Каськова Л. Ф., Ващенко И. Ю., Хмиль Е. В., Андриянова О. Ю., Янко Н. В.

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕТСКАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ


Об авторе:

Каськова Л. Ф., Ващенко И. Ю., Хмиль Е. В., Андриянова О. Ю., Янко Н. В.

Рубрика:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Приведены данные о применении инновационных методик для аудиторного и внеаудиторного преподавания дисциплины «Детская терапевтическая стоматология», которые были использованы в работе со студентами-иностранцами. Методика портфолио носит личностно-ориентированный характер и дает возможность учитывать и оценивать достижения каждого студента по дисциплине во время обучения, а также формирует компетентности у будущего специалиста детского стоматологического профиля.

Ключевые слова:

студенты-иностранцы, детская терапевтическая стоматология, портфолио, инновационные методики преподавания.

Список цитируемой литературы:

  1.  Gorshunova NK. Innovatsionnye tekhnologii v podgotovke vracha v sisteme nepreryvnogo professional’nogo obrazovaniya. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2009;2:86-8. [in Russian].
  2.  Kotova SA, Prokopenya GV. Sistema portfolіo dlya novoі pochatkovoі shkoli. Narodna osvіta. 2010;5:185-6. [in Ukrainian].
  3.  Kolyutkіn YuM, Mushtavіnskaya ІV. Obrazovatel’nyye tekhnologii i pedagogicheskaya refleksiya. SPb.: SPb GUPM; 2002. 48 s. [in Russian].
  4. Fateeva IA, Kanatnikova TN. Metod «portfolio» kak prioritetnaya innovatsionnaya tekhnologiya v obrazovanii: preemstvennost’ mezhdu srednei shkoloi i vuzom. Molodoi uchenyi. 2012 Dec;12:526-8. [in Russian].
  5. Khaiyanen EV. Usloviya stanovleniya lichnostnoi refleksii v podrostkovom vozdaste [dissertatsiya]. 2005. 141 s. [in Russian].
  6.  Kaskova LF, Karpenko OO, Andrіjanova OYu, Vashhenko ІYu. Udoskonalennja zavdan’ і cіlej naukovo-pedagogіchnih pracіvnikіv medichnih vishіv dlja dosjagnennja jakostі novogo rezul’tatu v osvіtn’omu procesі. Materialі Vseukraіns’koі nauk.-prakt. konferencіі z mіzhnarodnoju uchastju «Udoskonalennja jakostі pіdgotovki lіkarіv u suchasnih umovah»; 2016 berez. 24; Poltava; 2016. s. 89-92. [in Ukrainian].
  7. Kaskova LF, Yanko NV, Karpenko OO, Vashchenko IYu. Methods of preparation of students to summative assessment. Materialі HIII Vseukraіns’koі nauk.-prakt. konferencіі z mіzhnarodnoju uchastju «Aktual’nі pitannja jakostі medichnoі osvіti (z distancіjnim pіd’еdnannjam VM(F) NZ Ukraуni za dopomogoju vіdeokonferenc-zv’jazku); 2016 traven’ 12-13; Ternopіl’. Ternopіl’: TDM «Ukrmedkniga»; 2016. s. 67-9.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 2 (149), 2019 год, 238-240 страницы, код УДК 378.6:61.016:616.31–053.2–085]–048.78 – 054.6 –057.875

DOI: