Петров Е. Е., Бурмак Ю. Г., Треумова С. И., Иваницкая Т. А.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛЕГОЧНЫМ СЕРДЦЕМ БРОНХО-ЛЕГОЧНОГО ГЕНЕЗА В УСЛОВИЯХ КОМОРБИДНОСТИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ


Об авторе:

Петров Е. Е., Бурмак Ю. Г., Треумова С. И., Иваницкая Т. А.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Изучались показатели бронхиальной проходимости у больных хроническим легочным сердцем (ХЛС) бронхо-легочного ґенеза в зависимости от выраженности гемодинамических нарушений в условиях коморбидности с гипертонической болезнью (ГБ). Установлено, что наибольшие изменения показателей функции внешнего дыхания наблюдаются у больных коморбидной патологией, что в определенной степени отражает наличие отягощенного ГБ клинического течения ХЛС бронхо-легочного генеза. Выраженность на ные рушений проксимальной и дистальной бронхиальной проходимости имеет также тенденцию к увеличению по мере развития декомпенсации ХЛС.

Ключевые слова:

хроническое легочное сердце, гипертоническая болезнь, коморбидность, функция внешнего дыхания

Список цитируемой литературы:

 1. Mostovoy YuM. Khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya lehen. Klyuchovi pytannya. Ukr. med. chasopys. 2016 Serp 25;4(114):63-5. [in Ukrainian].
 2. Konoplʹova LF, Rudenko YuV. Khronichne leheneve sertse. U kn.: Amosova KM. (red.). Vnutrishnya medytsyna: Kyyiv: Medytsyna. 2009;2:15878. [in Ukrainian].
 3. Fabbri LM, Beghe B, Agusti A. Cardiovascular mechanisms of death in severe COPD exacerbation: time to think and act beyond guidelines. Thorax. 2011;66:745-7.
 4. Pavlov P, Ivanov Y, Glogovska P, Popova T, Borisova E, Nozharov V. Cardiovascular comorbidity in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J. 2012 Sep 1;40(56):986.
 5. Berezin AYe. Khronicheskaya obstruktivnaya bolezn legkikh i kardiovaskulyarnyy risk. Ukr. med. chasopys. 2009;2(70):62-9. [in Russian].
 6. Caughey GE, Ramsay EN, Vitry AI, Gilbert AL, Luszcz MA, Ryan P, et al. Comorbid chronic diseases, discordant impact on mortality in older people: a 14-year longitudinal population study. J Epidemiol Community Health. 2010 Dec;64(12):1036-42.
 7. Chandy D, Aronow WS, Banach M. Current perspectives on treatment of hypertensive patients with chronic obstructive pulmonary disease. Itepr. Blood Press. Control. 2013;6:101-9.
 8. Rabe KF, Hurd S. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease: Gold executive summary. Am. J. Respir. Crit. Med. 2007;176(6):532-55.
 9. Young RP, Hopkins R, Eaton TE. Forced expiratory volume in one second: not just a lung function test but a marker of premature death from all causes. Eur. Respir. J. 2007 Oct;30(4):616-22.
 10. Kirillov MM. Vliyaniye medikamentoznoy terapii bronkhialnoy astmy na sistemu mikrotsirkulyatsii i gemostaz. Pul’monologiya. 2002;12(2):1721. [in Russian].
 11. Lizohub VH, Voloshyna OO. Zminy ekhokardiohrafichnykh parametriv u khvorykh na bronkhialnu astmu, poyednanu z arterialnoyu hipertenziyeyu. Likarska sprava. 2007;8:20-30. [in Ukrainian].
 12. Khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya leheni. Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh: Nakaz MOZ Ukrayiny vid 27 chervnya 2013 № 555 [Internet]. Dostupno: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2013_555_HOZL/2013_555_hozl_kn.pdf [in Ukrainian].
 13. Vogelmeier CF, Criner GJ, Martinez FJ, Anzueto A, Barnes PJ, Bourbeau J, et al. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease 2017 Report. COLD Executive Summary. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Mar 1;195(5):557-82.
 14. Gavrisyuk VK. Khronicheskoye legochnoye serdtse: mekhanizmy patogeneza i printsipy terapii. Ukrainskiy pulmonologicheskiy zhurnal. 2007;1:9-10. [in Russian].
 15. Nastanova ta klinichnyy protokol nadannya medychnoyi dopomohy «Arterialna hipertenziya». K.; 2012. 107 s. [in Ukrainian].
 16. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur. Heart J. 2013;34:2159-219.
 17. Gavrisyuk VK, Yachnik AI. Voprosy prakticheskogo primeneniya klassifikatsii nedostatochnosti krovoobrashcheniya pri zabolevanii legkikh. Ukrayinsʹkyy kardiolohichnyy zhurnal. 2005;1:9-13. [in Russian].
 18. Treumova CI. Ekhokardiohrafichni pokaznyky systolichnoyi i diastolichnoyi funktsiyi livoho shlunochka u khvorykh na khronichne leheneve sertse v stadiyi dekompensatsiyi. Liky. 2006;5-6:96-9. [in Ukrainian].
 19. Kirillov AM. Patsiyenty s sochetaniyem ishemicheskoy bolezni serdtsa i khronicheskoy obstruktivnoy bolezni legkikh: klinicheskiye proyavleniya i kharakternyye osobennosti pokazateley funktsional’nykh metodov issledovaniya. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. 2015;1. Dostupno: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21183 [in Russian].
 20. Treumova SI. Systolichna i diastolichna funktsiya miokarda pravoho shlunochka v stadiyi dekompensatsiyi. Problemy ekolohiyi ta medytsyny. 2006;1-2:35-6. [in Ukrainian].
 21. Pustovalova IA. Kharakter izmeneniy ventilyatsionnoy funktsii legkikh pri sochetanii khronicheskoy obstruktivnoy bolezni legkikh i arterialnoy gipertenzii. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Obrazovaniye, zdravookhraneniye, fizicheskaya kultura». 2014;14(3):76-7. [in Russian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 1 (148), 2019 год, 148-152 страницы, код УДК 616.233+616.24-005:616.12-008.331.1

DOI: