Безвушко Э. В.

Профилактика кариеса зубов у детей, проживающих в неблагоприятных условиях окружающей среды


Об авторе:

Безвушко Э. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

представлено научно­обоснованный комплекс профилактики кариеса зубов для детей, про­ живающих в экологически неблагоприятных условиях. комплекс включает местные мероприятия: про­ фессиональною гигиену полости рта, герметизацию фиссур, реминерализирующую терапию, глубокое фторирование, и общие: назначение внутрь препаратов кальция, витаминно­минеральных комплексов, сорбентов, адаптогенов.

Ключевые слова:

дети, экология, профилактика, кариес

Список цитируемой литературы:

 • антипкін Ю. г. стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників / Ю. г. антипкін // Мистецтво лікування. – 2005. – № 2. – с. 16­23.
 • безвушко е. В. Вплив забруднення навколишнього середовища на стоматологічну захворюваність дітей / е. В. без­ вушко, М. а. климчук // довкілля та здоров’я. – 2008. – № 1. – с. 65–68.
 • безвушко е. В. Морфологічна картина ротової рідини у дітей при карієсі зубів з урахуванням екологічних умов прожи­ вання / е. В. безвушко // новини стоматології. – 2010. – № 2. – с. 80–82.
 • грузєва т. с. Вплив екологічних чинників на формування глобального тягару хвороб / т. с. грузєва // наук. вісник нац. мед. ун­ту ім. о. о. богомольця. – 2010. – Вип. 27. – с. 167­168.
 • казакова р. В. епідеміологія і прогноз декомпенсованої форми перебігу карієсу зубів у дітей прикарпаття / р. В. каза­ кова, М. В. білищук, М. а. лучинський // архів клінічної медицини. – 2004. – № 1. – с. 23­25.
 • косенко к. М. роль водного фактору у формуванні стоматологічного здоров’я населення / к. М. косенко // Вісник стоматології. – 2011. – № 4. – с. 92­95.
 • куцевляк В. Ф. Інтенсивність карієсу зубів серед населення, що проживає в умовах підвищеного вмісту солей сважких металів / В. Ф. куцевляк, Ю. В. лахтін // новини стоматології. – 2011. – № 3. – с. 58­60.
 • лук’янчук с. В. забруднення водного середовища : вплив на імунну систему організму / с. В. лук’янчук // довкілля та здоров’я. – 2009. – № 3. – с. 31­34.
 • остапко о. І. ураженість карієсом постійних зубів у дітей різних регіонів україни та екологічний вплив довкілля / о. І. остапко // профілактична та дитяча стоматологія. – 2010. – № 1. – с. 43­46.
 • сердюк а. М. екологічна безпека як стратегія розвитку медицини / а. М. сердюк, н. п. Вашкулат // Журнал практич­ ного лікаря. – 2005. – № 4. – с. 7­9.
 • смоляр н. І. стан імунітету у хворих на туберкульоз дітей із захворюваннями пародонту, які проживають в умовах за­ брудненого довкілля / н. І. смоляр, М. М. Шило // Вісник стоматології. – 2011 . – № 4. – с. 74­76.
 • Хоменко л. о. стоматологічне здоров’я дітей, що проживають в умовах низького рівня забруднення довкілля / л. о. Хоменко, о. І. остапко, о. о. тимофєєва // новини стоматології. – 2006. – № 4. – с. 72­74.
 • Grigg J. Environmental toxins: their impact on children’s health / Grigg J. // Arch. Dis. Child. – 2004. – Vol. 89. – P. 244–250.
 • Ryan J. A. Reducing children’s risk from lead and soil / Ryan J. A. // Environ. Sci. Technol. – 2004. – Vol. 18, № 1. – P. 18–24.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 3 Том 2 (111), 2014 год, 338-342 страницы, код УДК 616. 314–002–053. 2–092:612. 014. 4]–084