Удод А. А., Кулиш А. С., Габшидзе Н. А.

КАРИЕСРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭМАЛИ И ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ


Об авторе:

Удод А. А., Кулиш А. С., Габшидзе Н. А.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В работе приведены результаты клинического обследования 67 больных сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 18 до 35 лет. Высокая кариесрезистентность эмали зубов, которую узучали по структурнофункциональной кислотоустойчивости, определена у 9 лиц (13,4%), у которых интенсивность кариеса по индексу КПУз была низкой, кариесрезистентность эмали среднего уровня установлена у 26 обследованных (38,8%) с высокой интенсивностью кариозного поражения, низкую и очень низкую кариесрезистентность имели 32 пациента (47,8%), у которых выявлено очень высокую интенсивность кариеса зубов.

Ключевые слова:

сахарный диабет 1-го типа, кариес зубов, интенсивность, кариесрезистентность эмали

Список цитируемой литературы:

 1. Hodovanets OI, Moroz AV. Stomatolohichna patolohia v ditei iz endokrynnymy zakhvoriuvanniamy. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia. 2015;XIV(54):209-13. [in Ukrainian].
 2. Novytskaуa YK. Rasprostranennost’ і yntensyvnost’ stomatolohycheskoi patolohyy u bolnуkh sakharnуm dyabetom. Innovatsii v stomatolohii. 2014;1:11-3. [in Russian].
 3. Pankiv VI. Tsukrovyi diabet: diahnostychni kryterii, etiolohiia i patohenez. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal. 2013;8(56):53-64. [in Ukrainian].
 4. Novytskaya YK. Rol’ slyunу v obespechenyy protsessov myneralyzatsyy zubov (Obzor). Innovatsiyi v stomatolohiyi. 2013;2:37-41. [in Russian].
 5. Khomenko LO. Kontrol nad kariуesom zuba: evoliutsiia kontseptsii. Stomatolohyуa: ot nauky k praktyke. 2013;1:53-65. [in Ukrainian].
 6. Chih-Ko Yeh, Harris SE, Mohan S, Horn D, Fajardo R. Hyperglycemia and xerostomia are key determinants of tooth decay in type 1 diabetic mice. J. Lab Invest. 2012;92(6):868-82.
 7. Okushko VR. Osnovу fyzyolohіy zuba: uchebnyk dlia vrachei-stomatolohov y studentov medytsynskykh unyversytetov. Tyraspol: Yzd-vo Prydnestr. un-ta; 2005. 240 s. [in Russian].
 8. Okushko VR, Chependiuk TA. Nachalnуi y posleduiushchye jetapy razvytyia karyesa. Innovatsiyi v stomatolohiyi. 2013;2:42-6. [in Russian].
 9. Khomenko LO, Chaikovskyi YuB, Savychuk AV. Terapevtycheskaia stomatolohyia detskoho vozrasta. Kyiv: Knyha plius; 2007. 808 s. [in Russian].
 10. Leontiev VK, Kyselnykova LP. Detskaya terapevtycheskaya stomatolohyya. Natsyonalnoe rukovodstvo. Moskva: HEОТАР-Меdyа; 2010. 896 s. [in Russian].
 11. Caranzaro O, Dziubecki D, Lauria L. Diabetes and its effection on dental pulp. J. of Oral Science. 2006;48(4):195-9.
 12. Dr. Shetty P, Dr. Mulay S, Dr. Singh M. Histological changes in dental pulp of diabetes mellitus (Type II). International Journal of Current Research. 2017 Sept;9(09):57815-8.
 13. Leus LA. Profylaktyka karyesa zubov u vzroslуkh na іndyvydualnom urovne. DentArt. 2009;1:19-23. [in Russian].
 14. Vsemirnaya organizatciya zdravohraneniya. Stomatolohichesckoe obsledovaniya. Osnovnye metody [Іnternet] 2013. Dostupno: http://www. who.int [in Russian].
 15. Marchenko NS. Efektyvnist’ stabilizovanoho ftorydu olova u kompleksniy profilaktytsi kariyesu zubiv u osib molodoho viku [avtoreferat]. Kyiv: Natsional. med. univer. im O.O. Bohomol’tsya; 2017. 20 s. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 1 (146), 2018 год, 322-325 страницы, код УДК 616.379-008.64-06+616.314-002-092

DOI: