Удод А. А., Воронина А. С., Рубайло В. В.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ГОРОДА


Об авторе:

Удод А. А., Воронина А. С., Рубайло В. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье приведены результаты ретроспективного анализа показателей оказания стоматологической помощи взрослому населению города Краматорска Донецкой области за период с 2008 до 2017 года в городских стоматологических поликлиниках. Выявлено уменьшение показателей общего количества посещений, в том числе первичных, уменьшение количества установленных пломб и увеличение числа удаленных постоянных зубов. Результаты исследования свидетельствуют о тенденции относительно ухудшения состояния стоматологического здоровья населения города.

Ключевые слова:

взрослое население, стоматологическая помощь, показатели, ретроспективный анализ

Список цитируемой литературы:

 1. Kosenko KN, Reyzvih OE. Sostoyanie stomatologicheskoy pomoschi v Ukraine. Ekonomika i menedzhment v stomatologii. 2012;2(37):57-61. [in Russian].
 2. Savchuk OV. Kharakterystyka stanu orhanizatsii stomatolohichnoi dopomohy naselenniu za materialamy sotsiolohichnoho doslidzhennia. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO im. P. L. Shupyka. 2014;23(3):143-50. [in Ukrainian].
 3. Voronenko YuV, redaktor. Stomatolohichna dopomoha v Ukraini: statystychnyi dovidnyk. Kyiv; 2016. 84 s. [in Ukrainian].
 4. Bida OV, Struk VI, Zabuha YuI. Analiz stanu stomatolohichnoho zdorovia ta rivnia zubnoho protezuvannia naselennia v Ukraini. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO im. P. L. Shupyka. 2013;22(1):370-7. [in Ukrainian].
 5. Pavlenko OV, Maistruk PO. Analiz poshyrenosti kariiesu ta uskladnenoho kariiesu v meshkantsiv mista Kyieva. Sovremennaia stomatolohyia. 2013;5:16-8. [in Ukrainian].
 6. Reizvikh OE, Kosenko KM. Riven nadannia stomatolohichnoi dopomohy dytiachomu naselenniu Ukrainy za period 2002-2012 roky. Innovatsii v stomatolohii. 2013;1:46-52. [in Ukrainian].
 7. Klymenko VI, Smyrnova IV, Liubomyrska TR. Analiz prychyn zvertalnosti za stomatolohichnoiu dopomohoiu naselennia pratsezdatnoho viku. Medytsyna sohodni i zavtra. 2013;4:223-8. [in Ukrainian].
 8. Khomenko LO, Ostapko OI, Bidenko NV, Holubieva IM. Vplyv navkolyshnoho seredovyshcha na stomatolohichne zdorovia ditei Ukrainy. Medychna nauka Ukrainy. 2016;12(1-2):50-7. [in Ukrainian].
 9. Okushko VR, Kosareva LI. Metodika vyideleniya dispansernyih grupp shkolnikov na osnove donozologicheskoy diagnostiki kariesa zubov. Stomatologiya. 1983;6:8-10. [in Russian].
 10. Syrotkina OV, Udod OA. Strukturno-funktsionalna kyslotostiikist emali u prohnozuvanni karioznoho urazhennia zubiv. Pytannia eksperymentalnoi ta klinichnoi medytsyny. 2013;17(2):290-4. [in Ukrainian].
 11. Trachuk YuM. Prohnozuvannia kariiesu postiinykh zubiv ta yoho indyvidualna profilaktyka u ditei [avtoreferat]. Nats. med. un-t im. O.O. Bohomoltsia. K.; 2008. 19 s. [in Ukrainian].
 12. Nakaz MOZ Ukrainy vid 10.07.2007 r. № 378 (iz zminamy i dopovnenniamy, vnesenymy nakazom MOZ vid 17.06.2013 r. № 511). [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 1 (146), 2018 год, 318-321 страницы, код УДК 616.314-002-085(477.62)

DOI: