastroenterolohiya. 2015;3(83):42-9. [in Ukrainian].
 11. Kolesnikova YeV. Sovremennyy patsiyent s zabolevaniyem pecheni i patologiyey serdechno-sosudistoy sistemy: kakoy vybor sdelat’? Suchasna gastroyenterologíya. 2014;2(76):85-94. [in Russiаn].
 12. Icksoo Lee. Betaine is a positive regulator of mitochondrial respiration. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2015;456:621-5.
 13. Stepanov YuM. Arginin v meditsinskoy praktike. Suchasna gastroyenterologíya. 2005;4:121-7. [in Russiаn].
 14. Strutynskiy AV. Ekhokardiohrama: analiz i interpretatsiya: Moskva: MED; 2001. 208 s. [in Russiаn].
 15. Unifikovaniy klinichnyy protokol pervynnoyi, vtorynnoyi (spetsializovanoyi) ta tretinnoyi (visokospetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy. Stabilʹna ishemichna khvoroba sertsya. Novyny medytsyny i farmatsiyi. Kardiolohiya i revmatolohiya (tematychnyy nomer). 2016;572:27-60. [in Ukrainian].
 16. Sennikov SV, Silkov AN. Metody opredeleniya tsitokinov. Tsitokiny i vospaleniye. 2005;1(4):22-7. [in Russiаn].
 17. Kutsenko NL, Savchenko LG, Kaydasheva EI, Kutsenko LA, Solochina IL, Kaydashev IP. Determination of circulating CD32+ CD40+- microparticles – modification of degradation assessment of endothelial cells. Clinical Laboratory Dіagnostics. 2011;7:20-3.
 18. Martin RDe, Hoeth M, Hofer-Warbinek R. The transcription factor NF-kappa B and the regulation of vascular cell function. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2000;20(11):83-8.
 19. Amosova KM, Stremenyuk OT, Andryeyev YeV. Rolʹ endotelialʹnoyi dysfunktsiyi ta systemnoho imunnoho zapalennya u vynyknenni ishemiyi miokarda pry fizychnomu navantazhenni u khvorykh z hemodynamichno neznachushchym aterosklerozom vintsevykh arteriy sertsya. Ukrayinsʹkyy kardiolohichnyy zhurnal. 2011;4:14-9. [in Ukrainian].
 20. Bode-Bоger SM. Effect of L-arginine supplementation on NO production in man. Eur J Clin Pharmacol. 2006;62(13):91-9.
 21. Neri I. Effects of acute L-arginine infusion on non-stress test in hypertensive pregnant women. J Matern Fetal Neonatal Med. 2004;16:23-8.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 1 (146), 2018 год, 102-106 страницы, код УДК 616.12-005.4+616.36-08

DOI: