Монастырская Н. Я., Татарчук Л. В., Гнатюк М. С.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ РЕЗЕКЦИИ РАЗНЫХ ОБЪЕМОВ ЕЕ ПАРЕНХИМЫ


Об авторе:

Монастырская Н. Я., Татарчук Л. В., Гнатюк М. С.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Комплексом биохимических и морфологических методов исследованы особенности структурнофункциональных изменений печени лабораторных половозрелых белых крыс-самцов при резекции различных объемов ее паренхимы. На основании проведенного исследования и полученных результатов установлено, что удаление левой и правой долей печени у белых крыс приводит к пострезекционной портальной гипертензии, выраженного роста активностей аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы в плазме крови, структурных изменений в печени, которые морфометрически характеризуются существенным ростом размеров гепатоцитов их ядер, ядерно-цитоплазматических и стромально-паренхиматозных отношений, увеличением относительных объемов поврежденных паренхиматозных клеток.

Ключевые слова:

печень, резекция, пострезекционная портальная гипертензия.

Список цитируемой литературы:

 1. Vishnievskiy VA, Yefanov МН, Kazakov YV. Siegmientarnye rieziektsyi, otdaliennye rezultaty pri zlokachestviennykh opukholiakh pecheni. Ukrayinskyy zhurnal khirurhiyi. 2012;1(16):5-15. [in Russian].
 2. Volchenko ІV, Lychman VM, Skoryi DI, Shevchenko AM. Osoblyvosti vykonannja obshyrnych rezektsij pechinky z urachuvannjam profilaktyky pisljaoperatsijnych uskladnen′. Charkivska chirurhichna shkola. 2016;3(78):35-9. [in Ukrainian].
 3. Dronov ОІ, Zemskov SV, Bakunetsʹ JuP, Bakunetsʹ PP. Chirurhichne likuvannja pechinky: analiz rezultativ ta perspektyvy. Klinichna chirurhija. 2016;1:28-39. [in Ukraіnian].
 4. Коlesnik ОО, Burlaka AA, Lukashenko AV, Pryjmak VV. Dosvid vykonannja rezektsii pechinky na metastatychnyj kolorektal′nyj rak. Klinichna onkologija. 2015;2(8):8-13. [in Ukraіnian].
 5. Dzyhal OF. Formuvannya polisyndromnoyi nedostatnosti khvorykh na tsyroz pechinky z portalnoyu hipertenziyeyu. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2017;2:88-92. [in Ukraіnian].
 6. Hnatjuk MS, Tatarchuk LV. Osoblyvosti protsesiv lipoperoksydatsiyi v porozhnij kyshtsi pry rezektsiyi riznykh ob′yemiv pechinky. Medychna ta klinichna khimiya. 2018;1(20):10-4. [in Ukraіnian].
 7. Garbuzenko DV. Morfofunktsional’naya perestroyka pechenochnogo sosudistogo rusla v patogeneze portal’noy gipertenzii pri tsirroze pecheni. Ter. Arkh. 2014;86(2):90-5. [in Russian].
 8. Goryachkovskiy AM. Spravochnik posobiye po klinicheskiy biokhimiyi. Odessa: OKFa; 1994. 415 s. [in Russian].
 9. Kamyshnikov VS, redaktor. Metody klinicheskikh laboratornykh issledovaniy. 4th ed. M.: MEDpress-inform; 2011. 750 s. [in Russian].
 10. Horalskyi LP, Khomych VP, Kononskyi OI. Osnovy histolohichnoyi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhen u normi ta pry patolohiyi. Zhytomyr: Polissia; 2011. 288 s. [in Ukraіnian].
 11.  Avtandilov HH. Osnovy kolychiestviennoy patolohychieskoy anatomii. Moskva: Meditsyna; 2002. 240 s. [in Russian].
 12. Lapach SN, Gubenko AV, Babych PN. Statistichieskiye metody v miediko-biologichieskikh issliedovaniyakh Excell. Kyev: Moryon; 2001. 410 s. [in Russian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 (156), 2020 год, 271-274 страницы, код УДК 616.143-018-06:616.367-005.2

DOI: