Дмитренко М. И.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД: ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ


Об авторе:

Дмитренко М. И.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Эффективность ортодонтического лечения необходима для достижения оптимальных результатов лечения с меньшей затратой клинического времени и более коротким сроком для получения стабильной и сбалансированной окклюзии. В статье проведен анализ и обобщение сведений о роли хирургических методик в комплексном лечении пациентов с зубочелюстными аномалиями. Указывается на тот факт, что хирургический метод лечения зубочелюстных аномалий предусматривает коррекцию аномалий мягких тканей полости рта, серийное последовательное удаление зубов, коррекционное удаление временных зубов с учетом патологии прикуса по Энглю (сменный прикус), обнажение коронки ретенированного зуба, удаление сверхкомплектных зубов и отдельных комплектных зубов, компактостеотомию, кортикотомию, проведение циркулярной супракристаличной фибротомии (постоянный прикус). Скелетные деформации представляют собой сложную проблему, которая у взрослых требует хирургического (ортогнатического) вмешательства. Комплексное лечение зубочелюстных аномалий – ортодонтическое, в сочетании с применением современных хирургических методик, позволяет быстрее избавиться аномалий в челюстно-лицевой области и обеспечить лучшую стабильность достигнутых морфологических результатов.

Ключевые слова:

хирургический метод, ортодонтическое лечение, зубочелюстные аномалии

Список цитируемой литературы:

 1. Smahliuk LV, Kulish NV, Voronkova HV, Karasiunok AY. Analiz morfometrychnykh pokaznykiv rozvytku nyzhnoi shchelepy u patsiientiv z perekhresnym prykusom za danymy ortopantomohramy. Visnik problem biologiyi i meditsini. 2018;4(146):307-10. [in Ukrainian].
 2. Wedrychowska-Szulc B, Syryńska M. Patient and parent motivation for orthodontic treatment – a questionnaire study. Eur. J. of Orthod. 2010;32(4):447-52.
 3. Kuroiedova V, Dovzhenko A. Psykholohichni osoblyvosti adaptatsiinoho periodu ortodontychnoho likuvannia. Psykholohiia i osobystist. 2017;1:120-9. [in Ukrainian].
 4. Drohomyretska MS, Akhmad Salekh Khaliaf Salama. Morfofunktsionalna otsinka oporno-rukhovoho aparatu u ditei iz miofunktsionalnymy porushenniamy zubo-shchelepnoi systemy. Visnyk stomatolohii. 2016;3(96):50-5. [in Ukrainian].
 5. Drohomyretska MS, Nespriadko S. Aspekty spivpratsi likaria-ortodonta zi spetsialistamy sumizhnykh spetsialnostei dlia dosiahnennia dovhotryvaloho estetychnoho ta funktsionalnoho rezultatu likuvannia. Novitni tekhnolohii v ortodontii: zb. nauk. pr. Pershoho ukrainskoho ortodontychnoho konhresa. Kyiv, 2013: 56-8. [in Ukrainian].
 6. Zhulev EN, Dolydze AH. Otsenka еffektyvnosty sovremennykh metodov ortodontycheskoho lechenyia patsyentov s anomalyiamy zubocheliustnoi systemy. Ortodontia. 2012;3:32-5. [in Russian].
 7. Protokoly nadannia stomatolohichnoi dopomohy. Red. holovnoho stomatoloha MOZ Ukrainy, zasluzhenoho likaria Ukrainy, kand. med. nauk Opanasiuka YZ. Kyiv: TOV Vydavnycho-informatsiinyi tsentr „Svit suchasnoi stomatolohii”; 2005. 507 s. [in Ukrainian].
 8. Cortese A, Savastano M, Savastano G, Paha F, Howard CM, Claudio PP. Maxillary constriction treated by a new palatal distractor device: surgical and occlusal evaluations of 10 patients. J Craniofac Surg. 2010;21(2):339-43.
 9. Chzhan N, Bai Yuisyn, Ly San. Metod dvukhеtapnoho lechenyia skeletnoi formy patolohyy prykusa klassa III, oslozhnennoi vysokoi stepeniu skuchennosty. Sovremennaia ortodontia. 2013;2:10-5. [in Russian].
 10. Trofymenko KL, Karasiunok AY. Kompleksnyi pidkhid do ortodontychnoho likuvannia patsiientiv v rannomu zminnomu prykusi. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. 2016;3(55):23-6. [in Ukrainian].
 11. Dmytrenko MI. Stabylnost rezultatov lechenyia tesnoho polozhenyia frontalnykh zubov metodom korrektsyonnoho udalenyia molochnykh moliarov v smennom prykuse. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. 2007:3(19);28-31. [in Russian].
 12. Arsenyna OY, Popova NV, Basmanova EP. Еffektyvnost yspolzovanyia pezokhyrurhycheskoi monokortykotomyy pry ortodontycheskom lechenyy patsyentov s deformatsyiamy zuboalveoliarnykh duh. Ortodontia. 2013;1(61);43-50. [in Russian].
 13. Dmytrenko MI. Nyzhnoshchelepno-lytsevyi dyzostoz – opys ridkisnoho klinichnoho vypadku. Visnik problem biologiyi i meditsini. 2018;1(146):258-63. [in Ukrainian].
 14. Bernabé E, Flores-Mir C. Dental morphology and crowding. Angle Orthod. 2006;76(1):20-5.
 15. Terekhova TN. Profylaktyka tesnoho polozhenyia zubov metodom udalenyia zachatkov zubov mudrosty. Sovremennaia stomatolohyia: mezhdunarodnyi nauchno-praktycheskyi y ynformatsyonno-analytycheskyi zhurnal. 2007;1:58-70. [in Russian].
 16. Repuzhynskyi YM, Babov ED. Problemy anomalyi razvytyia tretykh moliarov. Suchasna ortodontiia – shliakh profesiinoho rozvytku: materialy nauk.-prakt. konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. Kyiv; 2012: 134-6. [in Ukrainian].
 17. Proffit WR. Forty-year review of extraction frequencies at a university orthodontic clinic. J. Angle Orthod. 1994;64(6):407-14.
 18. Khvatova VA. Funktsyonalnaia dyahnostyka y lechenye v stomatolohyy. M.: Medytsynskaia knyha; 2007. 294 s. [in Russian].
 19. Dydenko NM, Viazmyn AYa, Stefanydy AV. Rasprostranennost myshechno-fatsyalno-bolevykh syndromov u studentov, vrachei-stomatolohov y zubnykh tekhnykov fakultetskoi stomatolohycheskoi klynyky h. Yrkutska. Ortodontia. 2013;3:4-7. [in Russian].
 20. McSherry P, Richardson A. Ectopic eruption of the maxillary canine quantified in three dimensions on cephalometric radiographs between the ages of 5 and 15 years. Eur. J. of Orthod. 1999;21(1):41-8.
 21. Mohlin B, Axelsson S, Paulin G. TMD in relation to malocclusion and orthodontic treatment. J. Angle Orthod. 2007;77(3):542-8.
 22. Kim T-K, Kim J.-T, Mah J. First or second premolar extraction effects on facial vertical dimension. J. Angle Orthod. 2005;75(2):177-82.
 23. Kanavakis G, Mehta N. The role of occlusal curvatures and maxillary arch dimensions in patients with signs and symptoms of temporomandibular disorders. J. Angle Orthod. 2014;84(1):96-101.
 24. Doroshenko SI, Kulhinskyi YA. Retentsyia zubov mudrosty y vrachebnaia taktyka pry ykh lechenyy (chast 1). Suchasna ortodontia. 2009;1:41-3. [in Russian].
 25. Türköz Ç, Ulusoy Ç. Effect of premolar extraction on mandibular third molar impaction in young adults. J. Angle Orthod. 2013;83(4):572-7.
 26. Årtun J, Behbehani F, Thalib L. Prediction of Maxillary Third Molar Impaction in Adolescent Orthodontic Patients. J. Angle Orthod. 2005;75(6):904-11.
 27. Lin J, Gu Y. Lower Second Molar Extraction in Correction of Severe Skeletal Class III Malocclusion. J. Angle Orthod. 2006;76(2):217-25.
 28. Aras A. Class II Correction with the modified sagittal appliance and maxillary second molar extraction. J. Angle Orthod. 2000;70(4):332-8.
 29. Ishihara Y, Kuroda S, Sumiyoshi K, Takano-Yamamoto T. Extraction of the lateral incisors to treat maxillary protrusion: quantitative evaluation of the stomatognathic functions. J. Angle Orthod. 2013;83(2):341-54.
 30. Skidmore KJ, Brook KJ, Thomson WM. Factors influencing treatment time in orthodontic patients. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 2006;129(2):230-8.
 31. Bjering R. Midtbø M, Birkeland K. Stability of non-extraction versus four premolar extraction treatment 10 years out of retention. Abstract 90th Congress of the European Orthodontic Society: (18-22 june 2014, Warsaw, Poland). Departments of Orthodontics, University of Oslo and University of Bergen, Norway. ID 320 SP142. Available from: //eos2014.com/abstracts/?showabs=1&id=815
 32. Heiser W, Stainer M, Reichegger H. Axiographic findings in patients undergoing orthodontic treatment with and without premolar extractions. Eur. J. of Orthod. 2004;26(4):427-33.
 33. Nespriadko T, Skrypnyk I, Tsylenko O. Surgical preparation as part of the functional treatment of malocclusion. Abstract 90th Congress of the European Orthodontic Society – 18-22 june 2014, Warsaw, Poland. Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine. ID 780 SP 435. Available from: //eos2014.com/abstracts/?showabs=1&id= 1077
 34. Synhatullyna DR, Khamytova K. Techenye retentsyonnoho peryoda u ortodontycheskykh patsyentov pry razlychnom sostoianyy vehetatyvnoi nervnoi systemy. Ortodontia. 2013;1(61):60-2. [in Russian].
 35. Podopryhor VM, Zhachko NI. Aspekt stabilnosti rezultativ likuvannia skupchenosti zubiv. Aktualni pytannia suchasnoi stomatolohii: zb. tez studentskoi naukovoi konferentsii. Kyiv; 2007: 42. [in Ukrainian].
 36. Bondemark L, Holm A-K, Hansen K. Long-term Stability of Orthodontic Long-term stability of orthodontic treatment and patient satisfaction. A systematic review. J. Angle Orthod. 2007;77(1):181-91.
 37. Canut JA, Arias SA. Long-term evaluation of treated Class II division 2 malocclusions: a retrospective study model analysis. Eur. J. of Orthod. 1999;21(4):377-86.
 38. Freitas MR, Castro RC, Janson G. Correlation between mandibular incisor crown morphologic index and postretention stability. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 2006;129(4):559-61. 

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 1 (148), 2019 год, 28-32 страницы, код УДК 616.314-007:617

DOI: