Каськова Л. Ф., Новикова С. Ч., Аноприева Н. М.

УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ


Об авторе:

Каськова Л. Ф., Новикова С. Ч., Аноприева Н. М.

Рубрика:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Статья посвящена формированию учебной мотивации как одной из основных задач совре-менного образования, которая гарантирует познавательную активность студентов, способствует развитию мышления, способностей, усвоению новых знаний, важных для дальнейшей профессиональной деятель-ности.

Ключевые слова:

мотивация, учебная мотивация, мотивы учения, детские стоматологи, профессио-нальная компетентность

Список цитируемой литературы:

  1. Andriyanova OU, Kasʹkova LF, Karpenko OO. Shlyakhy pokrashchannya yakosti medychnoyi osvity na suchasnomu etapi pidhotovky spetsialista. Materialy navchalʹno-metodychnoyi konferentsiyi «Yevropeysʹkyy vybir – nevid‛yemna skladova rozvytku vyshchoyi medychnoyi osvity Ukrayiny»; 2013 Trav 13; Poltava: 2013, s. 7-9. [in Ukrainian].
  2. Vershynsʹka OB. Problemy formuvannya navchalʹnoyi motyvatsiyi studentiv VNZ. Teoriya ta metodyka upravlinnya osvitoyu [Internet]. Dostupno: http://tme.umo.edu.ua/dodatok.htm. [in Ukrainian].
  3. Holovchenko SH, Denysenko LN, Fedotova YuM. Sovershenstvovanye obrazovatelʹnykh tekhnolohyy professyonalʹnoy podhotovky vrachey stomatolohov. Fundamentalʹnye yssledovanyya. 2014;10(6):1085-8. [in Russiаn]. 
  4. Kasʹkova LF, Andriyanova OU, Karpenko OO, Yatsenko OI. Rolʹ informatsiynykh kompʺyuternykh tekhnolohiy u piznavalʹniy diyalʹnosti studentiv. Materialy navchalʹno-metodychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu «Innovatsiyni tekhnolohiyi orhanizatsiyi samostiynoyi roboty studentiv medychnykh osvitnikh zakladiv»; 2017 Ber 23; Poltava. Poltava: VDNZU «UMSA»; 2017, s. 60-62. [in Ukrainian].
  5. Ylʹyn EP. Motyvatsyya y motyvy. Sankt-Peterburh: SPb. Pyter; 2011. 512 s. [in Russiаn].
  6. Markova AK, Matys TA, Orlov AB. Formyrovanye motyvatsyy uchenyya: knyha dlya uchytelya. Moskva: Prosveshchenye; 1990. 192 s. [in Russiаn].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 1 (142), 2018 год, 231-234 страницы, код УДК 378.6.016:616.31-053.2:37.091.322-057.875

DOI: