Штапенко О. В., Гевкан И. И., Слывчук Ю. И., Сырватка В. Я., Матвиенко Н. Н.

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ МАРГАНЦА ГЛУТАМАТА НА ИМПЛАНТАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ САМОК КРЫС


Об авторе:

Штапенко О. В., Гевкан И. И., Слывчук Ю. И., Сырватка В. Я., Матвиенко Н. Н.

Рубрика:

БИОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Исследовано влияние глутамата мангана в липосомальной форме на репродуктивную систему и эмбриогенез самок крыс. Обнаружено, что введение глутамата мангана за 7 дней до оплодотворения и при оплодотворении приводит к достоверному увеличению количества желтых тел беременности (р<0,001), количества живых плодов (р<0,001) и уменьшении общей и предимплантационной эмбриональной смертности по сравнению с контрольной группой. Применение глутамата мангана приводит к улучшению основных показателей эмбрионального развития, что проявляется в достоверном увеличении числа имплантированных эмбрионов на одну самку и снижении числа мест резорбций в самок крыс опытных групп по сравнению с контролем. Полученные результаты свидетельствуют о позитивном влиянии глутамата мангана на воспроизводительную способность и эмбриогенез самок.

Ключевые слова:

органические соединения, марганец, репродуктивная система, эмбриогенез

Список цитируемой литературы:

  1. Romanenko TH. Profilaktyka hestatsiynoyi anemiyi v zhinok v prehravidarnyy period ta pid chas vahitnosti. Zdorovʹe zhenshchyny. 2011;65(9):48-51. [in Ukrainian].
  2. Sukhanova AA, Konoplyanko VV, Boyko HB. Vplyv mikronutriyentnoho stanu orhanizmu na perebih vahitnosti. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Asotsiatsiyi akusheriv-hinekolohiv Ukrayiny [Internet]. 2014;1-2. Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpaagu_2014_1-2_88 [in Ukrainian].
  3. Binkevych VYa, Hutyy BV, Mykytyn LYe, Novotni F, Lesho B. Biokhimichni funktsiyi khelatnykh z’yednanʹ mikroelementiv u orhanizmi tvaryn. Naukovyy visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Hzhytsʹkoho. 2012;14;2(52):3-7. [in Ukrainian].
  4. Kebets NM. Sintez smeshannoligandnykh kompleksov metallov s vitaminami i aminokislotami i izucheniye ikh biologicheskikh svoystv na zhivotnykh [dissertatsia]. Moskva: 2006. 35 s. [in Russiаn].
  5. Onul NM. Vplyv vazhkykh metaliv na morfolohichni osoblyvosti yayechnykiv shchuriv. Visnyk VDNZU Ukrayinsʹka medychna stomatolohichna akademiya. Aktualʹni problemy suchasnoyi medytsyny. 2013;13;4(44):154-8. [in Ukrainian].
  6. Shatorna VF, Haretsʹ VI, Savenkova OO, Kolosova II. Doslidzhennya vplyvu nanomaterialiv na stan reproduktyvnoyi funktsiyi v eksperymenti. Tavrycheskyy medyko-byolohycheskyy vesnyk. 2013;16,1(61):246-50. [in Ukrainian].
  7. Bessalova EYu. Fyzyolohycheskye y strukturne metody otsenky morfofunktsyonalʹnoho statusa yaychnykov mlekopytayushchykh. Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiya. 2006;5(3):85-90. [in Russiаn].
  8. Zapadnyuk IP. Laboratomyye zhivotnyye. Razvedeniye, soderzhaniye, ispol’zovaniye v eksperimente. I.P. Visha shkola; 1983. 383 s. [in Russiаn].
  9. Zagal’ni etichni printsipі eksperimentiv na tvarinakh. Endokrinologiya. 2003;8(1):142-5. [in Ukrainian].
  10. Pine M, Lee B, Dearth RK, Hiney JK, Dees WL. Manganese acts centrally to stimulate luteinizing hormone secretion: a potential influence on female pubertal development. Toxico. Sci. 2005;85(2):880-5.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 (144), 2018 год, 103-106 страницы, код УДК 546.711:591.33:613.63

DOI: