Гуща С. Г., Насибуллин Б. А., Никипелова Е. М., Тихоход Л. В., Салтанюк В. Н.

ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПРИ ОЦЕНКЕ ОЗДОРАВЛИВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА МИНЕРАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ СТОЛОВЫХ ВОД


Об авторе:

Гуща С. Г., Насибуллин Б. А., Никипелова Е. М., Тихоход Л. В., Салтанюк В. Н.

Рубрика:

ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Проведя комплексные исследования на белах крысах, получавших минеральную природную столовую воду (МВ) с помощью двух методов – свободного доступа и курсового дозированного поения, авторы определили, что, несмотря на свою принадлежность по химическому составу к столовым МВ, она оказывает влияние на состояние мочевыводящей, центральной нервной и метаболической функциональных систем. Влияние происходит в рамках показателей физиологического коридора, которые отображают состояние этих систем, и направлено на повышение активности адаптационных возможностей организма, то есть, эффект, который наблюдается, можно отнести к «оздоравливающему». Показано, что метод введения МВ может влиять на некоторые из исследуемых показателей. Авторы доказывают, что только комплексная оценка состояния основных функциональных систем организма позволяет получать объективную картину влияния МВ на организм в целом.

Ключевые слова:

минеральная вода, комплексная оценка, функциональные системы организма.

Список цитируемой литературы:

 1. Lebedeva TL, Gozhenko YeA. O fiziologicheskoy prioritetnosti sistemy osmoregulyatsii pri upotreblenii pit”yevykh i mineral’nykh vod. XÍI–ye chteniya VV. Podvysotskogo: Byulleten’ materialov nauchnoy konferentsii. Odessa: UkrNII meditsiny transporta; 2013. s. 56-7. [in Russiаn].
 2. Zayko NN, Bytsya YuV, redaktory. Patologicheskaya fiziologiya. M.: MEDpress-inform; 2006. 640 s. [in Russiаn].
 3. Zaychik ASh, Churilov LP. Osnovy obshchey patologii. Chast’ 2. Osnovy patokhimii. SPb: ELBI; 2000. 688 s. [in Russiаn].
 4. Zolotareva TA, Babov KD, Nasibullin BA, Kozjavkin VI, Torohtin AM, Jushkovskaja OG. Medicinskaja reabilitacija. K.: KІM; 2012. 496 s. [in Russiаn].
 5. Quattrini S, Pampaloni B, Brandi ML. Natural mineral waters: chemical characteristics and health effects. Clin Cases Miner Bone Metab. 2016;13(3):173-80.
 6. Kolesnik EO, Babov KD. Mineral’nі vodi Ukrayni. K.: Kuprіjanova; 2005. 560 s. [in Ukrainian].
 7. Pavlova YeS, Bakholdina YeI, Batsko YeS. Vliyaniye mineral’nykh vod razlichnogo makrosostava i soderzhaniya biologicheski aktivnykh veshchestv na nespetsificheskiye mekhanizmy formirovaniya adaptatsionnykh protsessov Meditsinskaya reabilitatsiya, kurortologiya, fizioterapiya. 2008;3:19-22. [in Russiаn].
 8. Gushcha SG, Nasibullin BA, Krokos AA, Mohylevsʹka TV. Zminy pokaznykiv imunnoyi systemy zdorovykh shchuriv pid vplyvom slabkomineralizovanykh mineralʹnykh vod z pidvyshchenym vmistom orhanichnykh rechovyn. XVI–e chtenyya VV. Podvysotskoho: Byulletenʹ materyalov nauchnoy konferentsyy. Odessa: UkrNYY medytsyny transporta; 2017. s. 107-9. [in Ukrainian].
 9. Loboda MV, Kyrtych LP, redaktory. Mineralʹni vody Zakarpattya. Pytne likuvalʹne vykorystannya. Uzhhorod: IVA; 1997. 174 s. [in Ukrainian].
 10. Natochin YuV, redaktor. Vander A. Fiziologiya pochek: per. s angl. SPb.: Piter; 2000. 526 s. [in Russiаn].
 11. Natochin YuV, redaktor. Sheyman DA. Patofiziologiya pochki. Per. s ang. LZ. Pevznera. M.: BINOM Spb; 2002. 206 s. [in Russiаn].
 12. Reilly RF, Ellison DN. Distal Tubule: Physiology, Pathophysiology and Molecular Anatomy. Physiol. Rev. 2000;80(1):277-313.
 13. Feraille E, Doucet А. Sodium-рotassium аdenosinetriphosphatase dependent sodium transport in the kidney: hormonal control. Physiol. Rev. 2001;81:345-418.
 14. Ayus JC, Arieff AI. Glycine-induced hypo-osmolar hyponatremia. Arch Intern Med. 1997;157(2):223-6.
 15. Gozhenko AI, Shumilova PA, Dolomatov SI. Vliyaniye osmoticheskikh nagruzok na funktsional’noye sostoyaniye pochek zdorovykh lyudey. Nefrologiya. 2004;8(2):44-8. [in Russiаn].
 16. Shvets VI. Vzayemozv`yazok rehulyatsiyi vodno-solʹovoho obminu i hemostazu. Medychna hidrolohiya ta reabilitatsiya. 2006;4(1):66-9. [in Ukrainian].
 17. Gushcha SG, Nasibullin BA, Trubka IА, Volyanskaya VS, Kalinichenko NV, Balashova IV. Comprehensive assessment of functional changes in the organism of healthy rats in external and internal use of silicone malomineralized mineral water. European Journal of Clinical and Biomedical Sciences. 2018;4(1):1-5.
 18. Albertini МС, Dachа M. Drinking mineral waters: biochemical effects and health implications – the state of the art. Int. J. Environmental Health. 2007;1(1):153-69.
 19. Babov KD, Zolotarova TA, Nasibullin BA, Nikipelova YeM, Pavlova YeS, Alekseyenko NA. Osobennosti biologicheskogo deystviya mineral’nykh vod raznoy mineralizatsii. K.: KIM; 2009. 60 s. [in Russiаn].
 20. Andriyashek YuI. Vozmozhnyye novyye podkhody k vyboru i naznacheniyu pit’yevykh mineral’nykh vod. Vestnik fizioterapii i kurortologii. 2003;2:20-1. [in Russiаn].
 21. Mikhnenko OI. Konkretyzatsiya sutnosti ponyattya “zdorovʹya” yak metodolohichne pidhruntya praktyky ozdorovlennya orhanizmu lyudyny. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. 2013;2:42-6. [in Ukrainian].
 22. Ivanov DD. Mineral’nyye vody Yevropy: fokus na Italiyu. Pochki. 2015;2(12):15-8. [in Russiаn].
 23. Azoulay A, Garzon P, Eisenberg MJ. Comparison of the mineral content of tap water and bottled waters. J Gen Intern Med. 2001;16(3):168-75.
 24. Alekseyenko NA, Gushcha SG, Khmelevskaya ON, Solodova LB, Oleshko AYa. Mediko-biologicheskaya otsenka mineral’noy prirodnoy stolovoy vody skvazhiny № 2-B g. Kokshetau, respublika Kazakhstan, na etape doklinicheskikh issledovaniy. Medichna reabílítatsíya, kurortologíya, fízíoterapíya. 2014;2(74):43-5. [in Russiаn].
 25.  Aleksyeyenko NА, Nasibullin BA, Gushcha SG. Osoblyvosti biolohichnoho vplyvu mineralʹnoyi likuvalʹno-stolovoyi vody «Rohatynsʹka» na orhanizm shchuriv. Medychna reabilitatsiya, kurortolohiya, fizioterapiya. 2013;1(73):30-2. [in Ukrainian].
 26. Gushcha SG. Vplyv sulʹfidnoyi mineralʹnoyi vody na fiziolohichni, metabolichni ta morfolohichni kharakterystyky zdorovykh shchuriv. Voda: hihiyena ta ekolohiya. 2014;1-4(2):43-50. [in Ukrainian].
 27. Nikipelova OM, Gushcha SG, Kysylevsʹka AYu, Nikolyenko SI, Zakharchenko YeA. Eksperymentalʹni peredumovy praktychnoho vykorystannya malomineralizovanoyi hidrokarbonatnoyi khlorydnoyi natriyevoyi vody sverdlovyny № 1 m. Kobelyaky Poltavsʹkoyi oblasti. Voda: hihiyena ta ekolohiya. 2016;1-2(5):68-80. [in Ukrainian].
 28. Nakaz MOZ Ukrayni vіd 28.09.2009 r. № 692 «Pro zatverdzhennja metodichnih rekomendacіj z metodіv doslіdzhen’ bіologіchnoi dіi prirodnih lіkuval’nih resursіv ta preformovanih lіkuval’nih zasobіv». [in Ukrainian].
 29. Instruction 2010/63/EU of European Parliament and Council on animals used for research and other purposes protection. Official Journal. 2010;276:33-79.
 30. Nakaz Mіnіsterstva osvіti і nauki, molodі ta sportu Ukraуni vіd 01.03.2012 № 249 «Pro zatverdzhennja Porjadku provedennja naukovimi ustanovami doslіdіv, eksperimentіv na tvarinah». [in Ukrainian].
 31.  Alekseyenko NA, Gushcha SG, Bondar’ IV, Ivanova AV, Yaroshenko NA. Vliyaniye mineral’noy vody «Sofiya Kiyevskaya» na funktsional’noye sostoyaniye pochek eksperimentral’nykh zhivotnykh pri raznykh sposobakh yeye vvedeniya v organizm. Medichna reabílítatsíya, kurortologíya, fízíoterapíya. 2011;2(66):25-7. [in Russiаn].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 Том 1 (150), 2019 год, 83-88 страницы, код УДК 615.327.076.9

DOI: