Гнатюк М. С., Коноваленко С. О., Татарчук Л. В.

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ АРТЕРИЙ СЕМЯНИКОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ КАДМИЯ ХЛОРИДА


Об авторе:

Гнатюк М. С., Коноваленко С. О., Татарчук Л. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Комплексом морфологических методов исследованы особенности ремоделирования артерий семяников при введении в организм экспериментальных животных кадмия хлорида. Полученные результаты свидетельствуют, что воздействие на организм кадмия хлорида приводит к выраженным структурным изменениям в артериях семенников, характеризующиеся утолщением стенки сосудов, сужением их просвета, снижением индекса Керногана и поражением эндотелиоцитов, эндотелиальной дисфункцией, ухудшением кровоснабжения исследуемого органа, гипоксией, дистрофическими, некробиотическими изменениями клеток и тканей, инфильтративными и склеротическими процессами, которые доминировали в левом семянике.

Ключевые слова:

семяники, артерии, морфометрия, хлорид кадмия.

Список цитируемой литературы:

 1. Dubinina AA. Toksychni rechovyny i metody yikh vyznachenia. Kharkiv: KHDUKHT; 2016. 106 s. [in Ukrainian].
 2. Bazalytskaya SV. Cholovicha neplidnist v Ukraini: osoblyvosti pato- i morphogenezu. Kyiv: TOV «Chetverta khvylia»; 2016. – 262 s. [in Ukrainian].
 3. Dolynko NP. Vliianiie ginko biloba na morphometricheskiie i funktsionalnyie pokazateli spermatozoidov v usloviiakh khronicheskoi etanolovoi intoksykatsii. Vestnik Mogelevskoho derzhavnoho universytetu im. A.A. Kuliashova. Seriia Pryrodnychi nauky. 2015;2(46):99- 102. [in Russiаn].
 4. Stravskyi TY, Shkrobot LV, Herasymiuk NI. Morphofunctional characteristic of correlation of reperfusion changes of testicles parenchyma in rats with doses compression of funiculus. European Journal Biomedical and Pharmaceutical Science. 2016;3(1):30-5.
 5. Baybakov VM. Morfofunktsionalni zminy venoznoho rusla yak lanky drenazhnoyi systemy yayechka pry travmuvanni sudynnykh anastomoziv simyanoho kanatyka v eksperymenti. Clinical anatomy and operative surgery. 2011;10:432-5. [in Ukrainian].
 6. Hrytsulyak BV, Hlodan OYa. Tsytolohichni zminy v yayechku v umovakh blokady krovovidtoku vid nioho v eksperymenti. Bulletin of the Carpathian National University V. Stefanikа. Series Biology. 2011;XV:201-4. [in Ukrainian].
 7. Konovalenko SO, Lotockyi VV, Tatarchuk LV. Strukturni zminy v jajechku pry dii na organism chlorydu kadmiju. Problemy vijskovoi ochorony zdorovja. 2016;45:199-206. [in Ukraіnian].
 8. Goralsky LP, Khomich VT, Kononsky OI. Osnovy histolohichnoyi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhen u normi i pry patolohiyi. Zhytomyr: Polissya; 2011. 288 s. [in Ukrainian].
 9. Hnatyuk MS, Tatarchuk LV, Slabyy OB. Morfometrychna otsinka osoblyvostey remodelyuvannya arteriy shlunochkiv sertsya pry postrezektsiyniy arterialʹniy leheneviy hipertenzii. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2011;2:57-60. [in Ukraіnian].
 10. Avtandylov GG. Osnovy kolychestvennoy patolohycheskoy anatomii. Moskva: Medytsyna; 2002. – 240 s. [in Russian].
 11. Lapach SN, Hubenko AV, Babych PN. Statisticheskye metody v miediko-biolohicheskykh issledovanyiakh Excell. Kyev: Moryon; 2001. – 410 s. [in Russian].
 12. Reznykov OH. Zahalni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh. Endokrynolohiya. 2003;8(1):142-5. [in Ukrainian].
 13. Yelskiy VN, Vatutin NT, Kalinkina NV. Rol dysfunktsyi endotelyia v heneze sierdiechno-sosudistykh zabolevaniy. J. AMS of Ukraine. 2008;14(1):51-62. [in Russian].
 14. Okhotnikova OM, Ponochevna OV, Mellina KV. Endotelialna dysfuntsiia jak factor rozvytku tjazhkoho perebihu prognozu systemnych vaskulitiv u ditei. Klinichna immunologija. Alergologija. Infectolodija. 2017; 2(99):46-52. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 (156), 2020 год, 253-256 страницы, код УДК [611.631- 612.616+616.981]:612.273.2

DOI: